Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  1 pav. Mobingo raktinių žodžių žemėlapis
  2 pav. Ryšiai tarp neigiamo socialinio elgesio ir sveikatos sutrikimų
  3 pav. Mobingo dalyvių vaidmenys
  4 pav. Kompleksinis mobingo priežasčių modelis: IOS lygmenys
  5 pav. Mobingo priežasčių ir pasekmių modelis
  6 pav. Mobingo poveikio organizacijos veiklai modelis
  7 pav. Kompleksinis mobingo pasekmių modelis: IOS lygmenys
  8 pav. Kompleksinis mobingo prevencijos modelis: IOS lygmenys
  9 pav. Mobingo intervencijos modelis
  10 pav. Mobingo paplitimo darbo vietoje valdymas
  11 pav. Mobingo darbo vietoje kryžminių lygių perspektyvos
  12 pav. Kompleksinis mobingo intervencijos modelis: IOS lygmenys
  13 pav. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant organizacijos klimatą, struktūrograma
  14 pav. Organizacijos klimato būklės diagnozavimo etapas
  15 pav. Organizacijos klimato diagnozavimo etapo klausimai
  16 pav. Mobingo diagnozavimo etapas
  17 pav. Mobingo diagnozavimo etapo klausimai
  18 pav. Mobingo intervencijos etapas
  19 pav. Mobingo intervencijos etapo klausimai
  20 pav. Tyrimo instrumento konstravimo etapai
  21 pav. Mobingui ir organizacijos klimatui priskirtinos charakteristikos bei kriterijai
  22 pav. Instrumento charakteristikos ir kriterijai, išskirti po ekspertinių vertinimų
  23 pav. Instrumento charakteristikos „Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymiai“ struktūrinis elementas
  24 pav. Instrumento charakteristikos „Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmai“ struktūrinis elementas
  25 pav. Instrumento charakteristikos „Papildomi mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymiai“ struktūrinis elementas
  26 pav. Instrumento charakteristikos „Organizacijos klimatas“ struktūrinis elementas
  27 pav. Hipotezių tikrinimo algoritmas
  28 pav. Instrumento struktūra
  29 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal profesinės veiklos sritis, N=351
  30 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal priekabių trukmę
  31 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal priekabių pasikartojimo dažnumą
  32 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal veiklos sritis
  33 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal pareigas
  34 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal lytį
  35 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal amžių
  36 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
  37 pav. Organizacijos klimatas padalinio ir organizacijos lygmenyse pagal išskirtus organizacijos klimato kriterijus N=1379
  38 pav. Organizacijos klimatas įvairių veiklos sričių padalinio ir organizacijos lygmenimis N=1379
  39 pav. Organizacijos klimatas skirtingo sektoriaus padaliniuose ir organizacijose
  40 pav. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, charakteristikų pasiskirstymas įvairių veiklos sričių padaliniuose N=1379
  41 pav. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, charakteristikų pasiskirstymas įvairių veiklos sričių organizacijos lygmeniu N=1379
  42 pav. Mobingas, kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose, organizacijos ir padalinio lygmenimis pagal išskirtus mobingo kriterijus
  43 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal profesinės veiklos sritis N=1379
  44 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą dabartinėje organizacijoje N=1379
  45 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal patirtas priekabes N=1379
  46 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal patirtų priekabių trukmę
  47 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal patirtų priekabių pasikartojimo dažnumą
  48 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal veiklos sritis
  49 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal sektorius
  50 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal pareigas
  51 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal amžių
  52 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
  53 pav. Patyrusių diskriminaciją ir mobingą respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą dabartinėje organizacijoje
  54 pav. Daugiamatės skalės modelis su išsamia požymių struktūra
  55 pav. Vadybinių intervencijos sprendimų modelis
  56 pav. Vadybinius sprendimus veikiantys išorės ir vidaus valios laukai
  57 pav. Įvairovės valdymo sprendimai
  58 pav. Dviejų stadijų intervenciją įgalinanti konfliktų prevencijos schema
  Lentelių sąrašas
  1 lentelė. Terorizavimo darbo vietoje terminų ir apibrėžimų chronologinė eiga
  2 lentelė. Mobingas diskriminuojančių darbuotojų santykių kontekste: terminai ir apibrėžimai
  3 lentelė. Lietuvos mokslininkų, analizavusių mobingo reiškinį, publikuotų tyrimų raida
  4 lentelė. Mobingo veiksmų aprašas pagal pasikartojimų dažnumą
  5 lentelė. Stresoriai, ligos simptomai ir aukos reakcija pagal mobingo fazes
  6 lentelė. Mobingo įtaka aukos darbinei veiklai ir darbingumui
  7 lentelė. Mobingo pasekmės individo, organizacijos, valstybės lygmenimis
  8 lentelė. Pagalbos paieškos už organizacijos ribų
  9 lentelė. Darbovietės reagavimo į mobingą tipai
  10 lentelė. Mobingo reiškinio intervencija organizacijos ir individo lygmenimis
  11 lentelė. Organizacijos kultūros ir organizacinės kultūros sąvokos
  12 lentelė. Koncepcinių organizacijos kultūros ir organizacijos klimato elementų palyginimas
  13 lentelė. Organizacijos klimato ir/arba mikroklimato sąvokos
  14 lentelė. Išvestiniai organizacijos klimato instrumentų kriterijai pagal D. Koys ir T. DeCotiis
  15 lentelė. Užsienio ir Lietuvos autorių išskirti organizacijos klimato diagnozavimo kriterijai 1963–2009 m.
