Viso knygų: 791
  el. paštaskodas

  VDU ŠVIETIMO AKADEMIJA

  Darbo vertybės profesinio ugdymo turinyje: ideologijos ir strategijos, pažinimas ir būtis, pedagogų kuriamos ugdymo aplinkos, mokinių darbo vertybės

  Sigitas Daukilas, Rita Mičiulienė, Vidmantas Tūtlys, Nijolė Čiučiulkienė

  Kolektyvinėje monografijoje pristatomi darbo vertybių profesinio ugdymo turinyje tyrimų rezultatai. Akcentuojama, kad vertybių ugdymas šiandien yra vienas aktualiausių ugdymo aspektų, atveriantis asmens kritinį ir kūrybinį mąstymą, keliantis iššūkius ugdytojams, inspiruojantis mokslinius tyrimus asmenybės tobulėjimo srityje. Vadovaudamiesi dabarties filosofijoje dominuojančia konstruktyvistine aksiologija mokslininkai profesinio rengimo sistemos dalyviams pristato darbo vertybių charakteristikas, struktūrą, hierarchiją, taip pat jų būties statusą. Tokiu būdu parodoma, kaip darbo vertybės atsispindi profesinio ugdymo turinio įgyvendinimo skirtinguose lygmenyse: makrolygmens darbo vertybių ideologijose, mokinio individualiame pažinime, pedagogų realiame didaktiniame procese, taip pat profesinių mokyklų misijose. Galiausiai, tyrimo rezultatai suponuoja aktualų švietimo politikos principą, atspindintį laimingo gyvenimo, egoizmo valdymo ir altruistinių vertybių tarpusavio sąveiką. Pagrįstai teigiama, kad laimingi žmonės geba valdyti savo egoizmą, prasmingam gyvenimui palikdami daug vietos altruistinėms vertybėms.

  Metapažinimas: kelionė pažinimo ir ugdymo(si) gelmėse

  Albertas Skurvydas, Tomas Kaukėnas, Daiva Šukytė, Stanislav Sabaliauskas

  Mokomoji knyga apie pažinimo procesus, apima neuromokslo, savireguliacinio mokymosi, socialinių emocinių kompetencijų ugdymo žinias.

  Sėkmingas įtraukusis ugdymas. Tvaraus ugdymo proceso modeliavimas

  Sudarytojos Alvyra Galkienė, Ona Monkevičienė

  Šioje studijoje analizuojami procesai „tektoniniame“ socioedukacinės tikrovės lūžyje, kai Covid-19 pandemijos sąlygomis ugdymo(si) ir tarpasmeninės mokytojų, mokinių bei jų tėvų sąveikos persikėlė į virtualią erdvę, provokuodamos iššūkius ir aktyvias jų sprendimo paieškas. Atskleidžiami Lietuvos mokyklų ugdymo praktikose egzistuojantys barjerai, kurie trukdo mokiniams gerai jaustis mokykloje, visavertiškai dalyvauti mokymosi procesuose ir siekti optimalių, asmenines galimybes atitinkančių mokymosi rezultatų. Svarbiausia, šiame lūžyje identifikuoti ir knygoje analizuojami ugdymo tvarumą kritinėmis švietimo sąlygomis užtikrinantys veiksniai, kurie tampa veiksmingo įtraukaus ugdymo modeliavimo pagrindu ir įprastomis sąlygomis. Jų efektyvumą ir teigiamą poveikį visų mokinių pasiekimams nuotolinio ir kontaktinio mokymosi metu patvirtina tyrimo, vykdyto Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, rezultatai. Leidinyje idėjų ugdymo praktikos vystymui suras mokytojai, studentai ir mokslininkai.

  Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje: skaitmeninė integruoto ugdymo(si) priemonė (SIUP)

  Sudarytoja Raimonda Ragauskienė. Autoriai: Žydronė Kolevinskienė, Raimonda Ragauskienė, Rasa Leonavičiūtė-Gecevičienė, Vilius Šadauskas, Aivas Ragauskas, Robertas Jurgaitis, Sigutė Radzevičienė, Viktorija Moščiuk.

  Skaitmeninė integruoto ugdymo(si) priemonė (SIUP) „Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje“ – tai tarpdisciplininė universali nesunkiai techniškai prieinama lituanistinio ugdymo(si) priemonė, pritaikyta Baltistikos centrų studentams ir dėstytojams, ir Lituanistinėms mokykloms. Tikimės, kad SIUP skatins empatišką domėjimąsi Lietuvos ir atskirų užsienio šalių istoriniais ir kultūriniais ryšiais, dabartine tautų, valstybių ir visuomenių tarpusavio sąveika ir bendradarbiavimu įvairiose politinio, ekonominio, sociokultūrinio gyvenimo srityse. Knyga pradėta rengti 2017 m. Lietuvos edukologijos universitete, nuo 2019 m. priemonės rengimas tęstas Vytauto Didžiojo universitete. Knygos rengimas ir leidyba finansuoti ES projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

  50 idėjų mokymuisi su Ozobot robotu

  Olia Samėnienė, Vilma Krasauskaitė, Erika Kvaselytė

  Metodinė priemonė „50 idėjų mokymuisi su Ozobot robotu“, skirta pradinių klasių mokiniams ir mokytojams, yra inovatyvi ir savalaikė, parodanti, kaip galima ugdymo procese pradinėse klasėse integruoti skaitmeninės kompetencijos, paremtos programavimo pradžiamoksliu, ugdymą. Svarbu paminėti, kad visos 50 veiklų, kurios rekomenduojamos, yra išbandytos praktiškai ir tiesiogiai susietos su pradinio ugdymo turiniu (pagal atnaujintą Bendrąją programą, 2022). Be to, parodoma, kad Ozobot robotai gali būti taikomi visų dalykų pamokose (lietuvių kalbos, matematikos, gamtamokslinio ir visuomeninio ugdymo, anglų kalbos, muzikos, etikos, dailės ir kt.). Leidinyje suprantamai ir aiškiai pristatomi robotai, aprašytos jų funkcijos, programavimo ir priežiūros galimybės. Ypač svarbūs yra veiklos lapai, kurie jau sukurti leidinio autorių. Šiuos vaizdingus lapus kiti mokytojai galės tik atspausdinti ir taikyti ugdymo procese, mokytis programuoti kartu su mokiniais. Šis leidinys yra tinkamų instrumentų, pritaikytų ugdymo turinio mokymuisi, kurių dažnai stokoja ugdytojai, pavyzdys.

  Mokymasis už mokyklos ribų: nauja mokymosi vietos samprata

  Natalija Mažeikienė, Eglė Gerulaitienė, Aida Kairienė, Odeta Norkutė, Genovaitė Kynė

  Monografijoje autorės analizuoja naują mokymosi vietos sampratą aptardamos sąvokas – mokymosi už klasės / mokyklos ribų (angl. outdoor education; learning/ teaching beyond classroom; out-of-classroom; outside the classroom). Ši nauja ugdymo praktikos tendencija apima edukacinių veiklų organizavimą viešosiose erdvėse – muziejuose, bibliotekose, galerijose, paveldo objektuose, socialinėse ir kultūrinėse grupėse, miesto erdvėse, gamtinėje aplinkoje, virtualiose erdvėse, skaitmeninėse bendruomenėse ir kt. Taip siekiama sustiprinti jungtį tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi. Autorės pateikia kelių atvejų studijas. Nacionalinio Škotijos muziejaus mokslo ekspozicijos atvejis atskleidžia šiuolaikinių mokslo muziejų vaidmenį vykdant mokymąsi už mokyklos ribų ir įgyvendinant šiuolaikinę mokslo komunikacijos koncepciją – vykdyti socialinius pokyčius, įtraukti lankytojus į mokslo ginčų ir poleminių klausimų svarstymą, interaktyvų ir patirtinį mokymąsi. Gilindamos į sąsajas tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi, autorės analizuoja mokinių rizominį mokymąsi mokantis anglų kalbos už klasės ir mokyklos ribų, apimant virtualias bei skaitmenines aplinkas – socialiniai tinklai, žaidimai, filmai, technologijų ir kultūrinių industrijų sukurtos erdvės. Knygoje pristatomas mokymosi už klases ir mokyklos ribų atvejis – naujos mokymosi vietos konstravimas kuriant edukacinį atominio turizmo maršrutą „Atominis Visaginas“.Tyrėjos pristato kokybinį ir kiekybinį tyrimą, kurio metu socialinių mokslų mokytojai iš visos Lietuvos dalyvaudami mokymuose, susipažino su virtualiu maršrutu ir inovatyviomis pedagoginėmis strategijomis bei išbandė šias metodikas su mokiniais.

  8th Congress of Baltic States SLTs. Speech and Language Therapy across the Age Span. BOOK OF ABSTRACTS

  Edited by: Daiva Kairiene, Simona Daniute, Irena Kaffemaniene, Stefanija Alisauskiene

  All three Baltic States associations of speech and language therapists’ (Lithuanian and Latvian Logopedists’ Associations, Estonian Union of Logopedists’) are members of European Speech and Language Therapy Association (ESLA), which inspires Baltic countries for the following the European values and recommendations for the speech and language therapy profession and education. It also creates the possibility to learn from different practices and get together for new developments of the profession. The most visible outcome of this collaborative practice – is the tradition of organisation of Joint Congresses of Baltic States SLTs’.
  The topic of the 2022 year Speech and Language Therapy across the Age Span is confirmed as relevant by European Speech and Language Therapy Association (ESLA) to discuss within European professional communities of SLTs.
  Following this topic, Baltic States Associations of Speech and Language Therapists’ (Lithuanian and Latvian Logopedists’ Associations, Estonian Union of Logopedists’) in collaboration with Vytautas Magnus University Education Academy (Kaunas) and Vilnius University Siauliai Academy (Siauliai) is organising the 8th Congress of Baltic States Speech and Language Therapists’.

  The Formation and Development of the Coordination between 6-8 Year-old Children’s Vocal Apparatus and Musical Hearing in the Process of Learning Singing

  Jeļena Davidova, Gaļina Zavadska, Ming-Jen Chuang, Asta Rauduvaitė

  A beautiful voice is of great importance in music because music begins with singing and the first instrument is the human voice. The development of a child’s voice requires the greatest attention at the age of 6-8 because singing is a way how to develop and improve the voice.
  The aims of this study: 1) to compare children’s singing voice development, 2) to explore the developmental process of coordination between musical hearing and the vocal apparatus of 6-8 year-old children from Latvia, Lithuania and Taiwan during the process of singing. Within the framework of this project, it was planned to determine and experimentally verify teaching strategies for the development of coordination between musical hearing and the vocal apparatus of 6-8 year-old children from Latvia, Lithuania and Taiwan during the process of singing.

  Muzikinis ugdymas – dvasinių vertybių sklaidos veiksnys

  Zenonas Rinkevičius, Remigijus Vitkauskas

  Monografijoje keliama problema: kuo remiantis tobulinti muzikinį ugdymą mokykloje, kad muzikos pažinimas joje labiau suartintų mokinį su dvasinėmis vertybėmis, aukštąja muzika ir tuo būdu padėtų spręsti svarbiausią uždavinį – brandinti jo meninę-dvasinę kultūrą. Ieškant atsakymo nagrinėjami filosofiniai, psichologiniai, pedagoginiai, muzikologiniai klausimai, nuo kurių sprendimo gali priklausyti vertingos muzikos pripažinimas ir supratimas bei asmens dvasinės, dorovinės, tautinės kultūros branda.

  Būsimų mokytojų asmenybės identiteto branda studijų metais

  Aldona Vaičiulienė, Audrius Ivanauskas

  Mokslo studijoje „Būsimų mokytojų asmenybės identiteto branda studijų metais“ siekiama palyginti keturių bakalauro studijų kursų studentų būsimų mokytojų asmenybės identiteto brandą ir asmenybės bruožus, nustatyti, kaip identiteto būsenos susijusios su asmenybės bruožais ir kokią reikšmę studijuojantiems turi santykiai su tėvais. Nors identiteto raida labiausiai yra siejama su paauglyste, vis dėlto manoma, kad tik nedidelis skaičius asmenų pasiekia tvirtą identiteto jausmą baigiantis šiam tarpsniui. Tyrimas patvirtino, kad aukštesnių kursų studentų ideologinis identitetas yra brandesnis nei žemesnių. To negalima būtų pasakyti apie socialinį identitetą. Brandesnes identiteto būsenas lydi ir brandesni asmenybės bruožai. Santykiai su tėvais studijų metu tebelieka svarbūs. Tyrimo išvadų pagrindu yra parengtos rekomendacijos, nukreiptos į palankesnių sąlygų būsimo pedagogo asmenybės brendimui kūrimą mokytojus rengiančiose institucijose.

  Z karta: kūribingumas ir integracija

  Palmira Pečiuliauskienė, Ilona Valantinaitė, Vilija Malonaitienė

  Monografijoje didaktiniu, psichologiniu ir sociologiniu požiūriais nagrinėjamas Z kartos (gim. po 1995 m.) kūrybingumo fenomenas. Knyga galėtų sudominti istorijos ir technologijos pedagogus bei mokyklinių istorijos ir technologinio ugdymo programų kūrėjus.

  Už sidabro kalnų

  Gintarė Adomaitytė

  Knyga, trečioji ciklo dalis, – tai pasakojimai apie rašytojus. Autorė savitu stiliumi pasakoja apie mėgstamas knygas, jų autorius, pateikia biografijos detalių ir originalų požiūrį į gerai žinomus ir primirštus tekstus.

  Universiteto idėja ir akademinė industrija

  Almantas Samalavičius

  Knygoje apžvelgta Universiteto raida, esminės aukštojo mokslo tikslų ir modelių sampratos, svarstoma, kaip rekonstruoti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Knygoje kritiškai aptariamas šiuolaikinis akademinis kontekstas, efektyvumo kulto ir vartotojiškos ideologijos poveikis universitetinei kultūrai.

  Tautinis atgimimas ir istorija

  Liudas Truska

  Straipsnių rinkinį sudaro 1988–2010 m. įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose skelbti daugiausia publicistinio pobūdžio straipsniai aktualiomis XX a. Lietuvos istorijos temomis.

  Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete

  Domininkas Burba

  Monografijoje nagrinėjami smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete, remiantis pavieto pilies ir žemės teismų knygomis. Darbe atskleidžiamos Lietuvos Statuto nuostatos, teisės normų įgyvendinimo problematika nagrinėjamu laikotarpiu, nusiklatimų struktūra: statistika, motyvai, priežastys, aukų ir nusikaltėlių sudėtis ir kt.

  Skambinimas vakarų aukštaičių ir žemaičių kanklėmis

  Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė

  Knyga skirta aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistro studijų programų studentams ir dėstytojams, bendrojo ugdymo bei muzikos ir meno mokyklų mokiniams ir mokytojams, etnologams, etomuzikologams ir kt. Leidinyje pateikiama mokymo skambinti vakarų aukštaičių ir žemaičių kanklėmis metodika.

  Skambinimas šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis

  Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė

  Knyga skirta aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistro studijų programų studentams ir dėstytojams, bendrojo ugdymo bei muzikos ir meno mokyklų mokiniams ir mokytojams, etnologams, etomuzikologams ir kt. Leidinyje pateikiama mokymo skambinti šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis metodika.

  Skambinimas suvalkiečių kanklėmis

  Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė

  Knyga skirta aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistro studijų programų studentams ir dėstytojams, bendrojo ugdymo bei muzikos ir meno mokyklų mokiniams ir mokytojams, etnologams, etomuzikologams ir kt. Leidinyje pateikiama mokymo skambinti suvalkiečių kanklėmis metodika.

  Rugsėju ženklinta. Informacinis proginis leidinys prof. habil. Dr. Marijos Barkauskaitės pedagoginės ir mokslo veiklos 50-mečiui ir gimimo 70-mečiui

  Sudarytojas Jonas Dautartas, Dalia Survutaitė

  Informacinis proginis leidinys – tai LEU Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos katedros pagarbos ir padėkos ženklas nepralenkiamai dėstytojai, profesorei, vedėjai, fakulteto Tarybos, Senato narei – Mokytojai. Kompaktinėje plokštelėje (CD) pateikiami garso įrašų fragmentai iš kai kurių M. Barkauskaitės mokslinių pranešimų.

  Rezignacija, arba mirties filosofijos iššūkis modernybei

  Krescencijus Stoškus

  Monografijoje išsamiai nagrinėjama "mirties filosofija", metusi nihilistinį iššūkį išsisemiančiai "modernybei", diskreditavusi jos naivų optimizmą ir sumaitojusi visas prasmingo gyvenimo perspektyvas. Knyga skirta tiems, kuriems skauda dėl žmonijos likimo, kuie yra patys užkliudyti nihilizmo dykros ir nori suprasti, kas atsitiko su šiuolaikine kultūra.

  Zenonas Slaviūnas. Raštai. II tomas. Liaudies dainos, liaudies muzika ir muzikos instrumentai, papročiai

  Sudarytojas Stasys Skrodenis

  Antrą Raštų tomą sudaro vieno žymiausių XX a. vid. Lietuvių folkloristų prof. Zenono Slaviūno (1907–1973) kūrybinis palikimas: dvi monografijos ("Lietuvių kanklės", "Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose"), skelbti ir neskelbti spaudoje straipsniai lietuvių liaudies dainų, instrumentų tautiškumo ir kt. klausimais. Knyga skirta folkroristams, etnologams ir muzikologams.

  Prostitucijos fenomenas. Gatvės prostitucija Lietuvoje: raiška, sklaida ir kontrolė

  Valda Pruskus

  Monografijoje nagrinėjama prostitucija kaip socialinis fenomenas. Analizuojama prostitucijos sociologinės traktuotės, jos vertinimas, socialinė kontrolė ir teisinis reguliavimas. Aptariamos prostitucijos formos, funkcionavimo ypatumai, klientų ir sutenerių tipai. Knyga skiriama mokslo darbuotojams, sociologiją studijuojantiems studentams, sociologams, viešųjų ryšių specialistams.

  Populiarūs kūriniai instrumentiniam ansambliui. Istorija, metodinės nuorodos, natos. III sąsiuvinis

  Remigijus Vitkauskas

  Metodinė priemonė (III sąsiuvinis) tęsia autoriaus šio žanro leidinių ciklą. Sukomponuotos aranžuotės ne kartą skambėjo koncertų salėse; didaktinė medžiaga išdėstyta nuosekliai ir prasmingai.

  Muzikos poveikis mokant anglų kalbos pradiniame etape

  Giedrė Ilčiukienė

  Knygoje tiriamos kalbos ir muzikos sąsajos, kuriomis remiantis atskleidiama, kokį poveikį turi muzika mokant anglų kalbos pradinėse klasėse. Knyga skirta anglų kalbos pedagogams, studentams, mokslo darbuotojams.

  Mano draugas karalius

  Jozef Hen

  Žydų kilmės prozininko, publicisto, dramaturgo ir scenaristo Juzefo Heno (Jozefas Henrykas Cukieris, g. 1923) knyga pasakoja apie paskutinį Abiejų Tautų Respublikos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Stanislovą Augustą Poniatovskį (Stanisław Augst Poniatowski, 1732–1798, valdė nuo 1764 iki 1795), kuriam valdant įvyko Abijų Tautų Respublikos padalijimai.

  Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas (T. 2). Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas

  Sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis

  Lietuvos pedagoginis universitetas nuo 2004 m. vykdo tyrimų projektą „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas“ ir leidžia daugiatomį leidinį. Šis tomas yra antras, skirtas Steigiamojo Seimo (1920–1922 m.) parlamentarų biografijoms.

  Lietuvos istorijos mokslo raida

  Valdas Selenis

  Metodinė priemonė skirta supažindinti studentus su Lietuvos istorijos mokslo raidos problemomis ir istoriografija. Ypaingas dėmesys skiriamas profesionalios Lietuvos istoriografijos atsiradimo ir formavimosi procesui XIX ir XX a.

  Lietuviški-turkiški pasikalbėjimai. Lietuvių-turkų žodynas. Turkų-lietuvių žodynas

  Sudarytojai Ismet Biner, Viktorija Levtrinskaja

  Leidinyke pateikiami pirmajai pažinčiai ir kasdieniam susikalbėjimui reikalingi žodžiai, atskiros frazės. Knyga gali naudotis Lietuvos ir Turkijos turistai, studentai, verslininkai. Čia yra ir lietuvių-turkų bei turkų-lietuvių žodynėliai.

  Kūno kultūros teorijos įvadas

  Audronius Vilkas

  Šis leidinys – įvadinė kūno kultūros teorijos dalyko dalis, skirta VPU kūno kultūros specialybės studentų pirmos ir antros pakopų studijoms.

  Kunigaikštytė ir plikbajoris. Zofija Radvilaitė-Dorohostaiska ir Stanislawas Tyminskis

  Jan Seredyka

  Knygoje pateikiamas reikšmingas lenkų istoriko Jano Serydkos mokslinis tyrimas, kuriame atskleidžiamas svarbus Lenkijos papročių istorijos epizodas platesniame istoriniame kontekste, pristatomi XVII a. pr. diduomenės papročiai ir kasdienis gyvenimas, nagrinėjamas kunigaikštytės Zofijos Radvilaitės ir plikbajorio Stanislawo Tyminskio meilės romanas.

  Kalnų slidinėjimas

  Rūta Dadelienė, Juozas Skerevičius

  Leidinyje pateikta konkrečios informacijos apie kalnų slidinėjimo raidą Lietuvoje, apie kalnų slidininko ir snieglentininko mėgėjo inventorių, jo parinkimą, parengimą ir priežiūrą, apie aprangą. Pateikta žinių kaip leistis nuo kalnų, kokybiškai atlikti veiksmus. Leidinys gausiai iliustruotas.

  Jaunųjų šuolininkų į aukštį treniruotės metodika

  Nelė Žilinskienė

  Metodinis leidinyje, skirtame kūno kultūros specialybės studentams, pateiktos apibendrintos teorinės ir praktinės žinios, kaip metodiškai kryptingai ugdyti jaunąsias šuolininkes į aukštį. Rengimo modelyje susistemintos pagrindinės treniruočių priemonės ir metodai.

  Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 m

  Deimantas Karvelis

  Monografijoje socialinės komunikacijos aspektu nagrinėjama 1547–1655 m. privačios Radvilų giminės valdos Biržų kunigaikštystės visuomenės istorija. Tyrimas išsiskiria novatoriška problematika ir naujų archyvinių šaltinių gausa. Lokalinės visuomenės ryšiai atskleidžiami per atskirų socialinių grupių rekonstrukciją.

  Inžinerinė grafika

  Arvydas Jonas Iržikevičius

  Metodiniame leidinyje, skirtame technologijos specialybės studentams, pateikiama vienos iš inžinerinės grafikos dalių – braižomosios geometrijos kurso santrauka, išdėstyta pagal pagrindines mokymo modulio temas. (Su CD).

  Improvizavimo pradmenys atliekant dainas. Dainos vaikams ir jaunimui

  Vytautas Barkauskas jaunesnysis

  Metodinė priemonė skirta būsimiems muzikos mokytojams ir muzikos pedagogams. Dainų rinkinys skirtas įvairaus amžiaus bei muzikinio lygio jauniesiems atlikėjams, rinkinį su CD (su fonogramomis) sudaro 10 dainų, autoriaus sukurtų 2003–2011 m.

  Geležiniai siauraašmeniai kirviai Lietuvoje

  Arvydas Malonaitis

  Monografijoje išsamiai aptariami geležiniai siauraašmeniai pentiniai, įmoviniai ir pleišto pavidalo kirviai. Leidinys skirtas archeologams, istorikams ir visiems, besidomintiems senųjų įrankių raidos istorija.

  Finansų ir komercijos sprendimų modeliavimas

  Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytas Navickas

  Monografijoje pateikta išsami finansinių ir komercinių sandorių kiekybinė analizė. Nuodugniai ir nuosekliai pristatytos klsaikinės finansų ir komercijos kiekybinio modeliavimo kryptys: sandorių kiekybiniai modeliai, palūkanų ir pelno inžinerija ir kt. Knyga skirta studijuojantiems ir dėstantiems finansus ir komerciją.

  Etika ir asmenybė Maxo Schelerio vertybiniame absoliutizme

  Loreta Anilionytė

  Leidinys skirtas žymaus vokiečių fenomenologo Maxo Shelerio (1874–1928) etikai. Aptariamos M. Shelerio filosofinės teorijos ištakos, pagrindinės etikos problemos, nagrinėjama M. Schelerio teorinė diskusija su I. Kantu.

  Estetinė literatūros gyvybė

  Vytautas Martinkus

  Monografijoje aptariami šiuolaikiniailiteratūros kūrinio vertinimo klausimai. Pagrindinės temos – literatūros kūrinio vertinimas ir estetinė jo pajauta.. Analizuojami ir interpretuojami Juozo Apučio, Petro Dirgėlos, Juozo Grušo, Ramūno Klimo ir kt. autorių prozos kūriniai.

  Dulkėm ir žiedlapiais. Eilėraščiai

  Ieva Astromskaitė

  2011 m. "Pirmosios moksleivio knygos konkurso" nugalėtojos Ievos Astromskaitės eilėraščių knyga simboliškai pradedama LEU leidyklos serija „Jaunųjų rašytojų poezija“. Knygoje sukaupti jaunatviški, lengvi, jau įvertinti, tačiau vis dar jaunosios kūrėjos kelio pradžią žymintys eilėraščiai.

  Čiobrelių dvaras. Ryčio ir Vakarės nuotykiai

  Gintarė Adomaitytė

  Autorė ciklo apie paežerės vaikus Rytį ir Vakarę antrojoje dalyje lieka dėmesinga gamtos pasauliui – augalija švenčia vidurvasarį, į savo iškilmes įtraukdama žmones. Miestas taip pat kvepia čiobreliais...

  Ankstyvoji scholastika.Ugdymo filosofijos metmenys

  Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis

  Monografijoje atskleidžiamas ankstyvosios scholastikos filosofinių idėjų pereinamumas bei scholastinio mokymo vaidmuo, ugdant lotyniškai mąstantį viduramžių intelektualą. Knyga skirta studijuojantiems filosofiją, kultūros istoriją ir besidomintiems asmenybės dvasinio tobulėjimo procesu.

  Meilės nerasi konservų dėžutėje / eilėraščiai

  Rosana Lukauskaitė

  Rosanos Lukauskaitės knyga tęsia leidyklos „Edukologija“ leidžiamą „Jaunųjų rašytojų prozos“ seriją. Knygą sudaro drąsūs, jaunatviški, priverčiantys atsitokėti, prikaustantys dėmesį eilėraščiai

  Vyriškumo raiška? Bandymai nusižudyti Telšių (Žemaičių) vyskupijoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje

  Vilius Šadauskas

  Ši mokslo studija yra vienas pirmųjų socialinės istorijos darbų Lietuvos istoriografijoje, kurioje išsamiai tyrinėjami asmenų smurto prieš save atvejai Lietuvoje XIX a. antroje pusėje – XX a. per., siejant juos su konkrečios lyties elgsenos modeliais.

  Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti raštai (1551–1584 m.)

  Sudarytojai: Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė

  Leidinyje skelbiamos reformacijos tyrėjams žinomo Vilniaus burmistro, pirklio Luko Markovičiaus, pravarde „Mundijus“, kalbos, laiškai ir kiti raštai – unikalus XVI a. antrosios pusės Vilniaus miesto istorijos šaltinis. Juose taip pat daug vertingos informacijos apie Vilniaus miesto savivaldą ir valdžios elitą.

  Vaivorykštė, Eolo jūros piratė

  Laima Vaigė

  Apysaka-pasaka apie mergaitės Vaivorykštės ir jos mamos, laivo kapitonės, nuotykius. Knyga skirta jaunesnio amžiaus skaitytojams.

  Vaikų vokalinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje

  Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

  Metodinė priemonė skiriama LEU ir kitų aukštųjų mokyklų muzikos pedagogikos ir dainavimo studijų programų studentams, dėstytojams, muzikos pedagogams, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo specialistams. Leidinyje apibendrinta aktuali mokslinė ir metodinė informacija apie ikimokyklinio amžiaus vaiko balsą, jo formavimosi mechanizmą, balsą žalojančius veiksnius, duodamos balso apsaugos rekomendacijos.

  Vaikų ir paauglių organizmo biologinio vystymosi ir fizinio krūvio sąsajos

  Eglė Kemerytė-Riaubienė

  Leidinyje aptariami vaikų ir paauglių organizmo fiziologiniai pokyčiai, branda, fizinio krūvio įtaka jauno organizmo funkcinėms sistemoms. Metodinė priemonė skiriama kūno kultūros specialybės studentams ir mokytojams, treneriams ir sporto specialistams.

  Vaikystė ir grožis

  Algirdas Gaižutis

  Monografija skirta aktualiai tematikai – individo estetinio ir kultūrinio ugdymo paradigmai, jo kūrybinių galių, autentiškumo raiškai. Autorius remdamasis filosofijos, psichologijos, menotyros, edukologijos idėjomis ir patyrimu, pateikia savitą vaikystės estetikos konceptą.

  Vadovas Lietuvos žirgelių (Insecta, Odonata) rūšims pažinti

  Dalius Dapkus

  Metodinėje priemonėje aprašoma žirgelių (Insecta, Odonata) kūno sandara, pateikti Lietuvos žirgelių pobūrių, šeimų ir rūšiį nustatymo raktai. Knyga skiriama biologijos ir gamtos (ekologijos) specialybių studentams, moksleiviams, mokytojams.

  Ugdymo vertybių samprata šeimoje – „Aš ir tu“ bendruomenėje

  Kęstutis Ralys

  Leidinyje pateikiamos su šeimos gyvenimu susijusios moralinės ir dvasinės, šeimos ekonominės ir finansinės bei religinės temos. Kiekviena tema pristatoma, remiantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų studijomis, tyrimais, straipsniais, taip pat autoriaus, kunigo, dvasinio gyvenimo, pastoracinės-sielovadinės veiklos patirtimi.

  Tobula blyški mėnesiena

  Vytautas Varanius

  Jauno prozininko Vytauto Varaniaus, Vilniaus universiteto studento, knyga tęsia leidyklos „Edukologija“ leidžiamą JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBOS seriją. Tai apysaka, atskleidžianti vieno žmogaus savęs paieškų, kartais bėgimo nuo savęs ir nelaimingos meilės istoriją.

  Tiriame pojūčius ir suvokimą

  Aldona Radzevičienė, Aušra Daugirdienė

  Metodinėje priemonėje pateikiami laboratorinių darbų aprašymai. Atlikdami šiuos darbus studentai susipažins su pojūčių ir suvokimo fenomenais, dėsniais, išmoks atlikti ir aprašyti eksperimentinės psichologijos laboratorinius darbus.

  Šikšnosparniai Lietuvoje ir jų apsauga

  Kazimieras Baranauskas

  Knygoje pateikiama duomenų apie Lietuvoje gyvenančių šikšnosparnių įvairovę, gausumą ir paplitimą, aprašoma žvėrelių biologija, ekologija. Aptariami šikšnosparių apsaugos klausimai ir retų rūšių šalyje išsaugojimo perspektyvos.

  Stebukladarių slėnis: romanas fantazija

  Kamalas Abdulla

  Pirmą kartą lietuvių kalba šiuolaikinės Azerbaidžiano literatūros klasiko, 2012 m. Nobelio premijos nominanto Kamalo Abdullos modernią intelektualią kūrybą pristato filosofinis alegorinis romanas „Stebukladarių slėnis“, sukurtas 2006 m. Tai daugiaprasmis kūrinys, kurio puslapiuose, tarsi nejučia, su rytietiška ramybe atsiveria vizualiai ryški meninė erdvė.

  Spektras

  Marius Plečkaitis

  Tai jauno poeto, Mariaus Plečkaičio pirmoji poezijos knyga, papildanti ir pratęsianti leidyklos „Edukologija“ leidžiamą „Jaunųjų rašytojų prozos“ seriją. Knygoje sukaupti drąsūs, intelektualūs eilėraščiai, kviečiantys pajusti kūrybos džiaugsmą, gyvenimo pilnatvę bei neaprėpiamą spektrą pasaulyje egzistuojančių atspalvių.

  Conversations about East Central Europe after 1989 / Pokalbiai apie Rytų Vidurio Europą po 1989-ųjų

  Tomas Kavaliauskas

  It is a book of conversations in which distinguished scholars share their insights on transcultural memory, European languages, the evil of communism and forgiveness. Cross-regional comparisons of memory and cultural identity issues should give the reader the feeling of transnational altitudes, while preserving the taste of regional and national specifics: Latvian, Lithuanian, Polish, Russian, Czech, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Ukrainian, Slovenian, Norwegian, Swedish and Swiss. / Tai pokalbių knyga, kurioje savo įžvalgomis apie transkultūrinę atmintį, Europos kalbas, komunizmo blogį ir atlaidumą dalijasi garsūs akademikai. Atminties bei kultūrinės įvairovės problematikos tarpregioninis lyginimas turėtų suteikti skaitytojui viršnacionalinių aukštumų pojūtį, tuo pat metu išsaugant regioninės bei tautinės savasties skonį: latvišką, lietuvišką, lenkišką, rusišką, čekišką, vengrišką, rumunišką, bulgarišką, ukrainietišką, slovėnišką, norvegišką, švedišką, šveicarišką.

  Pažinkime socialinius partnerius: policija ir jos prevencinė veikla

  Stasys Avižinis

  Šio leidinio paskirtis – suteikti socialinės pedagogikos studentams, socialiniams pedagogams ir socialiniams darbuotojams, mokyklų pedagogams pagrindines žinias apie svarbius prevencinės veiklos partnerius – nepilnamečių reikalų specialistus ir kitus policijos pareigūnus. Apžvelgiama darbo su vaikais geroji patirtis, yra praktinių užduočių, iliustruojančių galimas problemines situacijas.

  Elektronai ir fotonai puslaidininkiuose

  Janas Siroicas

  Šiame leidinyje nagrinėjami elektronų, esančių periodiniame lauke, būsenų bendrieji bruožai, jų juostinė struktūra ir jos pokyčio ypatumai nuolatiniame magnetiniame lauke. Metodinė priemonė skirta FTF magistrams, studijuojantiems kūno optikos kursą.

  Pažinkime pasaulio vabzdžius. Blakės. Įvairovė ir pavadinimai

  Jonas Rimantas Stonis, Andrius Remeikis, Darius Baužys

  Mokomojoje knygoje pateikiami duomenys apie vienus įdomiausių, įvairiausių ir plačiausiai paplitusių vabzdžių – blakes (Hemiptera, Heteroptera). Knyga skirta universitetinių biologijos ir ekologijos bei gamtamokslinio ugdymo studijų programų studentams.

  Paukščių taškinių apskaitų metodika ir jos praktinis taikymas ekologiniuose tyrimuose

  Petras Kurlavičius

  Knygoje pateiktas detalus paukščių taškinių apskaitų metodikos aprašymas. Priemonė skiriama biologijos, gamtos studijų studentams taip pat bendrijų ekologijos praktikos dalyviams.

  O tempora!

  Tomas Dirgėla

  Tai pirmoji LEU studento Tomo Dirgėlos knyga, savaip praturtinanti ir papildanti leidyklos „Edukologija" leidžiamą JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBOS seriją. Autorius knygoje dramines miniatiūras ir pasakėčias savitai, žaismingai perdirba, parodijuodamas mūsų iškilius asmenis.

  Nerimas 2. Tautiškumas ir demokratija: tikros ir apgaulingos formos

  Viktorija Daujotytė, Eugenijus Jovaiša, Giedrius Kuprevičius, Zenonas Norkus, Aleksandras Vasiliauskas

  „Nerimas 2“ tęsia tautiškumo ir nacionalumo, istorinės atminties, socialinės ir ekonominės istorijos bei moralės savivokos temas.

  Naujųjų amžių racionalizmo etika: mokomasis metodinis leidinys

  Rūta Marija Vabalaitė

  Leidinyje supažindinama su pagrindiniais naujųjų amžių racionalizmo etikos klausimais, dorovės, laisvės, laimės, gėrio ir blogio problemomis Rene Descartes'o, Benedicto de Spinozos, Gottfriedo Wilhelmo Leibnico filosofijos sistemose.

  Mokesčių ir darbo rinkos sąveika

  Džiuljeta Ruškytė, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytas Navickas

  Monografijoje nagrinėjama mokesčių ir socialinio draudimo įmokų įtaka užimtumui, nedarbui bei darbo rinkos politikai. Knyga skirta mokslo darbuotojams, studentams ir mokesčių bei darbo politikos rengėjams.

  Lotoso kvapas. Kelionių po Aziją apybraižos

  Almantas Samalavičius

  Knygą sudaro eseistinės kelionių apybraižos po budizmo ir islamo šalis – Birmą, Tailandą, Malaiziją, Pietų Korėją, Japoniją.

  Lietuvos žiniasklaida jaunųjų tyrėjų akimis

  Sudarytojas Rytis Taraila

  Leidinyje Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto studentai reikliai įvertino žiniasklaidos „vidaus ligas“. Tai drąsus žingsnis griaunant ydingą sistemą, kurioje beveik nebeliko vietos žurnalistams, nenorintiems nuolat eiti į kompromisus su savo sąžine.

  Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos

  Juozas Skirius

  Monografijoje nušviečiama Lietuvos tautininkų valdžios vykdoma politika JAV lietuvių atžvilgiu 1926–1940 m., tikintis išeivijos palankumo. Remiantis šaltiniais, analizuojamas išeivijos ideologinių srovių požiūris į Lietuvos valdžią po 1926 m. perversmo.

  Lietuvos karininko Juozo Palukaičio atsiminimai. Norilsko konclageris / Memoirs of the Lithuanian Military Officer Juozas Palukaitis. Norilsk Concentration camp

  Sudarytojas Juozas Skirius

  Tai Lietuvos karininko, leitenanto, Juozo Palukaičio (1943–1990) atsiminimai, kuriuose išraiškingai atpasakojami jo paties patirti įvykiai 1940–1941 m. Lietuvoje ir karo bei pokario skausmingi pergyvenimai Sibire – Norilsko lageryje.

  Lietuvos istorikų bendrija 1918–1944 metais: kolektyvinės biografijos tyrimas

  Valdas Selenis

  Monografijoje autorius, remdamasis archyvine medžiaga, originaliais statistiniais tyrimais, antriniais šaltiniais, nušviečia prieškario ir Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos istorijos bendrijos raidą įvairiais aspektais. Knyga skiriama ne tik istorikams, bet ir sociologams, kultūrologams ir visiems besidomintiems istoriografija.

  Lietuvių kalbos skyrybos naujovės: teorija ir praktika

  Laimutė Bučienė, Vidas Kavaliauskas, Regina Rinkauskienė

  Knyga parengta remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimais Nr. N-2(103) ir N-3(104), kuriuose patvirtintos naujosios privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės. Knyga skiriama studentams lituanistams, tačiau bus naudinga ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviams.

  Krepšinio technika ir mokymas

  Rūtenis Paulauskas

  Knygoje, skirtoje kūno kultūros specialybės studentams, treneriams, mokytojams bei žaidėjams, aprašoma krepšinio technika su kamuoliu ir be kamuolio, veiksmų mokymo ir jų valdymo teorinis paaiškinimas.

  Keliautojų sportas: turizmo ir kraštotyros neformalaus švietimo veiklos organizavimo ir plėtojimo metodika mokykloje

  Nijolė Kapustinskienė

  Metodinė priemonė skirta studentams, neformalaus švietimo pedagogams, keliautojams, norintiems gilintis į turistinės ir kraštotyrinės veiklos plėtojimo galimybes.

  Jutimo organai ir jų sauga

  Regina Proškuvienė

  Leidinyje nagrinėjami jutimo organų anatominiai, funkciniai ypatumai, jų reikšmė gyvenimo kokybei, dažniausiai pasitaikantys jutimo organų sutrikimai, jų priežastys ir įtaka ugdymo procesui. Leidinys skiriamas pedagoginio profilio aukštųjų mokyklų studentams, pedagogams ir ugdytinių tėvams.

  Juodasis kryžius, arba palydėti pasmerktieji

  Adolfas Sabaliauskas

  Ši autoriaus atsiminimų knyga – unikalūs pasakojimai žmogaus, Lietuvos karo policijos kapeliono, kuris prieš sušaudant palydėdavo į amžinybę ir sutaikinimą su Dievu, Karo teismo mirties bausme nuteistus kalinius. Ši misija iš tiesų buvo sunki, ir kun. Adolfas Sabaliauskas ją sunkiai išgyveno.

  Jaunuosius sportininkus treniruotis skatinantys veiksniai

  Nelė Žilinskienė

  Leidinyje pateikiami jaunuosius lengvaatlečius rinktis šią sporto šaką ir treniruotis skatinantys veiksniai, sportuojančių mokinių vertybių raiškos ypatumai. Taip pat palyginti lengvosios atletikos ir futbolo bendri ir skiriamieji šių veiksnių požymiai.

  Indvidualus pscologinis konsultavimas

  Margarita Pileckaitė-Markovienė

  Šioje metodinėje priemonėje aptariami teoriniai ir praktiniai psichologinio konsultavimo aspektai: tikslai ir uždaviniai, konsultanto asmenybės darbo stiliaus reikšmė, konsultanto profesijos pasirinkimo ir konsultanto rengimo ypatumai.

  Griūvančios erdvės: oreiviškų pratybų novelės

  Beatričė Rastenytė

  Ši trumposios poezijos knyga tęsia leidyklos „Edukologija“ leidžiamą „Jaunųjų rašytojų prozos“ seriją. Knygoje atsispindi jaunos, kūrybiškos, giliai ir savitai pasaulį jaučiančios bei matančios merginos apmąstymai, pokalbiai su savimi, kartais net filosofiniai pamąstymai.

  Grigalius Nysietis.Homilijos apie palaiminimus

  Sudarytojas Saulius Rumšas

  Grigalius Nysietis (apie 331–394) yra vienas žymiausių Bažnyčios tėvų, padariusių didelę įtaką ne tik IV a. Bažnyčios teologiniam ir politiniam gyvenimui, bet ir palikusių svarbų teologinį bei dvasinį paveldą kartoms. „Homilijos apie palaiminimus“ yra vienas ankstyvesnių jo kūrinių.

  Gyvenimo pėdsakai

  Juozas Skernevičius, Rūta Dadelienė

  Monografijoje nagrinėjama asmenybės gyvenimo raida, jos formavimuisi įtakos turėję veiksniai, sporto veikla, pedagogo ir mokslininko kelias, analizuojama šeimos reikšmė. Manome, kad knyga padės studentams geriau suvokti veiklos, pažinimo, darbo ir gyvenimo prasmę, žinių sklaidos esmę.

  Genetika. Kartų kaita ir genų paveldėjimas

  Juozas Proscevičius

  Šis leidinys skirtas būsimiesiems ir praktikuojantiems biologijos ir gamtos mokytojams. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie gyvų organizmų paveldimosios informacijos organizavimą ir realizavimą. Tai metodinė priemonė, kuri turėtų padėti aiškinti ir interpretuoti genetikos kursą molekuliniu lygmeniu.

  Genetika. Geno prigimtis

  Juozas Proscevičius

  Leidinys skirtas būsimiems ir praktikuojantiems biologijos ir gamtos mokytojams. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie gyvų organizmų paveldimosios informacijos organizavimą ir realizavimą.

  G. Akstino viršūnė. Senojo ledkirčio istorija

  Gerimantas Statinis

  Šios knygos žanras – publicistika, jungianti prozą, beletristiką ir interviu, apimanti įvairių žmonių gyvenimo laikotarpį, susijusį su kalnais ir išgyvenimais juose. Knyga skirta vienam pirmųjų lietuvių alpinizmo pradininkų Gediminui Akstinui, žuvusiam 1959 m. Kaukazo kalnuose.

  Etikos problemų analizė remiantis loginio mąstymo teorija ir praktika

  Rasa Aiškinytė-Degėsienė

  Monografijos tyrimų objektas – etikos ir logikos mokslų sąsajos problema bei galimybė mokyti(s) etikos remiantis loginio mąstymo taisyklėmis.

  Estezė ir vertinimai: esė apie literatūros kūrinio pajautą, straipsniai ir recenzijos

  Vytautas Martinkus

  Ši knyga tęsia autoriaus monografijoje „Estetinė literatūros gyvybė“ (2010) nagrinėtus literatūros aksiologijos klausimus. Vertinimų teorine ir praktine ašimi pasirinkta „estezė“ – literatūros kūrinio ir jo suvokėjo juslinis santykis, transformuotas į men

  Bernardas Kuodaitis ir Lietuvos astronomija

  Algimantas Ažusienis, Libertas Klimka, Stasė Matulaitytė

  Monografijoje atskleidžiama Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų astronomo Bernardo Kuodaičio (Kodačo, 1879-1957) įtaka moderniosios astrofizikos tapsmui Lietuvoje. Pateikiama išsami mokslininko biografija.

  Naratyvinis žaidimas ir mokymasis

  Sudarytoja Milda Brėdikytė

  Leidinyje pristatomas ugdančiosios naratyvinio žaidimo pedagogikos metodas, aptariamos jo teorinės ir praktinės ištakos, naratyvinio žaidimo samprata ir pateikiami konkretūs šio metodo įgyvendinimo žingsniai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar mokykloje, dirbant su 3-8 metų amžiaus vaikais. Leidinys parengtas pagal 2015–2017 m. keturiose šalyse (Lietuvoje, Suomijoje, Anglijoje, Lenkijoje) vykdytą programos Erasmus+ strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo sektoriaus projektą „Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės“ (NŽME; angl. Narrative Environments for Play and Learning, Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443).