Viso knygų: 791
  el. paštaskodas

  Chemija ir biochemija

  Chemija atkurtame Vytauto Didžiojo universitete (1989–2007)

  Donatas Mickevičius

  Leidinys skirtas Vytauto Didžiojo universiteto Chemijos katedros įkūrimo dešimtmečiui.

  Biochemija ir sistemų biologija

  Autorių kolektyvas

  Leidinyje surinktos Lietuvos biochemikų draugijos X suvažiavimo-konferencijos dalyvių tezės..

  Struktūrinė biochemija

  Vida Mildažienė, Jurgis Kadziauskas, Rimantas Daugelavičius, Valdas Laurinavičius, Zita Naučienė, Daiva Bironaitė

  Ši mokymo priemonė skirta pagrindinių studijų biologinio profilio mokykų studentams suteikti esmines žinias apie gamtinių junginių klases, jų struktūrą, chemines ir fizines savybes.

  Cheminės analizės metodai. 3 dalis

  Donatas Mickevičius

  Ši mokymo priemonė atitinka fizikinių-cheminių tyrimų kurso, dėstomo Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros fakultete pagrindinių ir magistrantūros studijų studentams, programą. Tai – vadovėlio „Cheminės analizės metodai“ tęsinys. Pirmoje („Spektrinė analizė“) ir antroje („Elektrocheminė ir chromatografinė analizė“) vadovėlio dalyse aptarti įvairių analizės metodų teoriniai pagrindai, šių metodų taikymo ypatybės. Šioje mokymo priemonėje pateikti daugumos vadovėlyje išnagrinėtų metodų laboratorinių darbų aprašymai. Kai kuriems analizės metodams jų pateikta net po keletą. Šia mokymo priemone galės naudotis ne tik Vytauto Didžiojo universiteto, bet ir kitų Lietuvos universitetų chemijos, aplinkotyros ir aplinkosaugos, medžiagotyros bei gretutinių specialybių studentai.

  Seleno, telūro ir jų junginių su metalais elektrolitinis nusodinimas

  Donatas Mickevičius

  Šioje mokslinėje monografijoje autoriaus apibendrinti paskutiniųjų 30 metų eksperimentinių tyrimų seleno ir telūro elektrochemijos srityje rezultatai. Apžvelgti selenito ir telūrito rūgščių katodinės redukcijos mechanizmo tyrimai, pateiktos kai kurios teorinės sampratos apie elektrocheminius procesus, vykstančius elektrolitiškai nusodinant skirtingų elektrocheminių savybių lydinio komponentus. Nurodytos elektrolitų sudėtys ploniems puslaidininkiniams metalų selenidų ir telūridų sluoksniams gauti. Leidinys skiriamas mokslo darbuotojams ir specialistams, dirbantiems metalų elektrolitinio nusodinimo srityje, taip pat universitetinių studijų elektrocheminių specialybių studentams.

  Molekulinė absorbcinė spektroskopija

  Donatas Mickevičius

  Mokymo knyga „Molekulinė absorbcinė spektroskopija“ atitinka Spektrinės analizės dalyko, dėstomo Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultete magistratūros studijų „Cheminė analizė ir kontrolė“ studentams, programą. Tai vadovėlio „Cheminės analizės metodai“ [1] papildymas. Šia knyga galės naudotis Lietuvos universitetų chemijos, aplinkotyros, medžiagotyros bei gretutinių specialybių studentai.

  Efektyviosios skysčių chromatografgijos pagrindai

  Audrius Maruška, Olga Kornyšova, Egidijus Machtejevas

  Vadovėlyje pateikta informacija apie chromatografinių metodų raidą, efektyviosios skysčių chromatografijos principus, rūšių klasifikavimą ir šiam metodui labai svarbią chromatografinę aparatūrą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikta kontrolinių klausimų, skatinančių analizuoti ir suprasti esminius principus. Susipažinę su šia vadovėlio dalimi, bandinio paruošimo būdais bei judriųjų fazių savybėmis, skaitytojai, vadovaudamiesi chromatografinio metodo pasirinkimo principais, turėtų sugebėti savarankiškai apsispręsti dėl vienos ar kitos chromatografijos rūšies tinkamumo konkrečiai analizės problemai spręsti. Vadovėlis skirtas pagrindinių ir magistrantūros studijų studentams, besigilinantiems į biologiją, molekulinę biologiją, biotechnologiją, aplinkotyrą ir chemiją.

  Cheminės analizės teorija ir praktika

  Lina Ragelienė, Stanislovas Grevys, Donatas Mickevičius

  Cheminės analizės teorija, apimanti teorijos pagrindus, protolitinės pusiausvyros teoriją, kompleksinių junginių apibūdinimą ir panaudojimo cheminėje analizėje galimybes, gravimentrinės ir titrimetrinės analizės teoriją, pateikiama aštuoniuose skyriuose. Antrojoje knygos dalyje supažindinama su pasiruošimo analizei ypatumais ir pateikiami konkretūs kokybinės ir kiekybinės analizės pavyzdžiai.

  Fizikinė chemija (Kinetika)

  Donatas Mickevičius

  Mokomojoje knygoje išdėstyti formaliosios ir molekulinės kinetikos pagrindai, heterogeninių ir elektrocheminių reakcijų kinetikos dėsningumai, taip pat supažindinama su sudėtingosiomis cheminėmis reakcijomis bei cheminėmis reakcijomis, kurioms būdinga neterminė reaguojančiųjų medžiagų aktyvacija. Teoriniams klausimams geriau suvokti kiekviename skyriuje pateikiami būdingi uždaviniai ir jų sprendimai. Sėkmingam studentų savarankiškam darbui knygos gale pateikti uždaviniai ir jų atsakymai.

  Biochemijos laboratoriniai darbai

  Zita Naučienė, Vida Mildažienė, Dalė Vieželienė, Rasa Žūkienė

  Mokymo priemonėje pateikiami 17 laboratorinių darbų nuoseklūs aprašymai, skirti fermentų aktyvumo, sacharidų, baltymų bei lipidų apykaitos, oksidacijos procesų ląstelėje, nukleorūgščių ir nukleotidų išskyrimo bei savybių tyrimams. Keletas laboratorinių darbų skirti susipažinti su šiuolaikinių tyrimo metodų taikymu ir jų galimybėmis – tai efektyvioji skysčių chromatografija, poliarografija, fluorescenciniai tyrimo metodai ir kt. Taip pat mokymo priemonėje trumpai pateikta biochemijos aspektu svarbi teorinė medžiaga.