Number of Titles: 790
  e-mailpassword

  Teologija

  Katalikiškasis pedagoginis pašaukimas: metodologiniai metmenys

  Eugenijus Danilevičius

  Tarpdisciplininėje mokslo monografijoje pateikiami pagrindiiai tyrimo rezultatai, gauti apibendrinus pedagogikos, psichologijos, krikščioniškosios antropologijos, personalizmo filosofinės krypties ir teologijos įžvalgas apie žmogiškąjį asmenį ir pašaukimo fenomeną: sukurti Katalikiškojo pedagoginio pašaukimo metodologiniai metmenys; išskirtas katalikiškojo pedagoginio pašaukimo pagrindas – dviejų laisvių meilės dialogas; apibūdintas tarpasmenis Meilės dialogas kaip katalikiškojo pedagoginio pašaukimo esminis elementas; apibrėžtas pedagoginio pašaukimo raiškos kontekstas – katalikiškoji pedagogika; išskirtas esminis pašaukimų pedagogikos ir katalikiškojo pedagoginio pašaukimo metodologinių pagrindų komponentas – personalizmas; apibūdintas mokytojo katalikiškasis pedagoginis pašaukimas kaip atsakas šiuolaikiniams kultūriniams globalizmo iššūkiams.
  Raktiniai žodžiai: katalikiškasis pedagoginis pašaukimas; dviejų laisvių meilės dialogas; ugdomasis meilės dialogas; pašaukimų pedagogika.

  II tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje „Krikščionybė ir inovacijos“ / 2nd International Scientific Conference in Šiluva “Christianity and Innovation”

  Sudarytojas / Editor of proceedings dr. Kastytis Rudokas

  II Tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje „Krikščionybė ir inovacijos“ apėmė tiek teologinę inovacijų interpretaciją, atliepdama į sinodinio Bažnyčios kelio svarbą ir iššūkius, tiek pasaulietiniu požiūriu vertinamų realybę kuriančių dvasinių pradų aptarimą. Dalis pranešimų apėmė istorijoje vykusių inovacijų teologinį kontekstą. Išties – visa istorija kažkada buvo mįslinga ir slėpininga ateitis, todėl istorijoje vykusių procesų revizija ateityje mums padės atsakyti į fundamentalius gyvenimo prasmės ir kokybės klausimus. Išklausius konferencijos pranešimus belieka viltis, jog ateityje prieštaraujantys poliai tarp metafizikos ir fizikos bus sujungti į vientisą, integralią tikrovės viziją, o tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu leis geriau tvarkyti savo dvasinį ir materialųjį pasaulį.

  Trejybėje vienas Dievas: dogmos istorija ir teologija

  Rimas Skinkaitis

  Švenčiausiosios Trejybės tiesa yra centrinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys. Tai paties Dievo vidinio gyvenimo slėpinys. Tai visų svarbiausia, esmingiausia tiesa tikėjimo „tiesų hierarchijoje“. Darbe peržvelgiamas Trejybės slėpinio apsireiškimo Šventajame Rašte kelias, pradedant nuo netiesioginių užuominų Senajame Testamente ir šiam slėpiniui aiškiai nušvintant Jėzaus mokyme bei Jo veikloje Naujojo Testamento šviesoje. Toliau siekiama parodyti šio slėpinio pažinimo, suvokimo ir interpretavimo savitumus Bažnyčios Tėvų, žymiausių teologų raštuose, bei svarbiausiuose Magisteriumo dokumentuose, bei išryškinti triasmenio Dievo tarpusavio santykių ir vidinio gyvenimo specifiką imanentinės Trejybės lygmeniu.

  Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo

  Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Jonas Juškevičius, Kazimieras Meilius, Angelija Valančiūtė, Palmira Rudalevičienė, Danielius Serapinas, Daiva Bartkevičienė

  Mokslo monografijoje nagrinėjama žmogaus iki gimimo problematika medicinos, etikos ir teisės aspektais. Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais atskleidžiama embriono genetika, vaiko prenatalinė raida, moters organizmo pokyčiai nėštumo metu ir nėštumo nutraukimo įtaka moters psichinei sveikatai.

  Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje

  Živilė Advilonienė, Agnė Budriūnaitė, Vida Daugirdienė

  Ši mokslo studija skirta integruotam sistemingam neordinarinės religinės patirties (NRP) tyrimui, siekiant atskleisti NRP sampratą moksliniame diskurse ir aptarti NRP mokslinio tyrimo vyraujančias tendencijas, ribas ir gaires filosofiniu aspektu; pateikti teologinį NRP įvertinimą krikščionybės kontekste; pasitelkiant giluminį interviu, tirti NRP raiškos įvairovę šiuolaikiniuose Lietuvos sociokultūriniuose kontekstuose, tyrinėti NRP sampratos ir išgyvenimo poveikį kasdieniam individų bei juos supančių žmonių gyvenimui.

  Religious Experience & Tradition

  Ed. / Sud. Agnė Budriūnaitė

  This volume presents a collection of articles and materials from international interdisciplinary conference “Religious Experience and Tradition” held on 11-12th of May in 2012. The articles of this volume present the investigations on religion, religious tradition and religious experience in more than 13 countries of the world and represent a wide variety of disciplines. The publication of this book is sponsored by the Japan Foundation. / Šiame leidinyje pristatoma tarptautinės tarpdalykinės mokslinės konferencijos „Religinė patirtis ir tradicija“ medžiaga. Konferencija vyko 2012 m. gegužės 11–12 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Straipsniuose ir straipsnių santraukose daugelio įvairių disciplinų atstovai iš daugiau nei 13 pasaulio šalių pristato religijos ir religinės patirties tyrinėjimus. Leidinio rėmėjas – Japonijos fondas.

  Bažnytinio meno įvadas

  Algimantas Kajackas

  Vadovėlyje apžvelgiama bažnytinio meno vystymosi eiga, supažindinama su religinio meno savitumu, ikonografija, jos kaita laiko tėkmėje.

  Bioetika

  Andrius Narbekovas

  Kadangi gyvybės mokslai apima ne tik mediciną ir biologiją, bet ir medicinines bei biologines praktikas, bioetika yra medicinos, teisės, ekonomikos, sociologijos, antropologijos, socialinės politikos ir filosofijos sankirtoje. Knygoje pristatomi būtent tokioje sankirtoje galimi atvejai, kai peržengiamos moralės normos.

  Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovai: istoriniai, liturginiai ir muzikiniai aspektai

  Alfonsas Motuzas

  Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovų istorinę, liturginę, etnomuzikologinę medžiagą. Autorius, remdamasis tyrimais, aptaria vadovų istorinę raidą šimtmečių raidoje, nagrinėja vadovuose pateikiamų maldynų maldų ir gies¬mynų giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos bei apeiginiai papročiai. Knygoje pateikiama tarpdalykiniu mokslu grįsta medžiaga atskleidžia, kad Vil¬niaus Kalvarijų 35 stočių Kryžiaus kelio vadovų atsiradimą, jų raidą ir kaitą nulėmė skirtingų laikotarpių geopolitiniai įvykiai bei Vilnijos krašto lietuvių ir lenkų tautybių tarpusavio santykiai. Monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams. Taip pat ji bus naudinga kiekvienam, branginančiam ryšį su religija, ir leis geriau pažinti jos lobius.

  Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias

  Artūras Grickevičius

  Ši knyga skirta lietuvių katalikų išeivijos vyskupui, kurio aktyvi veikla ir autoritetas, atspindėjęs pranciškoniškąjį dvasingumą ir tautinį idealizmą, bendradarbiavimas su išeivijos dvasininkais, katalikų bendruomenėmis bei susitikimai su popiežiumi Jonu Pauliu II, JAV prezidentu Ronaldu Reiganu ir kitais šios valstybės atstovais bei Bažnyčios hierarchais, sovietinės okupacijos laikotarpiu kovojo už Lietuvos katalikų religinio gyvenimo teises ir pogrindyje esančią Bažnyčią, prisidėjo prie Lietuvos atgimimo ir atsikūrimo. Knygos pavadinimas iš dalies aprėpia Jo vyskupystės tikslus ir veiklą.

  Žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, teologinė perspektyva

  Rimas Skinkaitis

  Krikščioniškoji antropologija yra teologijos šaka, ieškanti atsakymo į klausimą „kas yra žmogus?“ dieviškojo Apreiškimo šviesoje. Monografijoje teologiniu aspektu nagrinėjama žmogaus kaip kūno ir sielos vienio, sielos ir kūno santykio, sielos nemirtingumo, kūno kilnumo ir jo vaidmens religinėje ir socialinėje plotmėse, žmogaus laisvės, meilės, kūrybiško ir atsakingo darbo bei santykio su aplinka tematikos ir taip perteikiama daugiasluoksnė žmogaus teologinė prasmė. Darbas yra parašytas iš kristologinės perspektyvos, nes Jėzus Kristus aiškiausiai atskleidžia žmogaus, jo prigimties ir santykių su Dievu bei kitais žmonėmis ypatumus.

  Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės

  Sudarytoja Milda Ališauskienė

  Mokslo populiarinimo leidinyje „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“ pristatoma Lietuvos religinių mažumų kasdienybė ir švenčių akimirkos, kurias užfiksavo mokslininkai ir fotografai vykdydami Lietuvos mokslo tarybos remiamą kultūrinės plėtros projektą „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ 2013–2014 metais. Leidinio autoriai kviečia susipažinti su Lietuvos religijų įvairove, jos raiškos formomis, diskutuoja apie religinių mažumų santykius su visuomene. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, kuriame atskleidžiamas religinių bendruomenių gyvenimas. Tikimasi, kad jis sulauks bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir mokinių, dėstytojų ir studentų, taip pat ir plačiosios visuomenės dėmesio, paskatins diskusijas apie religinę toleranciją be diskriminacijos ar kitų negatyvių apraiškų.

  Šermeniniai Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas su kompaktine plokštele

  Alfonsas Motuzas

  Šaltinių knygą sudaro maldynas ir giesmynas „Šermeniniai Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ su kompaktine plokštele. Į vieną šaltinį sudėtos senovėje populiarios ir šiandien atliekamos Žemaičių Kalvarios Kalnų maldos ir giesmės, pateiktos šių giesmių melodijos ir muzika. Remtasi jau paskelbta spausdintine moksline bei pedagogine medžiaga: Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro, Šv. Antano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Folkloro kabineto ir asmeninio archyvo šaltiniais.

  Trumpas mariologijos kursas

  Rimas Skinkaitis

  Šioje nedidelėje metodinėje priemonėje mėginama atskleisti evangelistų piešiamą Marijos paveikslą ir pristatyti jos vaidmenį iš Naujojo Testamento perspektyvos.

  Veprių Kalvarijų maldynas ir giesmynas

  Alfonsas Motuzas

  „Remdamasis Kauno arkivyskupijos, Veprių ir Ukmergės bažnyčių archyviniais bei asmeninių Veprių Kalvarijose pamaldumo praktikų ir vasaros lauko ekspedicijų metu surinktos medžiagos šaltiniais, prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas sudarė ir parengė Veprių Kalvarijų maldyną ir giesmyną. Tikiuosi, kad šis Veprių Kalvarijų maldynas ir giesmynas maldininkams suteiks galimybę pamaldžiai, nuoširdžiai bei darniai apvaikščioti Veprių Kalvarijų Kryžiaus kelią bei Marijos takelius.“ Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

  Bakalauro ir magistro darbų rengimo metodika

  Alfonsas Motuzas

  Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentams skirtame metodiniame leidinyje pateikiama bendra bakalauro ir magistro darbų rašymo tvarka. Jį sudaro trys dalys: tiriamojo darbo rašymo specifika, reikalavimai bei darbų gynimo ir įvertinimų nuostatos.

  Veprių Kalvarijos istoriniai, etnologiniai ir etnomuzikologiniai aspektai

  Alfonsas Motuzas

  Monografijoje pristatomas naujas papildytas istorinis, etnologinis ir etnomuzikologinis Veprių Kalvarijų tyrimas. Pateikiami Kalvarijų Kryžiaus kelių kartografiniai žemėlapiai, apeiginių papročių aprašai bei giesmių pavyzdžiai.

  Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno Kalvarijų maldynas ir giesmynas

  Alfonsas Motuzas

  Remiantis jau paskelbta spausdintine bei archyvine ir Tytuvėnų Švč. M. Marijos parapijos bei Šv. Antano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Folkloro kabineto archyvų šaltinių medžiaga, į vieną šaltinį buvo naujai sudėti pagal dabartinės lietuvių bendrinės kalbos reikalavimus redaguoti maldų ir giesmių tekstai, kuriais meldžiasi ir gieda šią šventovę lankantys maldininkai, taip pat paskelbtos šių giesmių melodijos.

  Santuokos edukologija

  Eugenijus Danilevičius

  Šioje metodinėje priemonėje, naudojant edukologinius, filosofinius, teologinius mokslinės literatūros šaltinius, Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios Magisteriumo dokumentus, nagrinėjami santuokos edukologijos metodologiniai pagrindai ir pristatomi keli santuokos edukologijos praktinių metodinių priemonių pavyzdžiai..

  Pamokslų rengimas ir retorika

  Vytautas Steponas Vaičiūnas

  Monografijoje atskleidžiama Bažnyčios priedermė skelbti Dievo žodį, dėstoma pamokslų rengimo metodologija, aptariami pamokslų retorikos pagrindai, analizuojama pamokslų tipologija. Pateikiami autoriaus liturginiai, proginiai ir geduliniai pamokslai bei pamokslų metmenys.

  Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra

  Alfonsas Motuzas

  Monografijos pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas – Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra. Monografijoje keliama Kelmės krašto katalikiškos etninės kultūros pamaldumo formų ir vietinių etninės kultūros savitumų persipynimo, išsaugojimo bei jos globos problema. Iškelta ir pagrįsta hipotezė, kad Kelmės krašto katalikišką kultūrą suformavo čia veikę vienuolynai, vietinė dvasininkija ir brolijos.

  Atgailos sakramento formavimasis ir raida

  Rimas Skinkaitis

  Šioje mokymo priemonėje aptariamas nusidėjusio krikščionio susitaikinimas su Dievu ir bendruomene, t. y. Bažnyčia, ir šios praktikos istorinė bei teologinė raida. Atskleidžiamos biblinės Atgailos sakramento ištakos – parodomas Jėzaus požiūris į nuodėmę ir nusidėjėlį. Kartu pateikiama glausta Atgailos sakramento raidos istorija, kurioje ypač išryškinama pirmųjų krikščionybės metų praktika, kai nusidėjėlio sutaikinimas itin pasižymėjo bendruomeniškumu. Taip pat supažindinama su kitų krikščioniškų konfesijų atgailos praktika. Be to, glaustai pristatoma Sutaikinimo sakramento teologinė reikšmė, padedanti geriau suvokti teigiamą šio sakramento pobūdį ir jo svarbą žmogui.

  Maldos teologija ir pašaukimai

  Romualdas Dulskis

  Vadovėlyje praskleidžiami pašaukimų žadinimo bei puoselėjimo aspektai Senajame ir Naujajame Testamente, apžvelgiami pašaukimo keliai Katalikų Bažnyčios istorijoje, Rytų krikščionių dvasingume, net islame, induizme, budizme, konfucianizme. Tokioje plačioje platformoje įsitvirtinęs, autorius imasi nagrinėti pašaukimų sielovados klausimus šiandieninėje visuomenėje: aptaria dvasinių pašaukimų, taip pat pašaukimų į šeimą ir profesinių pašaukimų ženklus, jų skatinimo bei ugdymo būdus ir priemones.

  Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija

  Kęstutis Žemaitis

  Šiame vadovėlyje apžvelgiami visi katalikybės Lietuvoje istorijos tarpsniai, mėginama aptarti valstybės ir Bažnyčios santykius, įvertinti krikščioniškosios dorovės, maldingumo praktikas bei religinį sąmoningumą ugdančius veiksnius.

  Katechetika

  Vida Daugirdienė, Agnė Marozienė

  Vadovėlyje aptariama, kas yra katechezė, aiškinami jos tikslai, uždaviniai bei metodai, įvardijami katechezės adresatai. Autorės atskleidžia katechezės sąsajas su religiniu ugdymu bei šių disciplinų skirtumus..

  Bažnyčios administracinė struktūra

  Petras Smilgys

  Tai – mokymo priemonė, skirta naudoti administracinės Bažnyčios struktūros paskaitose. Joje aprašoma bažnytinės hierarchijos administracinė struktūra ir kanonų teisės kodeksai.

  The Order of Mass

  Marija Krunkaitė

  Ši metodinė priemonė skirta VDU Katalikų teologijos fakulteto studentams, Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniams, katalikų dvasininkams ir visiems, mokantiems anglų kalbą ir norintiems dalyvauti angliškoje šv. Mišių liturgijoje.

  Katalikiškos lytiškumo ugdymo gairės

  Autorių kolektyvas

  Gairės skirtos visiems ugdytojams, dirbantiems jaunimo katalikiškojo ugdymo (tiek formaliojo, tiek neformaliojo) srityje, taip pat tėvams katalikams.

  Meilė ir pasirengimas šeimai: vaisingumo pažinimas

  Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Virgilijus Rudzinskas

  Tai – knyga apie žmogaus, kuris apdovanotas protu, laisva valia ir lytiškumu, vaisingumą bei pasiruošimą santuokai..

  Bažnyčios istorija

  Artūras Grickevičius

  Tam, kas skaitė didžiai populiarią V. Mesori (Vittorio Messori) knygą „Hipotezės apie Jėzų“, abejonių neturėtų būti: krikščionybė, kaip vienintelė religija, turinti tvirtas istorines šaknis, kaip religija, labiausiai paveikusi pasaulinės civilizacijos raidą, negali būti ganėtinai gerai suvokta be rimtų Bažnyčios praeities studijų. Taigi, ji reikalinga arba labai reikalinga ne tik tikinčiajam savo Bažnyčios praeičiai pažinti ir tuo sustiprinti savo tikėjimą, bet ir ne tikinčiam, tačiau išsilavinusiam žmogui, kad jis gana gerai suvoktų žmonijos praeitį ir šiandieninį pasaulį.

  Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje

  Alfonsas Motuzas

  Šiame vadovėlyje nuodugniai pristatoma naujausia lietuvių katalikų liaudies pamaldumo praktikų istorinė, etnologinė ir etnomuzikologinė medžiaga. Autorius išsamiai aptaria liturginių metų švenčių apeigas, maldas ir giesmes, nagrinėja laidotuvių apeiginius papročius, pamaldumą šventiesiems. Atskirai aptariama Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeigos ir muzika. Skaitant šią knygą atsiskleidžia lietuvių katalikų liaudies pamaldumo praktikų unikalumas ir drauge jų sąsajos su kitų kraštų liaudies pamaldumu. Vadovėlis skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams bei kunigų seminarijų auklėtiniams. Jis pravers kiekvienam branginančiam liaudiškąjį pamaldumą ir paakins geriau pažinti liaudies pamaldumo lobius.

  Veprių kalvarijų maldos ir giesmės

  Alfonsas Motuzas

  Monografijoje pristatomas Veprių Kalvarijų maldų ir giesmių istorinis, etnologinis ir etnomuzikologinis tyrimas. Pateikiami Kalvarijų Kryžiaus kelių kartografiniai žemėlapiai, apeiginių papročių aprašai, giesmių pavyzdžiai bei keturių kompaktinių plokštelių rinkinys.

  Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas

  Autorių kolektyvas

  Vadovėlis skirtas visų studijų pakopų studentams, studijuojantiems jaunimo rengimo šeimai, bioetikos, lytiškumo etikos, šeimos santykių, šeimos sveikatos, moralinės teologijos dalykus, taip pat natūralaus šeimos planavimo mokytojams, pedagogams, socialinio darbo specialistams, sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems jaunimo ugdymo ir šeimos sveikatos srityse.

  Lytiškumo ugdymo etika

  Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis

  Šis vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų visų pakopų studijų studentams, studijuojantiems šeimotyros, lytinio ir lytiškumo ugdymo, lytiškumo etikos, bioetikos, lytinės sveikatos, jaunimo rengimo šeimai ir pan. dalykus, taip pat pedagogams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems su jaunimu rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo srityse.

  Romos kurijos struktūra

  Robertas Pukenis

  Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedroje yra dėstomas kursas „Romos kurijos struktūra“. Jo tikslas – supažindinti magistrantus su Bažnyčios valdymo institucijomis, suteikti žinių apie Bažnyčios dalyvavimą tarptautinėje veikloje, išaiškinti terminologiją ir religijos srities sąvokas, kurias žinant būtų lengviau bendrauti su Bažnyčios žmonėmis, dirbti kultūros srityje Vakarų pasaulyje.

  Pastoracinė katechezė

  Artūras Lukaševičius

  Ši metodinė priemonė skirta krikščioniškąjį švietimą studijuojantiems aukštųjų mokyklų studentams. Rengiant leidinį vadovautasi Magisteriumo nuorodomis katechezės tema, visų pirma išdėstytomis apaštalinėje adhortacijoje „Catechesi tradendae“ ir „Bendrajame katechezės vadove“. Siekiant didesnio praktinio pateiktos medžiagos pritaikomumo, stengtasi naudotis katechezės užsienio šalyse ir Lietuvoje patirtimi.

  Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys

  Eugenijus Danilevičius

  Tarpdisciplininėje mokslo monografijoje pateikiami pagrindiniai „tyrimo rezultatai“, gauti apibendrinus pedagogikos, psichologijos, krikščioniškosios antropologijos, personalizmo filosofinės krypties ir teologijos įžvalgas apie žmogiškąjį asmenį ir vilties fenomeną: sukurti personalistinės vilties pedagogikos metodologiniai metmenys; apibrėžta personalistinės vilties pedagogikos samprata; suformuoti personalistinės vilties pedagogikos teologiniai, filosofiniai ir psichologiniai pagrindai; nustatytos nevilties kultūros pagrindinės priežastys ir jų keliami iššūkiai personalistinės vilties pedagogikai bei moksleivių pasaulėžiūros formavimuisi; suformuoti teoriniai personalistinės vilties pedagogikos metodikos pagrindai ir suformuluotas pagrindinis personalistinės vilties pedagogikos tikslas; atskleista personalistinės vilties pedagogikos esmė ir prasmė; išskirti ir apibūdinti pagrindiniai personalistinės vilties pedagogikos veikėjai ir veiksniai.

  Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika ir apeigos

  Alfonsas Motuzas

  Jei šiandien dažno lietuvio paklaustum, kas yra Žemaičių Kalvarijos Kalnai, vargu ar atsirastų tokių, kurie į klausimą atsakytų. Atsakymą žinotų žemaitis arba Žemaitijoje gyvenąs lietuvis – tai katalikų tarpe garsi Žemaičių Kalvarijos šventovė ir jos apylinkėse paplitusi ypatinga pamaldumo praktika – Kalvarijų Kryžiaus kelias. Ši vietovė yra Šiaurės Vakarų Žemaitijoje. Taip pat svarbu paminėti, kad žemaitis nemirs, jei šermenų ar mirusiųjų minėjimų metu nebus melsti, giedoti ir dūdomis nupūsti ar kanklėmis nukankliuoti Kalnai. Kas yra tie Kalnai? „Kalnai“ – maldynas, kurio turinį sudaro Žemaičių Kalvarijos 19-os
  stočių, 20-ies vietų Kryžiaus keliui apvaikščioti, gavėnios meto (ypač Didžiosios savaitės) bei šermenų ir mirusiųjų minėjimų metu mirusiuosius pagerbti skirtos maldos ir giesmės, „apipintos“ įvairiomis apeigomis ir papročiais.

  Nuo apaštalų iki kankinių. Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo

  Guido Mongini, Claudio Ferlan, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Vaida Kamuntavičienė, Gita Drungilienė, Gianvittorio Signorotto, Maria Di Salvo, Franco Motta, Moreno Bonda

  Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo draugijos įkūrimo iki uždraudimo, jėzuitų misionieriškasis pašaukimas Kinijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki ispaniškojo Milano ir jėzuitų požiūriai į mokslų filosofiją.

  Kryžių kalnas: katalikiška etninė kultūra

  Alfonsas Motuzas

  Mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos Lietuvoje ypatumus, apeiginius papročius ir jų kilmę bei sąlyčius su Kryžių kalnu, esančiu Lenkijoje. Atlikto tyrimo išvados pagrindžia monografijos pradžioje išsikeltą hipotezę, kad Lietuvos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimo (paminėjimo) ir pagerbimo vieta.

  Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

  Alfonsas Motuzas

  Niniejszą edycję „Przewodnika“ autor oparł na poprzednich wydaniach i materiałach źródłowych, a także na rezultatach swoich letnich wypraw badawczych, na osobistym, jako śpiewaka i wykonawcy muzyki religijnej, doświadczeniu. Cały materiał modlitewny (teksty, pieśni, modlitwy Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej) w miarę możliwości został zredagowany według współczesnych zasad języka polskiego i po raz pierwszy w przewodniku umieszczono zapis nutowy śpiewanych przez pątników pieśni oraz przybliżono zwyczaje i tradycje obchodzenia ścieżek Kalwarii Wileńskiej.

  1800–1882 metų katekizmų religijos terminai

  Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

  Šioje monografijoje kalbiniu ir teologiniu požiūriu nagrinėjami 1800–1882 m. išleistų lietuviškų katekizmų religijos terminai. Jie aprašomi skirstant į reikšmines grupes, aptariami pagal kilmę ir vartoseną, atspindinčią to meto bažnyčios kalbos padėtį. Monografijos pabaigoje pridedamas Aiškinamasis 1800–1882 metų katekizmų religijos terminų žodynėlis. Knyga skiriama terminologams, terminografams, leksikografams, kalbos istorikams, teologams, įvairių dalykų dėstytojams, studentams, mokytojams, taip pat visiems, besidomintiems religijos kalbos istorija.

  Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai

  Artūras Grickevičius

  Monografija nagrinėja seniausios Lietuvoje be pertraukos iki šiol veikiančios mokymo ir ugdymo institucijos, kuri šiandien vadinama Kauno kunigų seminarija, istorija. Jos ištakos – Tridento susirinkimo 18 kanono įgyvendinimas XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje. Nuo to laiko seminarija išgyveno penkis politinės valdžios pasikeitimus, taip pat tris Bažnyčios vyresnybės sprendimais nulemtus įstaigos paskirties tikslinimus. 1988 m. kardinolo V. Sladkevičiaus iš valstybinės kontrolės gniaužtų išvaduota seminarija ir atkurtajam Vytauto Didžiojo universitetui 1993 m. sugrąžintas Teologijos fakultetas išgyveno pakilimą. Ir šiomis dienomis utilitarinio mąstymo sąlygomis amžinųjų vertybių pagrindu ugdomas jaunimas tebėra ne tik Katalikų Bažnyčios, bet ir Lietuvos visuomenės ateitis.