  16 lentelė. Organizacijos klimato kriterijai
  17 lentelė. Užsienio šalių autorių naudoti instrumentai mobingui diagnozuoti
  18 lentelė. Užsienio šalių autorių išskirti mobingo diagnozavimo instrumentų kriterijai
  19 lentelė. Pirmojo ekspertinio vertinimo matrica
  20 lentelė. Antrojo ekspertinio vertinimo matrica
  21 lentelė. Vertinimui pateiktų kriterijų svorio vidurkio ir indikatorių skaičiaus palyginimas abiejuose etapuose
  22 lentelė. Instrumento charakteristikų, kriterijų ir indikatorių fragmentas
  23 lentelė. Instrumento indikatoriai, kuriais matuojami kriterijai ir charakteristikos
  24 lentelė. Organizacijos klimato indikatoriai mobingui diagnozuoti
  25 lentelė. Instrumento indikatorių skaičiaus kaita
  26 lentelė. Imties dydis, patikimumo lygmuo ir imties paklaida
  27 lentelė. Imties tūrio ir generalinės aibės nustatymas
  28 lentelė. Uždarų klausimų formuluotės ir atsakymų pasiskirstymas (N=10)
  29 lentelė. Diskusinių klausimų formuluotės ir atsakymų apibendrinimai (N=10)
  30 lentelė. Aukos puolimo požymiai ir raiška (N=10)
  31 lentelė. Instrumento subskalių metodologinės kokybės charakteristikos (žvalgomasis tyrimas)
  32 lentelė. Instrumento mobingo veiksmų, požymių ir papildomų požymių subskalių vidinė konsistencija bei subskales sudarančių teiginių pavyzdžiai (žvalgomasis tyrimas)
  33 lentelė. Interkoreliaciniai kriterijų ryšiai tarp organizacijos klimato ir mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių (žvalgomasis tyrimas)
  34 lentelė. Interkoreliaciniai kriterijų ryšiai tarp organizacijos klimato ir mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmų (žvalgomasis tyrimas)
  35 lentelė. Interkoreliaciniai kriterijų ryšiai tarp organizacijos klimato ir papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių (žvalgomasis tyrimas)
  36 lentelė. Ryšiai tarp organizacijos klimato ir mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių (r2) (žvalgomasis tyrimas)
  37 lentelė. Ryšiai tarp organizacijos klimato ir mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmų (r2) (žvalgomasis tyrimas)
  38 lentelė. Ryšiai tarp organizacijos klimato ir papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių (r2) (žvalgomasis tyrimas)
  39 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmų subskalių metodologinės charakteristikos (N=340) (žvalgomasis tyrimas)
  40 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių subskalių metodologinės charakteristikos (N=338) (žvalgomasis tyrimas)
  41 lentelė. Papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių subskalių metodologinės charakteristikos (N=342) (žvalgomasis tyrimas)
  42 lentelė. Organizacijos klimato subskalių metodologinės charakteristikos (N=346) (žvalgomasis tyrimas)
  43 lentelė. Organizacijos klimato antrinės faktorizacijos rezultatai (N=346)
  44 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmų antrinės faktorizacijos rezultatai (N=340)
  45 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių antrinės faktorizacijos rezultatai (N=338)
  46 lentelė. Papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių antrinės faktorizacijos rezultatai (N=342)
  47 lentelė. Instrumento subskalės „Mobingo požymiai“ metodologinių kokybės charakteristikų palyginimas
  48 lentelė. Instrumento subskalės „Mobingo veiksmai“ metodologinių kokybės charakteristikų palyginimas
  49 lentelė. Instrumento subskalės „Papildomi mobingo požymiai“ metodologinių kokybės charakteristikų palyginimas
  50 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmų subskalių metodologinės kokybės charakteristikos organizacijoje (N=1340)
  51 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmų antrinės faktorizacijos rezultatai organizacijoje
  52 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių subskalių metodologinės kokybės charakteristikos organizacijoje (N=1340)
  53 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių antrinės faktorizacijos rezultatai organizacijoje
  54 lentelė. Papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių subskalių metodologinės kokybės charakteristikos organizacijoje (N=1343)
  55 lentelė. Papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių antrinės faktorizacijos rezultatai organizacijoje
  56 lentelė. Ryšiai tarp organizacijos klimato ir mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių (r2)
  57 lentelė. Ryšiai tarp organizacijos klimato ir mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmų (r2)
  58 lentelė. Ryšiai tarp organizacijos klimato ir papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių (r2)
  59 lentelė. Organizacijos klimato ir mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių interkoreliaciniai kriterijų ryšiai
  60 lentelė. Organizacijos klimato ir mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose veiksmų interkoreliaciniai kriterijų ryšiai
  61 lentelė. Organizacijos klimato ir papildomų mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymių interkoreliaciniai kriterijų ryšiai
  62 lentelė. Organizacijos klimatas padalinio lygmeniu
  63 lentelė. Organizacijos klimatas organizacijos lygmeniu
  64 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, raiška padalinio lygmeniu
  65 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, raiška organizacijos lygmeniu
  66 lentelė. Diskriminacijos ir mobingo raiškos dažnumas
  67 lentelė. Prietaro, vertinant moters galimybes vadovauti, sklaida respondentų lyties atžvilgiu (N=1011)
  68 lentelė. Prietaro, vertinant moters galimybes vadovauti, sklaida respondentų amžiaus atžvilgiu (N=1014)
  69 lentelė. Prietaro, vertinant moters galimybes vadovauti, sklaida respondentų išsilavinimo atžvilgiu (N=1012)
  70 lentelė. Prietaro, vertinant čigonų naudingumą organizacijai, sklaida respondentų lyties atžvilgiu (N=1009)
  71 lentelė. Prietaro, vertinant čigonų naudingumą organizacijai, sklaida respondentų išsilavinimo atžvilgiu (N=1009)
  72 lentelė. Lyties, tautybės stereotipų sklaida respondentų lyties atžvilgiu (N=1010)
  73 lentelė. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, prevencijos strateginiai sprendimai ir pasekmės
  74 lentelė. Vadybiniai sprendimai ir jų poveikio sritys
  Sąvokų sąvadas
  Autorių žodis
  Įžanga
  1 dalis. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, teorinės prielaidos
  1.1. Diskriminacijos darbuotojų santykiuose konceptualizavimas
  1.1.1. Diskriminacija kaip darbuotojų tarpusavio santykių disfunkcija
  1.1.1.1. Darbuotojų santykiai
  1.1.1.2. Diskriminacijos darbuotojų santykiuose determinavimas
  1.1.1.3. Teisinis diskriminacijos aspektas
  1.1.1.4. Diskriminacijos darbuotojų santykiuose auka
  1.1.1.5. Smurtinis socialinės atskirties organizacijoje aspektas
  1.1.1.6. Prietarų ir stereotipų įtaka darbuotojus diskriminuojantiems santykiams
  1.2. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, samprata
  1.2.1. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, diskursas
  1.2.1.1. Mobingo koncepto semantinės išvestinės
  1.2.1.2. Mobingo apibrėžimas
  1.2.2. Mobingo procesas ir jo dalyviai
  1.2.2.1. Mobingo proceso fazės ir laipsniai
  1.2.2.2. Mobingo dalyviai: nukentėjusieji, puolantieji ir bendrininkai
  1.2.2.3. Sociodemografinės mobingo dalyvių charakteristikos
  1.2.2.4. Mobingo specifiškumas: lietuviško mentaliteto bruožai
  1.2.3. Mobingo veiksmai
  1.2.3.1. Gandai, kaip mobingo poveikio priemonė, organizacijoje
  1.2.4. Mobingo priežastys
  1.2.4.1. Mobingo priežastys individo lygmeniu
  1.2.4.2. Mobingo priežastys organizacijos lygmeniu
  1.2.4.3. Socialinis mobingo kontekstas
  1.2.4.4. Kompleksinis mobingo priežasčių modelis individo, organizacijos ir socialiniu lygmenimis
  1.2.5. Mobingo pasekmės
  1.2.5.1. Mobingo pasekmės individo lygmeniu
  1.2.5.2. Mobingo pasekmės organizacijos lygmeniu
  1.2.5.3. Socioekonominės mobingo pasekmės
  1.2.5.4. Kompleksinis mobingo pasekmių modelis individo, organizacijos ir socialiniu lygmenimis
  1.2.6. Mobingo prevencija
  1.2.6.1. Mobingo prevencija individo lygmeniu
  1.2.6.2. Mobingo prevencija organizacijos lygmeniu
  1.2.6.3. Kompleksinis mobingo prevencijos modelis individo, organizacijos ir socialiniu lygmenimis
  1.2.7. Mobingo intervencija
  1.2.7.1. Mobingo intervencija individo lygmeniu
  1.2.7.2. Mobingo intervencija organizacijos lygmeniu
  1.2.7.3. Kompleksinis mobingo intervencijos modelis individo, organizacijos ir socialiniu lygmenimis
  1.3. Mobingas kaip organizacijos klimato veiksnys
  1.3.1. Organizacijos klimato ir organizacijoskultūros diskursas
  1.3.2. Organizacijos klimato tyrimai: raida ir sandara
  1.3.3. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose,įtaka organizacijos klimatui
  Apibendrinimas
  2 dalis. Mobingo, kaipdiskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant organizacijos klimatą, tyrimometodologija
  2.1. Lyginamoji mobingo instrumentų analizė
  2.2. Aktualūs tyrimai užsienyje
  2.3. Mobingo tyrimai Lietuvoje
  2.4. Mobingo diagnozavimo modeliostruktūrograma
  2.4.1. Organizacijos klimato būklės diagnozavimo etapas
  2.4.2. Mobingo diagnozavimo etapas
  2.4.3. Mobingo intervencijos veiksmų parinkimo etapas
  2.5. Mobingo diagnozavimo instrumentoformavimas
  2.5.1. Tyrimo instrumento konstravimo etapai
  2.5.2. Tyrimo instrumento ekspertiniai vertinimai
  2.5.3. Tyrimo instrumento struktūra
  Apibendrinimas
  3 dalis. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, diagnozavimas
  3.1. Tyrimo imties charakteristikos
  3.2. statistinių metodų ir rodikliųpagrindimas
  3.3. Tyrimų rezultatai
  3.3.1. Kokybinis mobingo tyrimas
  3.3.1.1. Puolimo požymiai ir raiška
  3.3.2. Žvalgomasis mobingo tyrimas
  3.3.2.1. Instrumento patikimumo nustatymas
  3.3.2.2. Sociodemografinės mobingo dalyvių charakteristikos
  3.3.3. Instrumento metodologinės ir psichometrinės charakteristikos
  3.3.4. Organizacijos klimato tyrimo rezultatai
  3.3.5. Mobingo tyrimo rezultatai
  3.3.6. Prietarų ir stereotipų, kaip mobingo darbuotojų santykiuose veiksnių, raiškos organizacijose tyrimo rezultatai
  3.3.7. Latentinė mobingo raiška
  3.3.8. Vadybiniai mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant organizacijų klimatą, intervencijos sprendimai
  Apibendrinimas
  Išvados ir rekomendacijos
  Summary
  Literatūra
  Priedai
  1 PRIEDAS. Internetinio puslapio www.mobingas.lt fragmentas
  2 PRIEDAS. Organizacijos klimato būklės požymiai pavienių teiginių lygmeniu
  3 PRIEDAS. Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, veiksmai pavienių teiginių lygmeniu
  4 PRIEDAS . Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, požymiai pavienių teiginių lygmeniu
  Asmenvardžių rodyklė

  Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas