Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Ekonomika ir vadyba

  Statinė reklama: teorija ir praktika

  Lina Pilelienė, Viktorija Grigaliūnaitė, Arvydas Petras Bakanauskas

  Monografijoje apibendrintos trijų autorių mokslinės studijos, atliktos nagrinėjant statinės reklamos efektyvumą. Reklama nagrinėjama nuo sandaros iki poveikio vartotojui. Monografija skirta reklamos srities mokslininkams ir gali būti panaudota kaip mokslinių žinių šaltinis magistrantūros ir doktorantūros studijoms.

  Management Horizons. Visions and Challenges

  Various authors / Autorių kolektyvas

  The issue contains papers based on the reports presented at the international scientific conference "Management Horizons: Visions and Challenges", which was organized by the European Management Association, Baltic Management Foundation and Vytautas Magnus University. / Šiame leidinyje pateikiami straipsniai, parengti pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Management Horizons: Visions and Challenges“, pagrindu. Konferenciją organizavo Europos vadybos asociacija, Baltijos vadybos fondas ir Vytauto Didžiojo universitetas.

  Personalo valdymas

  Irena Bakanauskienė

  Šio vadovėlio tikslas – padėti būsimiems specialistams įgyti personalo valdymo teorijos ir praktikos pagrindus, suprasti personalo valdymo veiklų turinį, metodus, subjektą. Knyga bus naudinga ir kitų specialybių studentams bei vadovams praktikams, kurie nori įgyti naujų žinių apie personalo valdymą, ar pakartoti įgytąsias.

  Ekonomika

  Ats. redaktoriai: Violeta Pukelienė, Remigijus Čiegis

  Ši mokomoji knyga skirta pradedantiems studijuoti ekonomikos teoriją, norintiems suprasti ekonominės teorijos pagrindus bei ekonominius procesus. Pagrindinis knygos tikslas – koncentruotai, aiškiai, iliustruojant pavyzdžiais pateikti klasikinę ekonomikos teoriją, kuri studijuojama pasaulio universitetuose, daug dėmesio skiriant tokiems šiuolaikiniams aktualiems procesams kaip globali ekonomika ar darnus vystymasis.

  Organizacijų valdymas neapibrėžtumų aplinkoje: teorija ir praktika

  Giedrius Jucevičius, Irena Bakanauskienė, Daiva Brasaitė, Rita Bendaravičienė, Ugnė Linkauskaitė, Sonata Staniulienė, Eglė Stonkutė, Jolita Vveinhardt, Vytautas Žirgutis

  Knygą parengė VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros tyrėjai, kurių tyrimų tikslas – atskleisti organizacijų valdymo neapibrėžtumų aplinkoje teorinius ir praktinius aspektus. Monografijoje remiamasi Vytauto Didžiojo universiteto Vadybos katedros mokslininkų atliktais tyrimais ir teorinėmis bei empirinėmis įžvalgomis. Tai yra vienos pirmųjų Lietuvoje vadybos mokslininkų pastangų susisteminti skirtingus teorinius požiūrius į neapibrėžtumą kaip šiuolaikinių organizacijų veiklos kontekstą.

  Minties apie organizacijų valdymą ir vystymąsi raida. Publikuotų mokslo straipsnių rinkinys (1990–2013)

  Jonas Kvedaravičius

  Knygoje sudėti 1990–2013 m. m. šalies ir užsienio šalyse publikuoti autoriaus straipsniai bei mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai. Užsienyje publikuoti straipsniai išleisti Danijoje, Latvijoje ir Ukrainoje, konferencijų pranešimai skaityti Latvijoje, Ispanijoje ir Pietų Afrikoje. Straipsnių ir pranešimų tematika siejasi su organizacijų valdymu ir vystymųsi.

  Karjeros konsultanto profesinė elgsena

  Autorių kolektyvas

  Šios metodinės priemonės išleidimas lietuvių kalba buvo finansuotas projekto ACCED lėšomis. Leidinio paskirtis – supažindinti skaitytojus su vienu iš šešių tęstinio mokymo kurso karjeros konsultantui modulių. Knygoje pristatoma 2 modulio „Profesinė elgsena“, kurį rengė VDU Švietimo studijų centro komanda, santrauka. Teorinėje dalyje pateikiamas trumpas karjeros konsultavimo paslaugos apibūdinimas, pristatoma profesinių kompetencijų sistemos kūrimo užsienyje patirtis.

  Classical Finance. Financial Economics: The Certainty-Case

  Poul Wolffsen

  The present note is prepared for a course in financial economics offered to master students. Whilst the course’s main curriculum, LeRoy and Werner (2001), describes the most common and the most popular approach in financial economics, uncertainty, then the present note – a part of the curriculum as well – is staunched to certainty, likely, the original and classical one in finance, although quite many would claim that approach is more than far from the real financial matters. But frankly, we took our first steps in finance inside the realm of certainty, didn’t we?

  Žinių visuomenės formavimas: patirtis, problemos, perspektyvos

  Arvydas Bakanauskas, Jonas Kvedaravičius, Zigmas Lydeka, Nerijus Pačėsa, Povilas Zakarevičius, Pranas Žukauskas

  Monografijoje išsamiai apibūdinama žinių visuomenės samprata, charakterizuojamos jos formavimo pagrindinės kryptys. Ypatingas dėmesys skiriamas naujų žinių kūrimo (mokslinių tyrimų) organizavimo ir finansavimo priemonių tikslinimui, tyrimų rezultatų panaudojimo (inovacijų) aktyvinimo būdų nustatymui, žinių sklaidos sistemų pertvarkymui. Pateikiama žinių visuomenės plėtros kai kuriose Europos šalyse patirtis.

  Organizavimas ir orgprojektavimas

  Sonata Staniulienė

  Ši mokomoji knyga skirta Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams ir visiems besidomintiems organizacijų valdymu.

  Ekonominė integracija: teorija, ES politika ir procesai

  Violeta Pukelienė

  Vadovėlio tikslas – padėti universitetų studentams, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir visiems besidomintiems pažinti Europos ekonominius integracinius procesus mažos šalies požiūriu, pažinti Europos ekonominės sistemos kūrimąsi ir funkcionavimą po Antrojo pasaulinio karo, šiuolaikinę ES ekonomikos politiką, jos pasekmes, valdymo problemas ES plėtros sąlygomis.

  Organizacijų vadyba

  Autorių kolektyvas

  Vadovėlyje yra išdėstyta organizacijų valdymo mokslo raidos istorija, sisteminio valdymo esmė, valdymo proceso turinys ir veiklos sferų valdymo organizavimas. Leidinio paskirtis – padėti būsimiems vadybos ir verslo administravimo specialistams įgyti organizacijų vadybos žinių pagrindus, suprasti valdymo tikslus, principus, funkcijas, metodus, organizacinį mechanizmą. Vadovėlis bus naudingas ir kitų specialybių studentams bei vadovams praktikams, besidomintiems organizacijų valdymo teorija.

  Elektroninis marketingas

  Arvydas Bakanauskas, Vytautas Liesionis

  Šioje studijų knygoje (paskaitų konspekte) nagrinėjama marketingo raida, elektroninio verslo pagrindai ir elektroninio marketingo orientacija. Apibrėžiama internetinio marketingo samprata ir esmė. Elektroninis marketingas analizuojamas kaip procesas, kurio metu sukuriami ir palaikomi santykiai su klientu naudojant internetines technologijas, norint palengvinti informacijos, produktų ir paslaugų, kurios tenkina abiejų pusių reikalavimus, kaitą. Studijų knyga parengta remiantis įvairių užsienio šalių ir Lietuvos autorių publikacijomis.

  Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė

  Džiugas Dvarionas

  Ši metodinė priemonė skirta studijuojantiesiems „Socialinės ekonomikos“ dalyką ir norintiems įsigilinti į pagrindinius pasaulyje egzistuojančius socialinės ekonomikos (SE) apibrėžimus, šios ekonominės veiklos formas bei perprasti principinius SE modelius. Pagrindinis studijų dėmesys kreipiamas į Europoje vyraujančią socialinės ekonomikos sampratą, apimančią šioje srityje veikiančių kooperatyvų, savitarpio paramos organizacijų (savidraudos bendrijų, kredito unijų), asociacijų ir fondų dalyvavimą nacionalinėse ekonomikose, taip pat į socialinę-ekonominę partnerystę tarp viešojo sektoriaus, verslo įmonių ir trečiojo sektoriaus organizacijų.

  Viešojo administravimo studentų kvalifikacinės ir priešdiplominės praktikų metodika

  Ilona Tamutienė

  Leidinyje pateikiama studentams, praktikos vadovams ir studentą priimančioms institucijoms reikalinga informacija apie viešojo administravimo studentų praktikos tikslus ir uždavinius, jos organizavimą, atlikimą, ataskaitų ruošimą ir kitus aktualius klausimus.

  Leidinyje pateikiama studentams, praktikos vadovams ir studentą priimančioms ins-
  titucijoms reikalinga informacija apie viešojo administravimo studentų praktikos tikslus
  ir uždavinius, jos organizavimą, atlikimą, ataskaitų ruošimą ir kitus aktualius klausimus.
  Leidinys skirtas viešojo administravimo studijų programos studentams ir su jų prak-
  tika susijusiems asmenims.

  Viešojo administravimo studentų praktikos organizavimo ir atlikimo metodika

  Sudarytoja Ilona Tamutienė

  Leidinyje pateikiama studentams, praktikos vadovams ir studentą priimančioms institucijoms reikalinga informacija apie viešojo administravimo studentų praktikos tikslus ir uždavinius, jos organizavimą, atlikimą, ataskaitos ruošimą ir kitus aktualius klausimus. Leidinys skirtas viešojo administravimo studijų programos studentams ir su jų praktika susijusiems asmenims.

  Pokyčiai organizacijose: priežastys, valdymas, pasekmės

  Povilas Zakarevičius

  Monografijoje analizuojamos organizacinių ir vadybinių pokyčių organizacijose atsiradimo priežastys, išdėstoma pokyčių klasifikacija, nagrinėjami pokyčių numatymo ir jų realizavimo scenarijų sudarymo metodologiniai pagrindai. Didelis dėmesys skiriamas pokyčių, vykstančių organizacijos atskirose sudėtinėse dalyse, apibūdinimui ir jų valdymo būdų bei priemonių nustatymui. Knyga skirta mokslininkams, vadovams, doktorantams, magistrantams, studentams.

  Ekonomikos transformavimasis: vadybos paradigma

  Kazimieras Antanavičius, Povilas Zamalaitis, Povilas Zakarevičius, Jonas Kvedaravičius, Robertas Jucevičius, Irena Bakanauskienė, Violeta Šilingienė, Nijolė Petkevičiūtė, Pranas Žukauskas

  Šioje kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami išorinės aplinkos pokyčių įtakos Lietuvos organizacijų vadybai, organizacijų valdymo transformavimo prielaidų, personalo vadybos modernizavimo, verslo globalizacijos klausimai.

  Kainodara: teorija ir praktika

  Arvydas Bakanauskas, Valdonė Darškuvienė

  Vadovėlio tikslas – patenkinti augantį kainodaros aprašymo poreikį. Jame pateikiama kainodaros sprendimų sąveika su kitais marketingo elementais – produktu, paskirstymu, rėmimu. Vadovėlis gali būti ne tik kaip mokymo priemonė gilinant žinias vadybos mokslų magistratūros studijose, bet ir kaip pagalbininkas praktiškai nustatant kainas organizacijose.

  Profesiologinė vadyba

  Sigita Grigaliūnienė

  Šioje knygoje nagrinėjami profesinės vadybos raktinių samprotavimo technikų logikos klausimai.

  Organizacijų vystymosi vadyba

  Jonas Kvedaravičius

  Šis vadovėlis skirtas pristatyti aktyvų ateities kūrimą – kūrybinę sociokultūrinės transformacijos, apimančios organizacijų praktinį vystymąsi ir valdymą, plėtotę. Toks postmodernistinis, o Lietuvos ūkio sistemoje – ko gero, tik postklasikinis, valdymo spektaklis po truputį iškyla verslo ir veiklos sferoje. Jo pagrindiniai siužetai – tai naujos vadovų ir vadybininkų, kurie netrukus pretenduos užimti verslo ir visuomenės vadovavimo ir valdymo pozicijas, intelektualinės klasės tapsmas. Knyga – tai smulkių firmų ir korporacijų, sugebančių susikurti ir naudoti savą inovacinę vystymosi erdvę šalia tarptautinių tinklų ir rinkų ar juose, transformacijos katalizatorius. Tai yra išplėstinė praeitimi tampančio laikmečio socialinių ir kultūrinių tiesų modifikacija. Be to, autorius bando įminti keistus organizacijų ir jų valdymo istorinio vystymosi vingius ir lūžius. Kita vertus, vadovėlyje nuolatos pabrėžiama mintis, kad viskas prasideda nuo žmonių: jeigu vystysis žmonės – vystysis ir organizacijos, jeigu vystysis organizacijos – vystysis ūkio sistema ir valstybė, tačiau ne atvirkščiai. Vystymosi pažadas – neribotas galimybių ir kompetencijų augimas, ir tai, regis, yra vienas svarbiausių XXI amžiaus iššūkių.

