Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Filologija

  Neapykantos kalba

  Jūratė Ruzaitė

  Monografijoje nagrinėjami neapykantos kalbos ypatumai remiantis iš teismo bylų surinktais neapykantos kalbos duomenimis bei, pasitelkiant atvejo analizę, analizuojamos atsakomosios kalbos (arba kontrkalbos) argumentavimo strategijos. Siekiant pagrįsti bei kontekstualizuoti knygoje aprašomą empirinį tyrimą, čia pateikiama apžvalga, kurioje pristatomi neapykantos kalbą reguliuojantys dokumentai, aptariami neapykantos kalbos apibrėžimai išryškinant, kuriuos neapykantos kalbos kriterijus efektyviausiai galima įvertinti iš lingvistinės perspektyvos, aprašomi su neapykantos kalba susiję terminai ir sąvokos, apžvelgiami iki šiol Lietuvoje ir užsienyje publikuoti tyrimai pagrindinį dėmesį skiriant tyrimams lingvistikos srityje. Svarbiausią vietą šioje knygoje užima empirinė analizė, kuria siekiama išryškinti skirtingų lingvistikos prieigų (kritinės diskurso analizės, pragmatikos ir nemandagumo teorijos, morfologijos ir sintaksės) potencialą vertinant neapykantos kalbą.

  Teorinės vertimo paradigmos raida ir dabartis

  Aurelija Leonavičienė

  Vadovėlyje, skirtame Lietuvos universitetų vertimo studijų, filologijos, kultūrų studijų bakalauro ir magistrantūros studijų studentams bei vertėjams, pristatomos vertimo teorijos nuo jų atsiradimo iki šių dienų. Jos sudaro teorinę vertimo paradigmą, kurios posūkius ir vingius lemia visuomenės gyvenimo ir technologijų pokyčiai, istorinės, politinės, kultūrinės ir kalbinės sąlygos, filosofinės nuostatos, praktinės vertimo patirtys ir kt.
  Atsižvelgus į sparčią vertimo mokslo ir metodologijos raidą, vadovėlyje siekiama aptarti kuo įvairesnes vertimo teorijas, atskleisti deskriptyvinių vertimo teorijų ginčą su preskriptyvinėmis, literatūrinio požiūrio į vertimą šalininkų prieštaravimą lingvistinei vertimo sampratai, hermeneutinio požiūrio atstovų nusistatymą prieš lingvistinį vertimą, naujų vertimo teorijų nepasitenkinimą tradicinėms vertimo teorijoms, Lietuvos teorinės vertimo minties raidą ir kt. Vadovėlyje nagrinėjami vertimo teorijų privalumai ir trūkumai, atskleidžiamas vertimo teorijų dialogas, kiekybiniai ir kokybiniai teorinės vertimo paradigmos pokyčiai. Siekiant atskleisti vertimo teorijos ir praktikos vienovę, skyriuose analizuojama nemažai praktinių vertimo pavyzdžių. Vadovėlio skyrių pabaigoje pateikiami savitikros klausimai ir praktinės užduotys, kuriomis skatinama kritiškai vertinti vertimo teorijas, diskutuoti, ką nauja kiekviena jų įnešė į teorinę vertimo paradigmą, aptarti vertimo reiškinius ir praktines teorijų taikymo galimybes.

  Bendrinės lietuvių kalbos intonacija: frazės centras, ribos ir žymėjimas

  Asta Kazlauskienė, Sigita Dereškevičiūtė, Regina Sabonytė

  Monografijoje: 1) pateikiama trumpa artikuliacinių ir akustinių intonacijos koreliatų, intonacijos tyrimų apžvalga, preliminarios įžvalgos dėl galimos lietuvių kalbos prozodinės hierarchijos; 2) analizuojamos frazės centro – loginį arba frazės kirtį turinčio žodžio – akustinės ypatybės; 3) gilinamasi į akustines ir psichoakustines frazių sandūrų ir pakraščių ypatybes, jų suvokimo dėsningumus; 4) aiškinamasi intonacijos žymėjimo specialiems poreikiams ir įprastame rašytiniame tekste ypatumai, pateikiamos rekomendacijos; 5) nagrinėjamas intonacijos ir skyrybos santykis rašytinėje kalboje.

  Sustainable Multilingualism 2023: Book of Abstracts. The 7th International Conference

  Edited by Nemira Mačianskienė and Vigilija Žiūraitė

  “Sustainable Multilingualism 2023: Book of Abstracts” presents the abstracts of presentations delivered by researchers from over 20 countries in the 7th international conference, organized by the Institute of Foreign Languages at Vytautas Magnus University and held on 9-10 June 2023.
  /
  Darniosios daugiakalbystės 2023 konferencijos santraukų leidinys „Sustainable Multilingualism 2023: Book of Abstracts“ kviečia susipažinti su 2023 m. birželio mėn. 9–10 d.d. įvykusios tarptautinės konferencijos dalyvių – mokslininkų iš virš 20 pasaulio šalių – skaitytų pranešimų santraukomis. Konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas.

  Bendrinės lietuvių kalbos skiemuo

  Asta Kazlauskienė

  Monografijoje aprašomo tyrimo tikslas – nustatyti ir aprašyti bendrinės lietuvių kalbos skiemens ypatybes, jo struktūros dėsningumus ir skiemenavimą. Tiriamąją medžiagą sudaro daugiau nei 311 tūkst. skiemenų (109 tūkst. žodžių). Lietuvių kalbos skiemuo nagrinėjamas ir aprašomas remiantis įvairiomis teorinėmis prieigomis: dėmenų teorijos požiūriu, skiemens svorio ir skiemenų foneminės struktūros (struktūrinių ir distribucinių modelių) nustatymo principais. Remiantis garsų sonoringumo ir optimalumo teorijomis bandoma rasti skiemenų ribas ir išsiaiškinti kalbos vartotojų skiemenavimo polinkius.

  Lietuvių kalbos kolokacijos: vartojimas, mokymas(is), vertimas

  Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Jurgita Vaičenonienė

  Mokomoji priemonė – tai PDF formatu išleistas elektroninis leidinys „Lietuvių kalbos kolokacijos: vartojimas, mokymas(is) ir vertimas“ ir būtina jo dalis – internetinė svetainė, kurioje galima interaktyviai atlikti kai kurias mokomosios priemonės užduotis, pasitikrinti atsakymus, peržiūrėti komentarus. Elektroniniame leidinyje yra dvi dalys: pirmoji kny­gos dalis „Kolokacijų mokymas(is)“ pirmiausia skirta mokytojams ir dėstytojams, kurie moko lietuvių kalbos kaip svetimosios, studentams filologams, kurie domisi lietuvių kaip svetimosios mokymu, ir, žinoma, aukštesniųjų lygių (B2–C2) svetimkalbiams mokiniams. Antrosios knygos dalies „Kolokacijų vertimas“ auditorija – gimtakalbiai studentai, kurie studijuoja vertimą, vertimo krypčių dėstytojai.

  Lietuvių kalbos arbitraliųjų kolokacijų žodynas

  Sudarytojai: Loïc Boizou, Ieva Bumbulienė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Jurgita Vaičenonie

  Šiame žodyne yra pateikiamos PASTOVU duomenų bazėje sukauptos lietuvių kalbos kolokacijos, kurios laikytinos arbitraliosiomis kolokacijomis (AK) (pvz., skirti dėmesį, platus akiratis). PASTOVU duomenų bazėje šiuo metu yra 18790 kolokacijų, 8859 pažymėtos kaip AK, jos ir pateikiamos šiame žodyne.
  Pagrindinėje žodyno dalyje 9000 AK išdėstytos pagal daiktavardį, nes jis dažniausiai būna pagrindinis kolokacijos žodis (bet nebūtinai sintaksiškai pagrindinis žodis). AK yra įvairios struktūros: su būdvardžiais, su daiktavardžiais, su veiksmažodžiais (pastarosios kolokacijos sugrupuotos ir pagal sintaksinį ryšį).
  Pirmajame priede pateikiamos visos į žodyną įtrauktos AK, išdėstytos pagal abėcėlę. Prie kiekvienos kolokacijos pateikiamos kaitybinės formos, išdėstytos dažnio mažėjimo tvarka (dažnis pažymėtas skliaustuose).
  Antrajame priede yra pagal abėcėlę išdėstyti visi žodžiai (jų lemos), kurie pavartoti žodyne pateiktose kolokacijose. Į AK įeina 1202 daiktavardžiai, 742 veiksmažodžiai, 366 būdvardžiai, 7 prielinksniai, 6 įvardžiai, 4 prieveiksmiai.

  Tekstynai ir jų išvestiniai produktai lietuvių kalbos mokymui(si) bei tyrimams

  Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Jūratė Ruzaitė

  Šioje mokomojoje priemonėje siekiame pristatyti naujai sukurtus skaitmeninius išteklius, skirtus lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymui(si) ir kalbos tyrimams. Čia išsamiai aptartos trys empirinės duomenų bazės: „Mokomasis lietuvių kalbos tekstynas“ (toliau vadinamas mokomuoju tekstynu), Lietuvių kalbos mokinių tekstynas (toliau – mokinių tekstynas, MOKATE) ir „Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas“ (toliau – leksikonas). Ištekliai parengti siekiant, kad juose lietuvių kalbos kaip svetimosios mokytojai, tyrėjai ir lietuvių kalbos besimokantys kitakalbiai rastų kuo įvairiapusiškesnę informaciją apie autentišką lietuvių kalbos vartoseną. Sukurti tekstynai atspindi gimtakalbių ir negimtakalbių kalbą, o tai svarbu ir teoriškai, ir praktiškai: tokie ištekliai iki šiol nebuvo viešai prieinami, o naujosios empirinės bazės su automatizuota paieška bus prieinamos įvairiems vartotojams ir galės būti naudojamos įvairiems tikslams. Leksikone, parengtame mokomojo tekstyno pagrindu, be informacijos apie žodžio (ar pastoviojo žodžių junginio) tarimą, kirčiavimą, kaitybą, vartotojams pateikti žodžio vartosenos dėsningumai: dažnų žodžių reikšmių vartosenos dėsningumai aprašyti vartosenos modeliais ir iliustruojami autentiškais pavyzdžiais, retesnių žodžių vartosena atspindėta pavyzdžiais.

  Sustainable Multilingualism 2021. Book of Abstracts. The 6th International Conference

  Edited by Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė & Žieda Tamašauskaitė

  This book of abstracts includes all the abstracts of the papers presented at the 6th international conference “Sustainable Multilingualism 2021”. This time its participants were not able to meet in person at the premises of Vytautas Magnus University, but the online environment turned out to be a very welcomed solution leading to a great success.
  /
  Šiame leidinyje pateikiamos 6-osios tarptautinės konferencijos „Darnioji daugiakalbystė 202“ pranešimų santraukos. Dėl pandemijos konferencijos dalyviai negalėjo susitikti Vytauto Didžiojo universitete, bet virtuali aplinka suteikė galimybę dalintis mintimis, tyrimų rezultatais ir diskutuoti.

  Foneminė lietuvių kalbos morfemų struktūra ir jų sandūra

  Asta Kazlauskienė

  Monografijoje pristatomo tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius lietuvių kalbos kaitomųjų kalbos dalių morfemų struktūrinius modelius ir priebalsių samplaikų dėsningumus. Rezultatai atskleidžia labai akivaizdų šaknies struktūros įtaką kitų morfemų struktūrai. Išryškėjo labai akivaizdi pagrindinės – šaknies – morfemos lemiama įtaka kitų morfemų struktūrai. Prie tipiškiausios CVC struktūros šaknies iš vienos pusės šliejasi CV struktūros priešdėlis, iš kitos pusės VC struktūros priesaga arba galūnė. Morfemų modeliai su priebalsių samplaikomis neproduktyvūs ir nedažni, jie būdingesnės šakniai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad nėra akivaizdžių priebalsių derinimo pagal tarimo vietą dėsningumų ar apribojimų.

  Morfonotaktikos įsisavinimas: ilgalaikiai ir eksperimentiniai lietuvių vaikų kalbos tyrimai

  Laura Kamandulytė-Merfeldienė

  Šioje mokslo studijoje aprašomų tyrimų tikslas – ištirti tipinės raidos vaikų ir vaikų, kuriems nustatytas kalbos neišsivystymas, gebėjimą tarti morfonotaktines ir fonotaktines priebalsių samplaikas. Pirmajame studijos skyriuje, remiantis morfonotaktikos teorija, aprašomos morfonotaktinės lietuvių kalbos priebalsių samplaikos; antrajame skyriuje aptariamas fonotaktinių ir morfonotaktinių priebalsių samplaikų įsisavinimas, remiantis vieno vaiko kalbos tekstynu; trečiajame – aprašomi 80 tipinės kalbinės raidos vaikų ir 80 vaikų, kuriems nustatytas kalbos neišsivystymas, eksperimentinio tyrimo rezultatai. Derindama kiekybinius bei kokybinius metodus, knygos autorė analizuoja tyrimų rezultatus ir atskleidžia morfonotaktinių bei fonotaktinių priebalsių samplaikų įsisavinimo sunkumus tipiškos ir sutrikusios kalbinės raidos atveju.

  Japonų kalbos vadovėlis. III dalis

  Linas Didvalis, Aurelijus Zykas, Kayako Takagi, Simona Kumpė

  Vadovėlyje pateikiamos savarankiškam mokymuisi pritaikytos pamokos, paruoštos remiantis standartizuotu ir pasauliniu mastu pripažįstamu japonų kalbos testu JLPT (angl. Japanese Language Proficiency Test). Trečioji vadovėlio dalis atitinka trečiąjį testo lygį (JLPT3). Pamokose siekiama lavinti pagrindinius kalbos įgūdžius (skaitymą, rašymą, klausymą), išsamiai supažindinti su gramatika, palaipsniui plėsti žodyną ir pateikti papildomų žinių apie kultūrinius Japonijos ypatumus. Vadovėlį papildo interaktyvius elementus pateikianti internetinė svetainė japonukalba.vdu.lt

  Visas vadovėlio tekstas prieinamas:
  japonukalba.vdu.lt

  Japonų kalbos vadovėlis. II dalis

  Linas Didvalis

  Vadovėlyje pateikiamos savarankiškam mokymuisi pritaikytos pamokos, paruoštos remiantis standartizuotu ir pasauliniu mastu pripažįstamu japonų kalbos testu JLPT (angl. Japanese Language Proficiency Test). Antroji vadovėlio dalis atitinka ketvirtąjį testo lygį (JLPT4). Pamokose siekiama lavinti pagrindinius kalbos įgūdžius (skaitymą, rašymą, klausymą), išsamiai supažindinti su gramatika, palaipsniui plėsti žodyną ir pateikti papildomų žinių apie kultūrinius Japonijos ypatumus. Vadovėlį papildo interaktyvius elementus pateikianti internetinė svetainė japonukalba.vdu.lt

  Visas vadovėlio tekstas prieinamas:
  japonukalba.vdu.lt

  Japonų kalbos vadovėlis. I dalis

  Linas Didvalis

  Vadovėlyje pateikiamos savarankiškam mokymuisi pritaikytos pamokos, paruoštos remiantis standartizuotu ir pasauliniu mastu pripažįstamu japonų kalbos testu JLPT (angl. Japanese Language Proficiency Test). Pirmoji vadovėlio dalis atitinka žemiausiąjį penktąjį testo lygį (JLPT5). Pamokose siekiama lavinti pagrindinius kalbos įgūdžius (skaitymą, rašymą, klausymą), išsamiai supažindinti su gramatika, palaipsniui plėsti žodyną ir pateikti papildomų žinių apie kultūrinius Japonijos ypatumus. Vadovėlį papildo interaktyvius elementus pateikianti internetinė svetainė japonukalba.vdu.lt

  Visas vadovėlio tekstas prieinamas:
  japonukalba.vdu.lt/

  Gretinamoji lietuvių ir prancūzų kalbų fonetika

  Asta Kazlauskienė ir Loïc Boizou

  Vadovėlis skirtas lietuvių filologijos programų studentams. Leidinyje glaustai pateikiami svarbiausi fonetikos ir fonologijos terminai, aptariama lietuvių kalbos balsių ir priebalsių klasifikacija, lietuvių kalbos garsų vieta pasaulio kalbų kontekste, supažindinama su tarptautine fonetine abėcėle. Studentai ras nuorodų į naujausius lietuvių fonetikų darbus, įvairaus pobūdžio praktinių užduočių

  Lietuvių kalbos terminų automatinis nustatymas ir apibrėžimas

  Agnė Bielinskienė, Loïc Boizou, Gintarė Grigonytė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Andrius Utka

  Monografijoje pristatyti naujausi automatizuoto lietuvių kalbos terminų nustatymo ir apibrėžimo tyrimai. Šie tyrimai remiasi deskriptyviosios terminologijos ir tekstynų lingvistikos principais. Knygoje aprašyta, kaip buvo sudarytas specialusis švietimo ir mokslo tekstynas, kokiais metodais remiantis automatiškai nustatyti galimi terminai, kaip iš jų atsirinkti analizuotos srities terminai, kokia jiems būdinga struktūra, su kokiomis problemomis susidurta bandant automatiškai nustatyti terminų antraštines formas. Didelis dėmesys skirtas metodologijai aptarti, kaip pusiau automatiškai iš tekstyno nustatyti dalykinę informaciją apie terminus, kurią būtų galima panaudoti apibrėžtims sudaryti. Monografijoje pristatyti viso tyrimo praktiniai rezultatai: Švietimo ir mokslo terminų žodynas, Švietimo ir mokslo terminų ontologija.

  Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle / Multilingualism and Language Studies in Higher Education

  Sud. / Ed. Aušra Jankauskaitė, Daiva Pundziuvienė, Rima Sabaliauskienė

  Knygoje publikuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos „Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle“ pranešimų santraukos anglų, lietuvių, prancūzų, vokiečių, ispanų ir latvių kalbomis, konferencijos programa, konferencijos dalyvių sąrašas ir projektinė informacija. Pranešimuose nagrinėjama kalbų politikos, kalbų įvairovės aukštajame moksle, daugiakalbystės ir tarpkultūrinio dialogo, daugiakalbystės ekonominiam konkurencingumui bei integruoto dalyko ir kalbų mokymo klausimai. / The book contains summaries of presentations for international scientific conference “Multilingualism and Language Studies in Higher Education” in English, Lithuanian, French, German, Spanish and Latvian languages, including conference programme, list of conference participants and project information. The presentations investigated the issues on language policy, development of plurilingual competence in higher education, language diversity, multilingualism for economic competitiveness and content and language integrated learning.

  Tarp Logoso ir Pano: Henriko Ibseno analitinės dramos

  Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė

  Monografijoje, pasitelkiant gausią kritinę medžiagą ir naujausius tyrinėjimus, pirmą kartą lietuvių literatūrologijoje atskleidžiama Henriko Ibseno draminio paveldo visuma, gvildenami jo kūriniams būdingi motyvai, temos ir problemos, išsamiai aptariamas literatūrinis kontekstas.

  Modern North American Women Writers: Edith Wharton, Gertrude Stein, Katherine Anne Porter, Willa Cather, Sylvia Plath, Toni Morrison

  Irena Ragaišienė, Ingrida Žindžiuvienė

  This selection of topics and presentation of the critical material relevant to these topics is addressed primarily to students of American literature. /
  Ši teminė medžiaga ir jai aktuali kritinė medžiaga skirta pirmiausiai studijuojantiesiems amerikiečių literatūrą.

  Eilėraščių analizė Naujosios kritikos mokyklos metodu

  Indrė Žekevičiūtė

  Šioje mokymo priemonėje trumpai apžvelgta Naujosios kritikos mokyklos atsiradimo istorija, apibendrintai aptarti pagrindiniai šios mokyklos atstovų (T. S. Elioto, I. A. Richardso ir kitų) postulatai ir konkrečiai pademonstruotas šios mokyklos siūlytas poezijos kūrinių analizės metodas, leidžiantis itin subjektyviai atskleisti bet kokio poetinio teksto prasmę, bent apytikriai įvertinti jo meninį lygį ir suformuluoti nuostatas, susidariusias perskaičius konkretų tekstą.

  Vlado Šlaito poezijos paralelės

  Indrė Žekevičiūtė

  Ši knyga – mėginimas nutraukti užsitęsusią tylą ir apibendrinti aiškius V. Šlaito nuopelnus modernėjančiai lietuvių poezijai. Galbūt knyga pasirodys kiek eklektiška. Tačiau nuoseklų kalbėjimą apsunkina surinktos medžiagos pobūdis, pasirinktas komparatyvistinis tyrinėjimų metodas: norėjosi papasakoti V. Šlaito biografiją, išsamiai aptarti jo poetinį palikimą ir kartu paieškoti atsakymų į platesnius klausimus – poezijos proziškėjimo prielaidas, literatūrinių įtakų svarbą, poetinio eksperimento autentiką.

  Oskaras Milašius – mistikas ir hermetinis poetas

  Indrė Žekevičiūtė

  Šioje komparatyvistinėje studijoje pateikiamos Oskaro Milašiaus kūrybos mistikos temų poetinės interpretacijos, atskleidžiama meilės hermetinė tema literatūroje ir alchemijoje, aptariamos rašytojo pasakos, etnologinės studijos ir politiniai etiudai.

  Pirminio lietuvių kalbos ritmo dėsningumai

  Asta Kazlauskienė

  Monografijoje nagrinėjamas neeiliuotos lietuvių kalbos ritmas. Analizuojamos akustinės garsinės kalbos ypatybės, galinčios atskleisti ritmiškumą. Siekiama išsiaiškinti, kuriai tipologinei kalbos ritmo grupei gali būti priskiriama lietuvių kalba, kas – kirtis ar skiemens trukmė – yra pagrindiniai ritmo rodikliai. Aiškinamasi, kas lemia neeiliuotos rašytinės kalbos ritmiškumą. Svarstomas klitikų vaidmuo rišliojoje kalboje. Aptariami metrinės fonologijos principai ir galimybės remiantis ja interpretuoti lietuvių kalbos ritmą. Knyga elektroninė.

  Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena

  Agnė Bielinskienė, Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Aurelija Tamošiūnaitė

  Vadovėlis skiriamas visiems kalbos vartotojams, norintiems susipažinti su lietuvių bendrinės kalbos normomis ir vartosena. Kiekvieno skyriaus ar poskyrio pradžioje pateikiamos bendrinės kalbos normos, vėliau pereinama prie vartosenos analizės, kiekviename skyriuje pateikiama praktinių užduočių. Knyga palengvins organizuoti pratybas, padės formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti

  Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai

  Asta Kazlauskienė

  Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams ir visiems, norintiems mokytis bendrinės kalbos kirčiavimo. Vadovėlyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Kai kuriuos pratimus studentai galės savarankiškai atlikti – jų atsakymus ras knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai

  Multilingualism in Europe. Study Guide. A Resource Book for Students

  Ineta Dabašinskienė, Laura Čubajevaitė

  This resource book for students introduces the main concepts of multilingualism and provides a wide range of definitions revealing the complex nature of the phenomenon. It also provides knowledge on historical developments, linguistic and cultural changes and emphasizes the historical relevance to the present situation in Europe. The documentation on the EU policy on multilingualism is critically evaluated while placing policy issues in the context of national and institutional perspectives. The resource book for students explores the economic value of languages and the impact of global English as well as the role of other “big” languages in Europe and the world. The case studies of different European countries/cities provide deeper knowledge and develop understanding of political, educational, economic and socio-cultural aspects of multilingualism. These aspects are highlighted by examining cultural and socio-political factors that may influence or even determine minority/migrant language loss, their development or maintenance. Finally, it provides an analysis of challenges for the educational sector and the schooling of multilingual children. /
  Šioje mokomojoje knygoje studentams pristatomos pagrindinės daugiakalbystės sąvokos ir daug įvairių apibrėžimų, atskleidžiančių šio reiškinio sudėtingumą. Taip pat pateikiama žinių apie istorinę raidą, lingvistiką ir kultūros pokyčius, pabrėžiama dabartinės situacijos Europoje istorinė svarba. Europos Sąjungos daugiakalbystės politikos dokumentacija kritiškai įvertinama, pažvelgiant į šios politikos klausimus iš nacionalinės ir institucinės perspektyvų. Šioje mokomojoje knygoje studentams aiškinamasi kalbų ekonominė vertė, pasaulinės anglų kalbos įtaka bei kitų „didžiųjų“ kalbų vaidmuo Europoje ir pasaulyje. Įvairių Europos šalių ar miestų atvejų studijos pagilina žinias ir padeda labiau suprasti politinį, švietimo, ekonominį bei sociokultūrinį daugiakalbystės aspektus. Jie išryškėja nagrinėjant kultūrinį ir sociopolitinį veiksnius. Galiausiai šioje knygoje analizuojami iššūkiai, kylantys švietimo sektoriui ir daugiakalbių vaikų mokykliniam lavinimui.

  Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos

  Sudarytoja Asta Kazlauskienė

  Rinkinyje skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuoto projekto „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ vykdytojų straipsniai, kuriuose analizuojami svarbiausi tyrimo rezultatai.

  Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics

  Vilma Bijeikienė, Aurelija Tamošiūnaitė

  “Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics” is a resource book for students in linguistics and most particularly in sociolinguistics or linguistic pragmatics. It focuses on two main research paradigms related to sociolinguistic research, namely quantitative analysis (related to the variationist tradition) and qualitative analysis (related to the ethnographic tradition). The study guide intends to support in-class activities, as well as to serve as a source for independent study. /
  Mokomoji knyga „Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics“ skirta studentams, studijuojantiems lingvistiką, ypač sociolingvistiką bei lingvistinę pragmatiką. Knygoje pristatomos pagrindinės sociolingvistikos tyrimų paradigmos, apimančios kiekybinių tyrimų metodus, susijusius su variacijos tyrimų tradicija, bei kokybinių tyrimų metodus, susijusius su lingvistinės etnografijos tradicija. Knygoje pateikta medžiaga gali būti sėkmingai taikoma seminarų veiklų organizavimui bei papildys studentų savarankišką mokymąsi.

  Trumpas lietuvių kalbos morfonologijos pagrindų kursas

  Asta Kazlauskienė

  Ši mokomoji knyga skirta lietuvių filologijos studentams, klausantiems fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir žodžių darybos kursų. Leidinyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Prieduose pateikiami trumpi dažniausiai vartojamų žodžių, pasižyminčių garsų kaita ir metatonija, sąrašai.

  Studying Word-Formation in English

  Jūratė Ruzaitė

  The present book is a resource book for those interested in word formation and word structure in the English language. It deals with the most basic theoretical and methodological issues important in the field of morphology. It is designed for students to learn, practice and revise the key aspects of English morphology. To explore different morphological phenomena and to practice discovering important morphological categories, a variety of activities are provided for different topics. They develop students’ skills in data analysis, categorization of the data, analytical thinking, and interpretation of the findings. Some practice tasks are to be carried out on the basis of corpus data. Corpus-based tasks are designed as research tasks for project work and team work. This study aid on morphology aims to help students develop their skills in data analysis, problem solving, and logical thinking that can further be applied in many fields within and beyond linguistics (e.g. information technologies, language teaching, translation and interpreting, speech and language therapy, advertising, public communication and public relations, research and publishing). /
  Pagrindiniai šios mokymo priemonės tikslai – padėti besimokantiems įsisavinti naujas kalbines kategorijas ir naują teorinę medžiagą, kad jie įgytų gebėjimų efektyviai panaudoti teorines žinias atliekant nedidelės apimties praktines užduotis, lavintų praktinius įgūdžius ir gebėjimus analizuoti lingvistinius duomenis ir bandytų pritaikyti teorines žinias sprendžiant ne vien kalbines problemas, bet ir tokiose srityse kaip anglų kalbos mokymas, vertimas, informacinės technologijos, kalbos terapija, reklama, viešieji ryšiai tyrimai ir leidyba. Šią priemonę sudaro glausta teorinė medžiaga ir daugiafunkcės, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys. Dalis užduočių yra paremtos tekstynais, kas yra ypač aktualu studentams, nes šį metodą jie dažnai renkasi diplominiams darbams rašyti. Užduotys skirtos atlikti individualiai ir grupėse.

  Metodiniai patarimai rašantiems kalbotyros darbus

  Erika Rimkutė, Andrius Utka

  Ši metodinė priemonė skirta Lietuvių filologijos bakalauro programos studentams. Patarimai gali būti naudingi ir studijuojantiems pagal kitas kalbotyros bakalauro programas, taip pat rengiantiems magistro darbus. Leidinyje aiškinama, kaip naudoti elektroninių tekstų rengimo priemones (teksto redaktorius, skaičiuokles-lenteles, prezentacijos programas), taikyti tyrimo metodus; rašoma apie mokslinių rašto darbų pobūdį, tokiems darbams keliamus reikalavimus. Metodinėje priemonėje nurodyti reikalavimai, kurių reikia laikytis norint pateikti tinkamo turinio ir formos mokslinį darbą. Knygoje aiškinama, kaip cituoti, sudaryti ir tekste pateikti lenteles bei paveikslus, kaip sudaryti literatūros sąrašą, kaip išdėstyti tekstą, kaip pasiruošti pristatyti darbą žodžiu.

  Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai

  Virginija Vasiliauskienė, Erika Rimkutė

  Šioje mokomojoje knygoje pateikiamos ir savitai interpretuojamos sudėtingesnės rašybos ir skyrybos taisyklės. Knygos skyrybos dalis parengta atsižvelgiant į naujausius Valstybės lietuvių kalbos komisijos nutarimus. Čia pat galima rasti įvairių pratimų rašybos, skyrybos ir redagavimo įgūdžiams lavinti; knygos gale įdėtas rašybos žodynėlis. Knyga skirta studentams ir vyresniųjų klasių moksleiviams.

  Empfehlungen zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten für Germanistik-Studierende

  Sidona Žvaliauskienė

  Aus der Betreuung und Begutachtung vieler Jahres- und Bakkalaureatsarbeiten hat die Verfasserin den Eindruck gewonnen: Fast allen Studierenden mangelt es von Grund auf an den Kenntnissen, die Voraussetzung für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten sind. Das vorliegende kleine Werk bietet in konzentrierter Form eine Hilfestellung: Wie wähle ich das Thema einer schriftlichen Arbeit aus? Wie ist die Arbeit formal zu gestalten? Wie lese ich Texte? Wozu dient ein Exposé? Wie strukturiert man eine wissenschaftliche Arbeit? Wie zitiert man richtig? Wie verfasst man ein Literaturverzeichnis? Wie lässt sich ein Referat strukturieren und abwechslungsreich gestalten? Wie kann die Qualität von Jahres- und Bakkalaureatsarbeiten verbessert werden? Nach welchen Kriterien werden studentische Arbeiten beurteilt? Die Vielfalt der Informationen ist klar strukturiert und wird anhand von Beispielen übersichtlich dargestellt. /
  Šioje metodinėje priemonėje pateikiamos vokiečių filologijos studentams skirtos rekomendacijos, kaip tinkamai rašyti studijų darbus. Pateikiama aiškiai struktūruota informacija bei pavyzdžių.

  Tekstynų lingvistika

  Rūta Marcinkevičienė

  Mokomojoje knygoje nagrinėjami lingvistikos klausimai.

  Metodiniai nurodymai Lietuvių filologijos bakalauro studijų programos darbams

  Erika Rimkutė, Andrius Utka

  Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros studentai bakalauro studijų metu rašo įvairius mokslinius darbus: referatus, kursinius, baigiamuosius bakalauro darbus. Nusprendę tęsti studijas toliau rašo didesnės apimties, sudėtingesnius magistro darbus. Ši metodinė priemonė skirta padėti studentams naudoti elektroninių tekstų ruošimo priemones, taikyti įvairius tyrimo metodus, suvokti mokslinių rašto darbų pobūdį, paaiškinti tokiems darbams keliamus reikalavimus ir palengvinti rašymo procesą. Šiame leidinyje nurodyti reikalavimai, kurių reikia laikytis norint pateikti gerai parengtą mokslinį darbą. Svarbus ne tik darbų turinys, bet ir forma (į kurią dažnai nekreipia tinkamo dėmesio ir vyresnių kursų studentai): citavimas, lentelių ir paveikslų pateikimas, literatūros šaltinių sąrašo sudarymas, teksto išdėstymas ir pan.

  Writing on EFL Methodology

  Ingrida Žindžiuvienė

  The aim of this book is to satisfy the needs of those students majoring in English philology who must plan and carry out a research project on EFL methodology as part of their course or program requirements. This guidebook teaches students to organize and write their research papers on EFL methodology and provides basic information on research types and methods. According to the study program, students face the challenge of doing research in the field of EFL methodology – they write essay-type homework assignments, term papers, a Bachelor Thesis at the end of the B. A. program and research papers/projects in the graduate studies program. The main types of papers are briefly described in this guidebook, all of them sharing similar structure, principles and steps. However, the papers are different in the scope of the research. The guidebook provides students with the basic information needed to understand the research process, from idea formulation through data analysis and interpretation, text organization and documentation of sources. Students will find the necessary information on how to plan, organize and document their research and how to structure the research paper. The book will be useful for those teachers of English who consider conducting action research or publishing a research paper.

  Psicholingvistika: gimtosios ir svetimosios kalbos mokymasis

  Ineta Savickienė

  Mokomojoje knygoje apžvelgiami naujausi kalbos tyrimo metodai, sakytinės ir rašytinės kalbos analizės kompiuterinės programos, jų pritaikymo galimybės. Taip pat aptariamos ir pristatomos naujausios teorijos bei metodologijos, supažindinama su įdomiausiomis ir svarbiausiomis Amerikos ir Europos teorinėmis hipotezėmis.

  Redagavimo pratybų tekstai

  Jūratė Čirūnaitė

  Ši metodinė mokymo priemonė yra skirta lietuvių kalbos specialybės studentams, studijuojantiems redagavimo pagrindų kursą, ir Humanitarinių mokslų fakulteto studentams, studijuojantiems specialybės kalbos kultūros kursą. Knygą sudaro pagrindinė dalis „Redagavimo tekstai“ ir du priedai: „Redagavimo pavyzdžiai“ ir „Frazeologizmų ir kitų vaizdingų posakių lietuviški atitikmenys.“

  Introduction into Linguistics: A Teaching Guide

  Dalia Masaitienė

  The teaching aid is devoted for the introduction into linguistics for the students of English philology. It presents a concise discussion of some of the main principles of modern linguistics and presents topics on phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and sociolinguistics. The aid is also provided with exercises on each topic which are graded from less difficult to advanced. It also includes a glossary of the most important linguistic terms. /
  Mokymo priemonė skirta anglų filologijos studentams, einantiems įvadinį kalbotyros kursą. Joje glaustai pristatomi pagrindiniai šiuolaikinės kalbotyros principai, aptariami fonetikos, fonologijos, morfologijos, sintaksės, semantikos klausimai ir sociolingvistikos tyrimų kryptys. Kiekvienai temai skiriama pratimų, kurie skirstomi į lengvesnius ir sunkesnius. Mokymo priemonės pabaigoje pateikiamas pagrindinių lingvistinių terminų žodynėlis.

  Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos pagrindai

  Asta Kazlauskienė

  Vadovėlis skirtas VDU Lietuvių filologijos studentams. Jis parengtas pagal šio universiteto akcentologijos kurso programą. Tačiau juo galės naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų studentai bei visi, norintys mokytis bendrinės kalbos kirčiavimo. Vadovėlyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Kai kuriuos pratimus studentai galės atlikti savarankiškai – jų atsakymus ras knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai.

  Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai

  Asta Kazlauskienė

  Vadovėlis skirtas lietuvių filologijos programų studentams. Leidinyje glaustai pateikiami svarbiausi fonetikos ir fonologijos terminai, aptariama lietuvių kalbos balsių ir priebalsių klasifikacija, lietuvių kalbos garsų vieta pasaulio kalbų kontekste, supažindinama su tarptautine fonetine abėcėle. Studentai ras nuorodų į naujausius lietuvių fonetikų darbus, įvairaus pobūdžio praktinių užduočių.

  Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir apibrėžimas

  Agnė Bielinskienė, Loic Boizou, Gintarė Grigonytė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Andrius Utka

  Monografijoje pristatyti naujausi automatizuoto lietuvių kalbos terminų nustatymo ir apibrėžimo tyrimai. Šie tyrimai remiasi deskriptyviosios terminologijos ir tekstynų lingvistikos principais. Knygoje aprašyta, kaip buvo sudarytas specialusis švietimo ir mokslo tekstynas, kokiais metodais remiantis automatiškai nustatyti galimi terminai, kaip iš jų atsirinkti analizuotos srities terminai, kokia jiems būdinga struktūra, su kokiomis problemomis susidurta bandant automatiškai nustatyti terminų antraštines formas. Didelis dėmesys skirtas metodologijai aptarti, kaip pusiau automatiškai iš tekstyno nustatyti dalykinę informaciją apie terminus, kurią būtų galima panaudoti apibrėžtims sudaryti. Monografijoje pristatyti viso tyrimo praktiniai rezultatai: Švietimo ir mokslo terminų žodynas, Švietimo ir mokslo terminų ontologija.

  Žodžio reikšmė. Žodynai ir tekstynai

  Rūta Marcinkevičienė

  Leksinės semantikos studijų knyga / vadovėlis yra skirtas leksikologijos kursą klausantiems filologams. Pirmojoje jos dalyje aptariamos vienareikšmiškumo ir daugiareikšmiškumo sampratos, pristatomas polisemijos reiškinys, tipologija, analizuojamas polisemijos ir homonimijos santykis. Antroji dalis skirta supažindinti studentus su žodynų tipais ir nuo jų priklausančiais leksinės žodžio reikšmės ypatumais. Trečiojoje dalyje konkrečiais pavyzdžiais aiškinama, kaip tirti leksinę reikšmę remiantis jų vartosena,
  t. y. tekstynais. Šia knyga ne tik pristatomos ir iliustruojamos svarbiausios teorinės sampratos, bet ir mokoma savarankiškai tirti ir aprašyti žodžio reikšmę, remiantis tekstynais ar vartosenos pavyzdžiais.

  Bendroji ir specialybės kalbos kultūra

  Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Agnė Bielinskienė

  Tai – aukštųjų mokyklų bendrasis vadovėlis, sudarytas remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduojama Specialybės kalbos programa. Šiuo leidiniu gali naudotis aukštųjų mokyklų studentai, vidurinių mokyklų mokytojai, visi, kurie nori savarankiškai išmokti taisyklingos bendrinės kalbos, tinkamai pasirengti kalbai, parašyti mokslinį darbą ar dokumentą. Ši knyga padės lengviau organizuoti pratybas, formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti.

  Lietuvių kalbos kolokacijos

  Rūta Marcinkevičienė

  Monografija priklauso tarpdisciplininei tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos sričiai. Ji skirta dažnai drauge vartojamų žodžių junginiams, t. y. kolokacijoms, pristatyti. Aptariamas kolokacijų šaltinis – tekstynai, tekstynų lingvistikos postulatai bei įvairialypė kolokacijų samprata, automatiniai jų išgavimo būdai, lietuvių kalbos tekstynai ir daiktavardinių frazių žodynas, sudarytas kolokacijų pagrindu, kolokacijų metaforos ir idiomos.

  Dažninis lietuvių kalbos morfemikos žodynas (1 dalis)

  Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis

  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių (26 proc.), publicistinių (28 proc.) ir grožinių (25 proc.) tekstų, mažiau nei dešimtadalis (7 proc.) administracinių tekstų ir daugiau nei dešimtadalis (14 proc.) įvairių spontaninės kalbos fragmentų. Šiame žodyne žodžiai išrikiuoti mažėjančio dažnio tvarka, po žodžio nurodomas jo pavartojimo dažnis, toliau pateikiamas tas pats žodis, išskaidytas morfemiškai, jo pagrindinė forma ir morfologiniai požymiai. Žodyne morfemos atskirtos brūkšneliais. Mažėjančio dažnio tvarka pateiktame žodyne labai gerai matyti tirtų žodžių statistiniai duomenys, dažniausi ir rečiausi žodžiai, galima gretinti žodžius pagal vartosenos polinkius.

  Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas

  Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis, Airenas Vaičiūnas

  Šioje mokslo studijoje aprašomi lietuvių kalbos dalių kirčiavimo algoritmai, aptariami struktūrinio skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo modelio sudarymo principai, analizuojamos pagrindinės problemos, kurios iškilo įprastas lingvistines taisykles pritaikant algoritmams. Nagrinėjama sąveika su morfologinės ir leksinės informacijos duomenų bazėmis. Kiekvieno algoritmo (skiemenavimo, kirčiavimo, transkribavimo) aprašas sudarytas iš dviejų dalių: lingvistinės medžiagos ir algoritmo schemos. Studija skiriama ir kalbininkams, ir informatikams, dirbantiems kalbos technologijų srityje.

  Atgalinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas (1 dalis)

  Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis

  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Žodyno medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių (26 proc.), publicistinių (28 proc.) ir grožinių (25 proc.) tekstų, mažiau nei dešimtadalis (7 proc.) administracinių tekstų ir daugiau nei dešimtadalis (14 proc.) įvairių spontaninės kalbos fragmentų. Šiame žodyne žodžiai išrikiuoti pagal abėcėlę, skaitant žodį nuo galo. Po žodžio nurodomas jo pavartojimo dažnis, toliau pateikiamas tas pats žodis, išskaidytas morfemiškai, jo pagrindinė forma ir morfologiniai požymiai. Žodyne morfemos atskirtos brūkšneliais. Žodyne labai gerai matyti darybiniai tipai, greta pateikiami to paties afikso žodžiai, tad visai nesunku nustatyti, kiek žodžių vartojama su ta pačia priesaga, galūne ar dūrinio antrąja šaknimi. Žodyne išryškėja ir kaitybos tipų (linksniuočių, asmenuočių) vartosenos polinkiai.

  Abėcėlinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas (1 dalis)

  Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis

  Žodyne dėmesys sutelktas į morfeminę žodžių analizę. Jo medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (http://tekstynas.vdu.lt). Medžiagos proporcijos maždaug tokios: po ketvirtadalį mokslinių (26 proc.), publicistinių (28 proc.) ir grožinių (25 proc.) tekstų, mažiau nei dešimtadalis (7 proc.) administracinių tekstų ir daugiau nei dešimtadalis (14 proc.) įvairių spontaninės kalbos fragmentų. Šiame žodyne žodžiai išrikiuoti abėcėlės tvarka, po žodžio nurodomas jo pavartojimo dažnis, toliau pateikiamas tas pats žodis, išskaidytas morfemiškai, jo pagrindinė forma ir morfologiniai požymiai. Žodyne morfemos atskirtos brūkšneliais. Abėcėlės tvarka pateiktame žodyne galima gana greitai rasti žodį, jo vartojimo dažnį. Tokiame žodyne labai gerai matyti ir giminiškų žodžių morfeminė struktūra.

  Daugiakalbystės tyrimai

  Sudarytoja / Compiled by Nemira Mačianskienė

  Šiame mokslinių straipsnių rinkinyje pristatomi tyrimai kalbos politikos, identiteto ir kalbos, kultūrinio elemento svarbos mokant(is) svetimų kalbų, aukštosios mokyklos absolventų kalbinių pasiekimų daugiakalbystės aspektu, IDKM mokytojų kalbinių kompetencijų tobulinimo klausimais; motyvacijos veiksnių analizės, kalbinių, informacinių-komunikacinių technologijų, verslumo ir kitų įgūdžių tobulinimo aspektais. Leidinyje daugiakalbystės klausimai nagrinėjami lietuvių, latvių, anglų ir prancūzų kalbomis. /
  The volume of selected papers presents research in issues in language policy, language teaching and learning in higher education, development of plurilingual competence and intercultural dialogue.