Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Įvadas
  Socialinių tinklų svarba ir naudojimosi jais paplitimas paauglystėje
  Savęs atskleidimo samprata ir reikšmė paauglystėje
  Paauglių savęs atskleidimo socialiniuose tinkluose ypatumai
  Paauglių savęs atskleidimo socialiniuose tinkluose samprata ir formos
  Paauglių savęs atskleidimas nuotraukomis socialiniuose tinkluose
  Reikšmingi paauglių savęs atskleidimo socialiniuose tinkluose psichosocialiniai veiksniai
  Paauglių savęs atskleidimo socialiniuose tinkluose nauda ir rizikos
  Paauglių atsiskleidimą socialiniuose tinkluose aiškinančios teorijos
  Socialinio prieraišumo teorija
  Sprendimo atsiskleisti (arba ne) priėmimo teorijos
  Emocijų reikšmė pasirinkimui atsiskleisti (arba ne) ir emocijomis paremto paauglių sprendimo atskleisti nuotraukomis socialiniuose tinkluose priėmimo modelis
  Tyrimo metodai
  Tyrimo planas ir eiga
  Tyrimo dalyviai
  Tyrimo metodikų patikimumo ir validumo analizė
  Tyrimo instrumentai
  Savęs atskleidimas nuotraukomis socialiniuose tinkluose
  Psichosocialinių veiksnių vertinimo metodikos
  Emocijomis paremto sprendimo priėmimo modelio elementų vertinimo metodikos
  Socialiniai demografiniai ir naudojimosi socialiniais tinklais konteksto klausimai
  Statistinės duomenų analizės metodai
  Tyrimo rezultatai
  Paauglių naudojimosi socialiniais tinklais ypatumai
  Paauglių savęs atsiskleidimo nuotraukomis socialiniuose tinkluose ypatumai
  Paauglių savęs atskleidimo nuotraukomis sąsajos su psichologiniais, socialiniais ir konteksto veiksniais
  Paauglių savęs atskleidimo nuotraukomis skirtinguose socialiniuose tinkluose palyginimas
  Prognostinių veiksnių reikšmės paauglių neutraliam ir probleminiam savęs atskleidimui paaiškinti palyginimas skirtinguose socialiniuose tinkluose
  Emocijų reikšmė paauglių neutraliam ir probleminiam atsiskleidimui socialiniuose tinkluose
  Neutralaus paauglių savęs atskleidimo nuotraukomis socialiniuose tinkluose aiškinimas psichologiniais modeliais
  Probleminio paauglių savęs atskleidimo nuotraukomis socialiniuose tinkluose aiškinimas psichologiniais modeliais
  Paauglių įsitraukimo į neutralų ir probleminį savęs atskleidimą nuotraukomis socialiniuose tinkluose paaiškinamumo palyginimas
  Rezultatų aptarimas
  Paauglių naudojimosi socialiniais tinklais ypatumai
  Paauglių savęs atskleidimo nuotraukomis socialiniuose tinkluose tendencijos
  Psichologinių, socialinių ir konteksto veiksnių reikšmė paauglių savęs atskleidimui nuotraukomis socialiniuose tinkluose paaiškinti
  Emocijų reikšmė, paaiškinant paauglių neutralų ir probleminį atsiskleidimą nuotraukomis socialiniuose tinkluose
  Sprendimo priėmimo atsiskleisti ir emocijomis papildyto sprendimo priėmimo atsiskleisti modelių tinkamumas ir palyginimas paauglių savęs atskleidimui nuotraukomis socialiniuose tinkluose paaiškinti
  Tyrimo ribotumai
  Tyrimo išvados
  Rekomendacijos
  Summary
  Literatūra
  Priedai
  1 priedas. Papildoma informacija apie įgyvendinto projekto metu atlikto tyrimo gautus rezultatus
  2 priedas. Tyrimo kintamųjų aprašomoji statistika
  3 priedas. EPSPM modelio rezultatai

  Paauglių savęs atskleidimas nuotraukomis socialiniuose tinkluose