  Vadybos arimuose

  Povilas Zakarevičius

  Knygoje spausdinami kai kurie Povilo Zakarevičiaus straipsniai, publikuoti žurnaluose ir mokslo darbų rinkiniuose 1974–2004 metais, taip pat monografijų ištraukos. Nagrinėjami organizacijų formavimo ir vystymo, organizacinių struktūrų tobulinimo, strateginio valdymo plėtojimo, personalo vadybos optimizavimo klausimai.
  ________________________________________

  Valstybės finansai

  Kristina Levišauskaitė, Giedrius Rūškys

  Vadovėlio pabaigoje pateikiamas rekomenduojamos literatūros šaltinių sąrašas, nuorodos į svarbiausius dokumentus ir įstatymų galios aktus, reglamentuojančios tam tikras su valstybės finansais susijusias sritis Lietuvoje ir galiojusius rengiant šį vadovėlį. Vadovėlyje po kiekvienos temos pateikiama klausimų pakartoti ir vartojamų sąvokų sąvadas.

  Socialinė ekonomika / Vietos bendruomenių poreikiai ir galimybės

  Sudarytojai Daiva K. Kuzmickaitė, Džiugas Dvarionas

  Šiame leidinyje skaitytojai supažindinami su Socialinės ekonomikos instituto (SEKI) vykdyto projekto „Bendruomenių dalyvavimo socialinėje ekonomikoje galimybės“ rezultatais. Straipsniuose aptariama vietos bendruomenių tipologija ir ypatumai, bendruomenių interesų ir poreikių raiška, teikiamų paslaugų vertinimas, socialinio (bendruomeninio) verslo prielaidos, teisiniai socialinio verslo plėtros Lietuvoje aspektai. SEKI tyrimai atverčia naują pilietinės visuomenės raidos Lietuvoje puslapį. Šis leidinys yra pirmasis tęstinės „Socialinės ekonomikos“ serijos numeris.

  Draudimo veikla

  Jonas Čepinskis, Dalius Raškinis

  Rengdami šį vadovėlį, autoriai pakeitė prieš penkerius metus išleistos draudimui skirtos knygos struktūrą. Šiame vadovėlyje yra įvesti nauji draudimo verslui aktualūs skyriai, kuriuose nagrinėjami draudimo draugijų, draudimo apgaulės, elektroninio draudimo bei kiti klausimai. Nemaži pokyčiai aiškinant draudimo verslo problematiką yra susiję su naujo Draudimo įstatymo įsigaliojimu, šalies įsijungimu į Europos Sąjungą.

  Finansų valdymas. Uždavinynas

  Valdonė Darškuvienė, Renata Legenzova

  Šios mokomosios knygos tikslas – sudaryti sąlygas kryptingai studijuoti tiek esminius finansų teorijos metodus, tiek aktualius finansų valdymo bendrovėse klausimus, įgyti praktinių įgūdžių spręsti užduotis bei problemas. Finansų valdymo klausimai šioje knygoje suskirstyti į šešias dalis. Pirmosios dvi dalys apima bendrovių finansų analizės ir trumpalaikių finansinių sprendimų problemas. Kitos keturios dalys skirtos ilgalaikiams bendrovių sprendimams, t. y. investicijų, ilgalaikio finansavimo, verslo vertės nustatymo ir jų tarpusavio sąveikos sprendimams nagrinėti.

  Vartotojų elgsena

  Arvydas Bakanauskas

  Mokomojoje knygoje pristatomi svarbiausi dalyko „Vartotojo elgsena“ paskaitose nagrinėjami klausimai. Knyga gali būti naudinga ir praktikams, kurie nori atnaujinti turimas teorines žinias apie vartotojų elgseną.

  Vadovo darbas

  Irena Bakanauskienė, Nijolė Petkevičiūtė

  Šios metodinės priemonės paskirtis – padėti studijuoti vadovo darbo organizavimo teorinius ir praktinius klausimus, efektyvaus vadovo darbo atlikimo techniką. Leidinys gali būti naudingas ir vadovams praktikams, kurie domisi ir nori atnaujinti pagrindines žinias apie vadovo darbą.

  Kompanijų veiklos internacionalizacija: teorija ir praktika

  Pranas Žukauskas

  Monografijoje analizuojami, plačiau atskleidžiami ir mokslinei visuomenei pristatomi veiksniai, kurie apibrėžia kompanijos santykį su globalinės rinkos aplinka ir atspindi jos strategines tarptautinės veiklos galimybes bei ribotumus. Nustatyta kompanijų veiklos internacionalizacijos proceso struktūra, išaiškintos šio proceso stadijos, fiksuojančios kompanijos esamą padėtį tarptautinėse rinkose ir leidžiančios įvertinti jos veiklos augimo perspektyvas bei potencialių pozicijų pasaulio rinkose kitimą. Atskleisti ryšiai tarp organizacijos ir rinkos internacionalizacijos procesų, nustatytas jų sąveikos mechanizmas. Išanalizuoti sudėtingi tarptautinio marketingo strategijų, susijusių su būdų skverbtis į užsienio rinkas parinkimu, formavimo klausimai, apibrėžti pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys šio proceso turinį ir lemiantys strateginius įmonių veiksmus rengiantis internacionalizuoti savo veiklą.

  Įmonių nemokumo diagnostika ir jų pertvarkymo sprendimai

  Saulius Grigaravičius

  Mokomojoje knygoje autorius nagrinėja įmonių mokumo sunkumų problematiką, įmonių nemokumo priežastis ir požymius, taip pat išsamiai apžvelgia įmonių nemokumo pavojaus diagnozavimo modelius (metodiką) bei jų formavimo principus, priemones, taikytinas bankroto prevencijai. Autorius nemažai dėmesio skiria nemokių įmonių pertvarkymo proceso analizei, identifikuoja įvairių pertvarkymo procedūrų taikymo tikslingumą, naudą ir trūkumus, apžvelgia kitų šalių patirtį sprendžiant įmonių nemokumo problemas, apibendrina teisinį šios problemos reglamentavimą. Autoriaus nuomone, įmonių finansinei būklei ir, savo ruožtu, nemokių įmonių pertvarkymo alternatyvų parinkimui reikšmingi tampa korporatyvinio valdymo aspektai, todėl knygoje išsamiai aprašomas kreditorių, ypač komercinių bankų, vaidmuo ir poveikis mokumo sunkumų patiriančių įmonių pertvarkymo (restruktūrizavimo ir kt.) procesams.

  Vadybiniai sprendimai

  Irena Bakanauskienė

  Tai – mokomoji knyga, skirta visų pirma bakalauro Verslo administravimo ir vadybos studijų programų studentams, dieninėse ir neakivaizdinėse studijose studijuojantiems dalyką „Vadybiniai sprendimai“. Tačiau leidinys gali būti naudingas visiems studentams ir vadovams praktikams, kurie domisi ir nori atnaujinti pagrindines žinias apie vadybinius sprendimus..

  Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas

  Irena Bakanauskienė, Asta Kyguolienė

  Vadovėlyje išdėstyti valdymo sprendimų priėmimo organizacijose žinių pagrindai, apimantys: 1) žinias, būtinas formuojant racionalaus valdymo sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo organizacijose įgūdžius; 2) žinias apie vadovo ir valdymo sprendimų priėmimo dalyvių elgesio veiksnius, jų daromą įtaką valdymo sprendimų priėmimui; 3) supažindinimą su pagrindiniais organizacijos elementais, nulemiančiais valdymo sprendimų priėmimo ypatumus organizacijose. Todėl šis vadovėlis turėtų būti naudingas visiems, kurie šiuo metu studijuoja, domisi ar nori įgyti bei atnaujinti pagrindines žinias apie valdymo sprendimų priėmimą ir sėkmingą jų įgyvendinimą organizacijose.

  Karjeros valdymas: asmeninė / individualioji / perspektyva

  Nijolė Petkevičiūtė

  Mokomojoje knygoje pristatomi asmeninės / individualiosios karjeros valdymo klausimai. Autorė nagrinėja karjeros apskritai ir asmeninės karjeros sampratas; karjeros pasirinkimo, valdymo ir vystymo veiklas, įvertindama asmenybinius ir aplinkos ypatumus.

  Vartotojų lojalumas: formavimas ir valdymas

  Kristina Zikienė

  Mokomojoje knygoje plačiai ir detaliai analizuojamos vartotojų lojalumo formavimo ir valdymo problemos. Vartotojų lojalumo analizė marketingo mokslo raidos kontekste, lojalumo vadybinis aspektas, vertinimo ir matavimo klausimai, vartotojo pakeitimo elgsenos priežastys ir motyvai – pagrindinis mokomosios knygos turinys. Knyga visų pirma skirta magistrantūros studijų studentams.

  Vartotojų lojalumas: teoriniai ir praktiniai aspektai

  Arvydas Bakanauskas, Lina Pilelienė

  Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, verslininkams iškyla būtinybė ieškoti perspektyvių būdų įgyti konkurencinį pranašumą. Brandžiose rinkose, kuriose pasiūla viršija paklausą, vartotojų lojalumas tampa vienu pagrindinių verslo tikslų. Organizacijoms svarbu kurti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su vartotojais – formuoti jų lojalumą, daug dėmesio skirti santykių marketingui. Ši mokomoji knyga skirta magistrantūros studijų studentams, studijuojantiems dalyką „Santykių marketingas“, taip pat santykių marketingo specialistams.

  Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas

  Jolita VVeinhardt, Povilas Žukauskas

  Monografijoje nagrinėjama darbuotojų santykių disfunkcija, pasireiškianti diskriminuojančiais mobingo veiksmais. Analizuojant socialinėje aplinkoje egzistuojančių prietarų, stereotipų įtaką darbuotojų elgsenai, patikslinamas ir praplečiamas „mobingo“ apibrėžimas. Mobingas, kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose, traktuojamas kaip ilgalaikis, užpuolimų dažnumu ir puolimo trukme apibrėžiamas diskriminuojančio pobūdžio psichologinis teroras darbo aplinkoje, kuriuo aukai sukeliamas psichologinis diskomfortas, skausmas, neigiamai paveikiama jos socialinė, profesinė elgsena. Aptariamos reiškinio pasekmės aukai ir organizacijai bei jos klimatui. Organizacijos klimatas analizuojamas kaip organizacijos kultūros dalis, išryškinama jo sandara. Konstatuojamas mobingo intensyvumo ir organizacijos klimato būklės ryšys, analizuojama koreliacija tarp mobingo ir klimato dimensijų. Sudarytas mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant Lietuvos organizacijų klimatą, diagnozavimo modelis, leidžiantis įvertinti klimato būklę ir mobingo raišką pagal išskirtas dimensijas. Modelis apima organizacijos klimato būklės, mobingo diagnozavimo bei intervencijos metodų parinkimą ir gali būti taikomas kaip universali priemonė nuolatiniam organizacijos klimato monitoringui. Empiriniu tyrimu, apklausus įvairių veiklų, viešojo ir privataus sektorių organizacijų respondentus, atskleista mobingo raiška organizacijose ir organizacijų klimato būklė. Patikrintos iškeltos hipotezės. Pateikti vadybiniai sprendimai mobingui, kaip diskriminacijai darbuotojų santykiuose, sumažinti ir klimatui gerinti.

  Karjeros valdymas: organizacinė perspektyva

  Nijolė Petkevičiūtė

  Mokomojoje knygoje pristatomi karjeros organizacijose vystymo ir valdymo klausimai. Joje nagrinėjama asmeninės ir organizacinės karjeros ypatumai; pirmieji žingsniai ir veiklos organizacijoje; darbuotojų poreikiai ir karjeros vystymo galimybės organizacijoje; karjeros etapai ir jų uždaviniai; talentai ir jų įtaka karjeros valdymui; galimybės ir jų panaudojimas karjeros plėtroje bei darbuotojų karjeros vaidmenys ir jų vystymo klausimai. Mokomoji knyga skirta studentams bei įvairių organizacijų vadovams ir darbuotojams.

  Organizacinė kultūra

  Sonata Staniulienė

  Mokomojoje knygoje nagrinėjama organizacinės kultūros samprata, nauda organizacijai ir jos darbuotojams, organizacinę kultūrą sąlygojantys veiksniai, subkultūros organizacijose, organizacinės kultūros elementai, tipologijos, keitimas, formavimo modeliai ir tyrimų metodai, vadovo vaidmuo organizacinės kultūros formavimo procese ir pokyčiuose, darbuotojų socializacija ir įsipareigojimas joms, etiškos ir socialiai atsakingos organizacijos sampratos, daugiakultūriai organizacijos aspektai.