Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  1. Įvadas
  1.1. Temos svarba
  1.2. Ištirtumas
  1.2.1. Seminarijos praeičiai skirti veikalai
  1.2.2. Kitas temas nagrinėjantys veikalai
  1.3. Problema
  1.4. Šaltiniai
  1.4.1. Bendrosios pastabos
  1.4.2. Skelbti šaltiniai
  1.4.3. Neskelbti šaltiniai
  Rašytiniai
  Nuotraukos
  Amžininkų liudijimai
  1.4.4. Enciklopedijų ir virtualių išteklių
  1.5. Chronologija
  1.6. Tyrimo būdai (metodai)
  1.7. Kiti chronologijos aspektai,
  1.8. Padėkos žodžiai
  2. Seminarijos
  2.1. Vilniaus, Kražių ir
  2.2. Persikėlimas į Kauną
  2.2.1. Priežastys ir sprendimas
  2.2.2. Paskutinieji veiklos senojoje diecezijos sostinėje –
  2.2.3. Patalpų skyrimas ir paruošimas
  2.2.4. Persikėlimas
  2.2.5. Šv. Sosto pozicija
  3. Žemaičių kunigų seminarija (1866–1926 m.)
  3.1. Įsikūrimas ir veiklos pradžia
  3.2. Medžiaginiai pagrindai
  3.3. Santykiai su caro valdžia
  3.3.1. Teisinė ir faktinė padėtis
  3.3.2. Jaunuolių priėmimo sustabdymas ir šios kliūties įveikimas
  3.3.3. Valstybinė kontrolė
  3.4. Raida
  3.4.1. Veikla kraštutinio suvaržymo sąlygomis
  3.4.2. Veikla atsigavimo laikotarpiu (1870–1875 m.)
  3.4.3. Rektoriai ir kiti pareigūnai
  3.4.4. Valdymas ir kita administracinė veikla
  3.4.5. Dėstytojai, mokymas ir studijos
  Dėstytojų sudėtis ir personalijos
  Mokymo ir studijų struktūra
  Pagalbiniai dalykai
  Rusiški, arba „pilietiniai“, dalykai
  Bažnytiniai dalykai
  Baigiamieji egzaminai
  Biblioteka
  3.4.6. Pamaldumo ir dvasinis ugdymas
  3.4.7. Auklėtiniai
  Priėmimas
  Luominė ir tautinė kilmė
  Kiekybiniai pokyčiai
  Mokymasis
  Laisvas nuo studijų ir religinių praktikų laikas
  Šventimai
  Absolventai
  3.4.8. Kalbų vartojimas
  Raštvedyba
  Studijų ir studijuojamos kalbos
  Neformalaus bendravimo kalba
  3.4.9. Tautinis atgimimas
  3.5. Didžiojo karo laikotarpiu (1914–1918 m.)
  3.6. Atkuriant ir atkūrus Lietuvos valstybę (1918–1926 m.)
  3.6.1. Pokaris (1918–1922 m.)
  3.6.2. Tampant Lietuvos universiteto dalimi (1922–1926 m.)
  4. Kauno metropolijos kunigų seminarija
  4.1. Teisinės nuostatos ir praktiniai pokyčiai
  4.2. Medžiaginiai reikalai
  4.3. Vadovybė ir administravimas, dėstytojai ir kiti darbuotojai
  4.4. Auklėtiniai
  4.4.1. Seminaristai
  4.4.2. Teologijos skyriaus studentai
  4.5. Studijos
  4.5.1. I–III kursai
  4.5.2. IV–VII kursai
  4.6. Religinių praktikų, dvasinio ugdymo ir bendruomeninio gyvenimo bruožai
  4.7. Šventimai ir absolventai
  4.8. Biblioteka
  5. Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija
  5.1. Popiežiaus Pijaus XI sprendimas ir jo įgyvendinimo laikas
  5.2. Tarybinės okupacijos sąlygomis
  5.3. Hitlerinės okupacijos sąlygomis
  5.3.1. Santykiai su okupacine valdžia
  5.3.2. Medžiaginiai reikalai
  5.3.3. Administracija ir pedagogai
  5.3.4. Auklėtiniai
  3.3.5. Studijos, jų struktūros pokyčiai ir akademinės šventės
  5.3.6. Dvasinis ugdymas ir religinės praktikos
  5.3.7. Laisvas nuo studijų bei religinių praktikų laikas
  5.3.8. Šventimai ir absolventai
  5.4. Ilgi tarybinės tikrovės dešimtmečiai (1944–1988 m.)
  5.4.1. Stalininių persekiojimų metai
  Priespauda ir pasipriešinimas
  Medžiaginiai pagrindai
  Vadovybė, administravimas ir dėstytojai
  Auklėtinių sudėties kaita
  Studijų eiga ir sąranga
  Bendruomenės religinės praktikos
  Šventimai ir absolventai
  5.4.2. Karingojo ateizmo laikai (1953–1985 m.)
  Priespauda ir pasipriešinimas
  Medžiaginiai pagrindai
  Personalas
  Seminaristai
  Studijų eiga ir sąranga
  Bendruomenės religinis gyvenimas
  Šventimai ir absolventai
  5.4.3. Pertvarkos ir persitvarkymo metas (1986–1988 m.)
  5.5. Tautinio ir religinio atgimimo laikas
  6. Kauno kunigų
  6.1. Teisiniai pagrindai, struktūros ir valdymo bruožai
  6.2. Medžiaginiai pagrindai
  6.3. Administracija ir pedagogai
  6.4. Auklėtiniai
  6.5. Studijos ir sielovados praktika
  6.6. Religinis ir kultūrinis gyvenimas
  6.7. Šventimai ir absolventai
  6.8. Epilogas
  Išvados
  Literatūra
  Šaltiniai
  Skelbti
  Neskelbti
  Istoriografija
  Enciklopedijos ir žinynai
  Virtualūs ištekliai
  Nuotraukos
  Priedai
  Rektoriai
  Ganytojais tapę
  LTSR Valstybės saugumo komiteto rinktų duomenų apie Seminarijos auklėtinius pavyzdys
  Santrumpos
  Summary
  Catholic Priest Seminary in Kaunas:
  Asmenvardžių Rodyklė

  Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai