Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Socialinis darbas

  Socialinių paslaugų poreikio vertinimo procesas

  Dovilė Zovė, Roberta Motiečienė

  Socialinių paslaugų poreikių vertinimo procesas neatsiejama socialinio darbo praktikos dalis. Poreikių vertinimas, pirmas žingsnis poreikių ir problemų identifikavime, kuris socialiniams darbuotojams suteikia galimybę nustatyti, kokia problema turi būti sprendžiama, kokius lūkesčius, tikslus ir norus reikia atliepti bei kokias intervencijas taikyti. Poreikių vertinimas tai pirminė, nuolatinė, atvira ir empatiška dialogo forma tarp kliento ir socialinio darbuotojo ar praktiko. Tai dinamiškas procesas kurio tikslas išlaikyti atvirumą, empatiją, pagarbą kliento nuomonės ir patirties atžvilgiu. Poreikio vertinimas leidžia pritaikyti socialinės pagalbos priemones ir galimybes prie individualių kliento poreikių bei norų, taip prisidedant prie efektyvesnės paramos galimybių ir problemų sprendimo. Šioje metodinėje priemonėje mes kviečiame būsimus socialinius darbuotojus ir jau dirbančius praktikus iš naujo pažvelgti į tai koks sudėtingas, įdomus, atrandantis, ugdantis iš tiesų yra asmens poreikio vertinimo procesas. Šioje metodinėje priemonėje mes kviečiame būsimus socialinius darbuotojus ir jau dirbančius praktikus iš naujo pažvelgti į tai koks sudėtingas, įdomus, atrandantis, ugdantis iš tiesų yra asmens poreikio vertinimo procesas.

  Vaiko ir šeimos gerovė. Problemos apibrėžtys, intervencijos ir valstybės vaidmuo

  Rasa Naujanienė, Jonas Ruškus, Merja Laitinen, Roberta Motiečienė, Julija Eidukevičiūtė, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė

  Šioje monografijoje autoriai, remdamiesi progresyviose šalyse išplėtotais konceptualiais modeliais ir tarptautiniais vaiko teisių standartais, konstruoja vaiko ir šeimos gerovės sampratą kaip nuoseklią vaiko teisių apsaugos ir socialinių paslaugų šeimai architektūrą. Remdamiesi atlikto tyrimo rezultatais, autoriai sistemiškai ir kritiškai įvertina vaiko teisių apsaugos ir socialinių paslaugų šeimai sistemos nuoseklumą bei veiksmingumą Lietuvoje. Monografijoje vaiko ir šeimos gerovė modeliuojama kaip tarpusavyje sąveikaujančių vaiko teisių apsaugos ir socialinių paslaugų šeimai sistema. Autoriai identifikuoja priemones vaiko ir šeimos gerovės gerovei Lietuvoje stiprinti, tokias kaip vaiko teisės būti išklausytam užtikrinimas, geriausio vaiko intereso nuostatos įgyvendinimas, paslaugų įvairovės vaikui ir šeimai prieinamumo sukūrimas, negalią turinčių vaikų ar tėvų kritinės būklės sprendimai, vaiko ir šeimos gerovės paslaugų sistemos dalyvių sąveikos ir funkcijų harmonizavimas, vaiko ir šeimos gerovės paslaugų specialistų profesinis pasirengimas, bei vaiko teisių pripažinimas dėl tvaraus vaiko ir šeimos gerovės vystymosi.

  Žmogaus teisės ir socialinis darbas

  Mokslinė redaktorė Dalija Snieškienė

  Šioje mokymo priemonėje pristatomas socialinio darbo ir žmogaus teisių ryšys, jų istorinė raida ir filosofinės vertybės, pagrindiniai žmogaus teisių dokumentai, specializuotos įstaigos ir Jungtinių Tautų organai, susiję su žmogaus teisėmis, bei šių teisių įgyvendinimo mechanizmai. Čia taip pat siūlomi metodai, kaip žmogaus teises taikyti socialinio darbo praktikoje, skatinama aptarti sunkumus jų mokant, mokantis ir įgyvendinant praktikoje. Knyga skirta socialinio darbo dėstytojams, studentams ir dirbantiems praktikams. Versta iš: „Human Rights and Social Work, Training Manual for Schools of Social Work and Social Work Profession“. New York, 1994.

  Karjeros ir tėvystės derinimo galimybės – ką rodo atlikto tyrimo rezultatai?

  Ilona Tandzegolskienė, Elena Trepulė, Aušra Rutkienė, Giedrė Tamoliūnė, Vaida Jurgilė

  Tyrimas atliktas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ įgyvendinant projektą „Jaunų šeimų karjeros ir tėvystės suderinimo modelis“ (Nr. MIP-075/2014). Jis pradėtas vykdyti atsižvelgiant į poreikį kalbėti apie abiejų tėvų darnų sambūvį ir vaidmenų pasiskirstymą vykdant įsipareigojimus šeimoje, derinant šeimos poreikius bei darbinę veiklą ir planuojant karjerą. Leidinys elektroninis.

  Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus

  Sudarytojos Eglė Stonkutė, Gintarė Vaitonytė

  Leidinyje pristatomi Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo projekto „Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“ (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-04-V-06-007) rezultatai: parengtų metodinių priemonių fragmentai ir aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams skirti nuotolinio mokymo moduliai.

  Nematomi piliečiai: apie homoseksualių žmonių teises ir homofobiją Lietuvoje

  Sudarytojas Arnas Zdanevičius

  Ši studija yra vienas iš projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“ rezultatų. Jos tikslas – įvertinti netradicinės orientacijos žmonių teisių apsaugą Lietuvoje, identifikuoti šių teisių apsaugos ir įgyvendinimo trūkumus bei pateikti galimus gynybos būdus.

  Mokomoji socialinio darbo praktika

  Rasa Naujanienė, Julija Eidukevičiūtė, Nijolė Liobikienė

  Šios metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su mokomosios socialinio darbo praktikos paskirtimi, samprata, tikslais, turiniu, struktūra ir organizavimo būdais. Leidinys skirtas Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės gerovės fakulteto Socialinio darbo katedros studentams, studijuojantiems pagal Socialinio darbo bakalauro programą.

  Socialinis darbas ir vaiko teisės

  Ruth Stark, Terry Bamford, Ellen Mouravieff-Apostol, Elis Envall, David N. Jones, Carolyne Willow

  Mokomojoje knygoje, skirtoje socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, socialinio darbo mokykloms bei visiems, kas neabejingi Lietuvos ir viso pasaulio vaikų likimams, pateikiamas Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos aiškinimas remiantis socialinio teisingumo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais. Kiekvienam Vaiko teisių konvencijos straipsnio pritaikymo atvejui pateikiama praktinių pavyzdžių ir formuluojami klausimai, padedantys atskleisti ir analizuoti dilemas, kurių iškyla įgyvendinant vaikų ir suaugusiųjų teises. Versta iš: „Social Work and the Rights of the Child. A Professional Training Manual on the UN Convention“. Šveicarija, Bernas, 2002. Rights of the Child. A Professional Training Manual on the UN Convention, Šveicarija, Bernas, 2002

  Krizių intervencija

  Teresė Nijolė Liobikienė

  Ši mokomoji knyga skirta Socialinio darbo instituto studentams, studijuojantiems pagal Socialinio darbo dieninių ir neakivaizdinių bakalauro studijų programas.

  Gebėjimai socialinio darbo praktikoje

  Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Teresė Nijolė Liobikienė

  Mokomojoje knygoje pristatomas socialinio darbo interviu metodas, nagrinėjami vaikų ir jaunuolių socialinių gebėjimų lavinimo teoriniai pagrindai bei praktiniai lavinimo metodai, tėvystės gebėjimų ugdymo reikšmė, šių gebėjimų įvairiuose vaiko amžiaus tarpsniuose lavinimo ypatumai. Šioje mokomojoje knygoje socialinio darbo studijų krypties studentai, socialiniai darbuotojai praktikai bei kiti specialistai ras vertingos medžiagos, planuodami ir organizuodami interviu su įvairiomis klientų grupėmis, pasisems praktinių žinių, kaip vesti vaikų socialinių gebėjimų ir tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimus.

  Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje

  Teresė Nijolė Liobikienė

  Vadovėlį sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji; taip pat yra priedai. Iš dviejų skyrių sudarytoje pirmojoje, bendrojoje, dalyje apžvelgiamos streso ir krizės sąsajos, krizių reiškinį ir intervenciją aiškinančios teorinės perspektyvos. Pirmasis skyrius skirtas psichosocialinio atsparumo sampratai, atskleidžiant įvairių autorių požiūrį į psichosocialinio atsparumo reiškinį ir psichosocialinį atsparumą stiprinančius veiksnius.
  Antrajame šios dalies skyriuje nagrinėjama socialinio darbo praktika krizių intervencijos srityje. Daug dėmesio skiriama šioje srityje dirbančių socialinių darbuotojų profesinei, socialinei ir asmeninei kompetencijai. Aptariama daugiakultūrė krizių intervencijos perspektyva, kuri tampa aktuali įvertinant šio amžiaus imigracijos procesus.
  Teikiant pagalbą krizinėse situacijose svarbu gebėti dirbti skirtingų specialistų komandoje, kartu siekiant bendro tikslo gebėti apibrėžti savo kompetencijos ribas ir drauge derinti savo veiksmus. Todėl atskirame skyriuje aptartas komandinis darbas krizių intervencijos srityje.
  Antroji knygos dalis skirta specifinėms krizėms. Čia iš dalies laikomasi K. Slaikeu (1989) krizių klasifikacijos, pagal kurią skiriamos raidos ir situacinės krizės. Tačiau skirtingai nuo minėto autoriaus, aptariamos ypatingos raidos krizės: neišnešioto naujagimio gimimas, nevaisingumo krizė, vaiko globa ir įvaikinimas.

  Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis

  Rasa Naujanienė, Auksė Endriulaitienė, Jonas Ruškus, Loreta Gustainienė, Natalija Mažeikienė, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Laura Varžinskienė, Aurelija Stelmokienė, Roberta Motiečienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonienė, Gabija Jarašiūnaitė

  Šia mokslo monografija pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama integruoti Veiklos tyrimo dalyvaujant (VTD) metodologiją organizacijų tyrimuose, sudarant prielaidas pažangių socialinių tyrimų taikymui paslaugų sektoriaus įmonėse. Monografijos tikslas – remiantis įgyvendinto tyrimo patirtimi aktualizuoti organizacijų veiklos efektyvumo psichosocialinių veiksnių ir organizacijų pasirengimo pokyčiams veiksnių analizę, pristatant atlikto tyrimo socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims teikiančiose organizacijose rezultatus bei pateikiant įžvalgas tolesniam organizacijų veiklos efektyvumui gerinti bei pokyčių galimybes; išryškinti veiklos tyrimo dalyvaujant įgyvendinimo socialinių paslaugų organizacijose savitumą, metodologinius pranašumus ir apribojimus kitų socialinių mokslų tyrimų kontekste.