Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  MONOGRAFIJOJE VARTOJAMOS ESMINĖS SĄVOKOS
  ĮVADAS
  Pirmas skyrius
  1. DARBO VERTYBIŲ IDEOLOGIJŲ IR POLITIKOS RAIDA EUROPOJE IR LIETUVOJE
  1.1. Darbo sampratos ir jos sąsajų su ideologijomis istorinė raida
  1.2. Darbas, užimtumas ir rinkos santykiai neoliberalizmo ideologijoje
  1.3. Vertybės kritinėse darbo ir visuomenės teorijose
  1.4. Darbo vertybių kaitos tendencijos profesiniame rengime
  1.5. Darbas ir jo vertybės švietimo ir gebėjimų formavimo politinės ekonomijos diskurse
  1.6. Galimi ateities darbo vertybių ideologijų scenarijai
  Antras skyrius
  2. PAŽINIMO IR BŪTIES VERTYBINIS KONTEKSTAS PROFESINIAME RENGIME
  2.1. Vertybinio konteksto problema darbe ir profesinio ugdymo turinyje
  2.2. Kritinio mąstymo konstruktas vertybinio ugdymo metodologijoje
  2.2.1. Epistemologinė kritinio mąstymo ugdymo prieiga
  2.2.2. Ontologinis-aksiologinis kritinio mąstymo kontekstas
  2.3. Darbo vertybių mokslinių tyrinėjimų kryptys
  2.3.1. Darbo vertybių turinys
  2.3.2. Darbo vertybių klasifikacija
  2.3.3. Socialumo-individualumo darnos ir kritinio mąstymo kontekstas darbe
  2.3.4. Darbo vertybių specifika ir skirtumai lyčių ir kartų požiūriu
  2.3.5. Profesijos mokytojų darbo pasirinkimo vertybiniai veiksniai
  2.4. Hedonizmo, utilitarizmo ir pragmatizmo vertybės darbe ir profesiniame rengime
  2.5. Metodologinis brikoliažas profesiniame rengime mažinant jaunimo socialinę atskirtį
  Apibendrinamoji diskusija: iššūkiai profesiniam rengimui ir jo turiniui
  Trečias skyrius
  3. DARBO VERTYBIŲ PROFESINIO UGDYMO TURINYJE EMPIRINIS TYRIMAS
  3.1. Profesijos pedagogų vertybinio ugdymo turinio tyrimo metodologija
  3.1.1. Profesijos pedagogų vertybinio ugdymo turinio tyrimo instrumentas
  3.1.2 Profesijos pedagogų kuriamos vertybinio ugdymo aplinkos tyrimo rezultatų analizė
  3.1.3 Profesijos pedagogų svarbiausių vertybių tyrimo rezultatai
  3.1.4. Diskusija
  3.2. Profesijos mokytojų antros profesijos rinkimosi motyvų tyrimo metodologija
  3.2.1. Profesijos mokytojų antros profesijos rinkimosi motyvų tyrimo rezultatai
  3.2.2. Diskusija: profesijos mokytojo karjeros rinkimosi vertybiniai veiksniai
  3.3. Profesinių mokyklų mokinių vertybinės preferencijos
  3.3.1. Profesinių mokyklų mokinių darbo vertybių tyrimo organizavimas ir dalyvių charakteristika
  3.3.2. Profesinių mokyklų mokinių darbo vertybių tyrimo instrumentas
  3.3.3. Mokinių instrumentinės darbo vertybės
  3.3.4. Mokinių kognityvinės vertybės
  3.3.5. Mokinių socialinės ir altruistinės darbo vertybės
  3.3.6. Mokinių darbo prestižo vertybės
  3.3.7. Mokinių nuostatų į darbą tyrimo rezultatai
  3.3.8. Profesijos rinkimosi tyrimo rezultatai
  3.3.9 Profesinių mokyklų mokinių svarbiausių vertybių tyrimo rezultatai
  3.3.10. Diskusija
  3.4. Profesinių mokyklų vizijos ir misijos vertybinis kontekstas
  TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS
  IŠVADOS
  LITERATŪRA
  ANOTACIJA
  SANTRAUKA
  SUMMARY
  PRIEDAI
  DALYKINĖ RODYKLĖ

  Darbo vertybės profesinio ugdymo turinyje: ideologijos ir strategijos, pažinimas ir būtis, pedagogų kuriamos ugdymo aplinkos, mokinių darbo vertybės