Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  I DALIS:
  PLATONIZMAS, SAVĘS PAŽINIMAS IR KULTŪROS KRIZĖ SEZEMANO FILOSOFIJOJE
  1 skyrius
  Sezemano filosofija ir platonizmo tradicija
  Nuo logikos prie etikos
  Filosofija – teorija ar praktika?
  Fenomenologiniai motyvai Platono interpretacijose
  2 skyrius
  Sokratiškas savęs pažinimas
  Kaip savęs pažinimas susijęs su kultūros krize?
  Ar galimas neobjektyvuojantis savęs pažinimas?
  Laikas, kūnas ir kultūros krizė
  II DALIS:
  NUO GNOSEOLOGIJOS PRIE FILOSOFINĖS ANTROPOLOGIJOS
  1 skyrius
  Sezemano filosofijos šaltiniai ir kritinio realizmo problema
  Neokantinio idealizmo
  Losskio intuityvizmo reikšmė
  Fenomenologinis idealizmas
  Fenomenologija – idealizmas ar realizmas?
  2 skyrius
  Fenomenologinė intuicijos samprata ir jos hermeneutinė transformacija Sezemano gnoseologijoje
  Intuicijos samprata Husserlio filosofijoje
  Heideggerio posūkis nuo grynosios intuicijos
  Intuicijos samprata Sezemano gnoseologijoje
  3 skyrius
  Nedalykinis savęs pažinimas,
  Natūralistinės psichologijos kritika
  Išgyvenimų fenomenologija
  Kodėl Sezemanas kritikavo
  Neobjektyvuojančios savimonės samprata Sezemano, Schelerio ir Husserlio filosofijoje
  Koks yra dalykinio ir nedalykinio pažinimo santykis?
  4 skyrius
  Racionalumo ir iracionalumo sąryšis
  Racionalumo ir iracionalumo koreliacija filosofijos sistemoje
  Duoties problemiškumas ir pažinumo bei sąmoningumo perskyra
  Nuostatos, dėmesys ir pasąmonė
  Pasąmonė kaip refleksyvaus sąmoningumo ribotumas
  Intuicija ir sąvokinis pažinimas
  5 skyrius
  Grynojo žinojimo problema
  Gamtamokslinio pažinimo kritika
  Beprielaidiškumas,
  Dalykinio pažinimo ribotumas ir sugrįžimas prie nedalykinio savęs pažinimo
  III DALIS:
  ESTETINĖS PATIRTIES FENOMENOLOGIJA
  1 skyrius
  Estetinio objekto ir estetinio akto koreliacija Sezemano ir Hartmanno estetikoje
  Sezemano estetikos vertinimai Lietuvoje
  Estetikos objekto apibrėžimas
  Estetinio suvokimo objektyvumas
  Estetinio suvokimo jusliškumas ir prasmė
  Estetinio objekto struktūra
  Kritinis realizmas ar fenomenologija?
  Estetinio objekto struktūra Hartmanno estetikoje
  Suvokimo fenomenologija ir estetinio suvokimo specifika Hartmanno filosofijoje
  2 skyrius
  Meno tiesa ir estetinė tikrovė
  Formaliosios ir materialiosios meno tiesos perskyra
  Fantastiškumo reikšmė ir estetinė tikrovė
  Estetinis nutikrovinimas, arba neutralizacija
  Meno institucijos samprata
  3 skyrius
  Estetinis suvokimas ir įsijautimas
  Jausmų objektyvumas ir intersubjektyvumas Sezemano ir Geigerio estetikoje
  Tradicinės analogijos
  Intuicija, supratimas ir įsijautimas
  4 skyrius
  Kūrybiškumo psichologija ir fenomenologija
  Trys pagrindiniai kūrybos proceso momentai
  Kūrybinė vaizduotė,
  Vaizduotė ir kūnas žaidybinėje veikloje
  Asociacijų ir abstrakcijų vaidmuo kūryboje
  Pabaigos žodis
  Šaltiniai
  Literatūra
  SUMMARY
  The Philosophy of Vasily Sesemann:
  PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

  Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija