Viso knygų: 790
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Naminių gyvūnėlių ėdalo gamyba panaudojant išmetamas žuvis

  Atsakingieji redaktoriai İlker Aydin ir Ozgur Altan. Iš anglų kalbos vertė Anželika Dautartė

  Leidinyje pateikiama informacija apie naminių gyvūnėlių ėdalo gamybą panaudojant išmetamas į jūrą žuvis. Čia pateikiamas išmetamų į jūrą, kaip pridėtinės vertės produkto, žuvų įvertinimas, apžvelgiamas į jūrą išmetamų rūšių žuvų kiekis ir siūlomi mažinimo būdai, inovatyvus nepanaudotų žuvų perdirbimas į BARF, biologinė sauga ir ES teisės aktai, susiję su išmetama žuvimi, žuvininkyste, perdirbimu ir galutiniais gamybos produktais.

  Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimas spaudoje ir dokumentuose (1988 m. balandis–1990 m. rugsėjis)

  Sudarytojas Kęstutis Raškauskas

  Šio dokumentų ir spaudos rinkinio pretekstas – 2024 m. balandyje minėtinas VDU atkūrimo 35-metis. Leidinyje chronologiškai pristatoma 1) viešos diskusijas spaudoje dėl VDU atkūrimo; 2) VDU Atkuriamosios tarybos ir Senato posėdžių protokolai; 3) VDU atkūrėjų susirašinėjimas tarpusavyje; 4) VDU atkūrėjų susirašinėjimas su valstybinėmis institucijomis; 5) VDU atkūrėjų publikuoti atsiminimai.

  Katalikiškasis pedagoginis pašaukimas: metodologiniai metmenys

  Eugenijus Danilevičius

  Tarpdisciplininėje mokslo monografijoje pateikiami pagrindiiai tyrimo rezultatai, gauti apibendrinus pedagogikos, psichologijos, krikščioniškosios antropologijos, personalizmo filosofinės krypties ir teologijos įžvalgas apie žmogiškąjį asmenį ir pašaukimo fenomeną: sukurti Katalikiškojo pedagoginio pašaukimo metodologiniai metmenys; išskirtas katalikiškojo pedagoginio pašaukimo pagrindas – dviejų laisvių meilės dialogas; apibūdintas tarpasmenis Meilės dialogas kaip katalikiškojo pedagoginio pašaukimo esminis elementas; apibrėžtas pedagoginio pašaukimo raiškos kontekstas – katalikiškoji pedagogika; išskirtas esminis pašaukimų pedagogikos ir katalikiškojo pedagoginio pašaukimo metodologinių pagrindų komponentas – personalizmas; apibūdintas mokytojo katalikiškasis pedagoginis pašaukimas kaip atsakas šiuolaikiniams kultūriniams globalizmo iššūkiams.
  Raktiniai žodžiai: katalikiškasis pedagoginis pašaukimas; dviejų laisvių meilės dialogas; ugdomasis meilės dialogas; pašaukimų pedagogika.

  Darbo vertybės profesinio ugdymo turinyje: ideologijos ir strategijos, pažinimas ir būtis, pedagogų kuriamos ugdymo aplinkos, mokinių darbo vertybės

  Sigitas Daukilas, Rita Mičiulienė, Vidmantas Tūtlys, Nijolė Čiučiulkienė

  Kolektyvinėje monografijoje pristatomi darbo vertybių profesinio ugdymo turinyje tyrimų rezultatai. Akcentuojama, kad vertybių ugdymas šiandien yra vienas aktualiausių ugdymo aspektų, atveriantis asmens kritinį ir kūrybinį mąstymą, keliantis iššūkius ugdytojams, inspiruojantis mokslinius tyrimus asmenybės tobulėjimo srityje. Vadovaudamiesi dabarties filosofijoje dominuojančia konstruktyvistine aksiologija mokslininkai profesinio rengimo sistemos dalyviams pristato darbo vertybių charakteristikas, struktūrą, hierarchiją, taip pat jų būties statusą. Tokiu būdu parodoma, kaip darbo vertybės atsispindi profesinio ugdymo turinio įgyvendinimo skirtinguose lygmenyse: makrolygmens darbo vertybių ideologijose, mokinio individualiame pažinime, pedagogų realiame didaktiniame procese, taip pat profesinių mokyklų misijose. Galiausiai, tyrimo rezultatai suponuoja aktualų švietimo politikos principą, atspindintį laimingo gyvenimo, egoizmo valdymo ir altruistinių vertybių tarpusavio sąveiką. Pagrįstai teigiama, kad laimingi žmonės geba valdyti savo egoizmą, prasmingam gyvenimui palikdami daug vietos altruistinėms vertybėms.

  Jungtys. VDU Pasaulio lietuvių universiteto žurnalas, 2024 / Jungtys. VMU World Lithuanian University Jaurnal, 2024

  Redaktorės Ingrida Dačiolienė, Gerda Pilipaitytė

  Vytauto Didžiojo universiteto Pasaulio lietuvių universiteto veiklų ir misijos pristatymas

  Politinės partijos Lietuvoje: rinkimai, lyderiai ir finansavimas

  Mindaugas Jurkynas, Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė

  Ši mokslo studija aptaria du su politinių partijų veikla susijusius aspektus – Lietuvos politinių partijų lyderių atrankos procesą ir svarbiausius jį įtakojančius veiksnius bei Lietuvos politinių partijų finansavimo modelius, jų kaitą ir svarbą politinėms partijoms. Tyrimą sudaro kelios dalys. Pirma, aptariama rinkimų sistema ir detalūs 2004-2020 m. Seimo rinkimų rezultatai, kurie padeda įžvelgti makro-tendencijas rinkėjų tarpe bei nustatyti svarbias politines partijas ir partinę sistemą Lietuvoje. Vėliau pristatomi teoriniai partijų lyderių atrankos ir partijų finansavimo modeliai bei sistemos. Jais remiantis, išanalizuojami pasirinkti dviejų Lietuvos politinių partijų atvejai ir politinių partijų finansavimo kaita, pateikiamos įžvalgos apie galimas jos pasekmes politinių partijų konkurencijai ir organizacijai. Knyga skiriama politikos mokslų studentams, akademinei bendruomenei, besidominčiai Lietuvos politinėmis partijomis, lyderyste ir politiniu finansavimu bei politikams.

  BROADER PERSPECTIVES: 35 Years of Liberal Arts in Lithuania, Issue #2

  ISSUE EDITOR Agne Smoliene. EDITORIAL TEAM: Assoc. Prof. Vilma Bijeikiene, Rimgaile Dikšaite, Agne Smoliene, Martynas Gedvila, Dominyka Lapelyte

  “Broader Perspectives” is an English-language informational publication of VMU aimed at the University’s international partners. The publication features interviews with VMU scholars and other specialists, as well as discussions on scientific projects being implemented at the University, innovations, the Artes Liberales study model, and the University’s values. This is the second issue of “Broader Perspectives”, dedicated to the 35th anniversary of VMU’s re-establishment and to the concept of Artes Liberales. The first issue, published in 2022, was dedicated to commemorating the centennial of the University of Lithuania.
  /
  „Broader Perspectives“ yra VDU informacinis / reklaminis leidinys anglų kalba, skirtas universiteto užsienio partneriams. Leidinyje publikuojami interviu su VDU mokslininkais ir kitais specialistais, aptariami universitete įgyvendinami moksliniai projektai, inovacijos, „artes liberales“ studijų modelis ir universiteto vertybės. Tai antrasis „Broader Perspectives“ numeris, skirtas VDU Atkūrimo 35-mečiui ir „artes liberales“ koncepcijai. Pirmasis numeris, išleistas 2022 m., buvo skirtas Lietuvos universiteto šimtmečiui paminėti.