Number of Titles: 790
  e-mailpassword

  Fizika

  Iliustruotoji kvantinė mechanika

  Siegmund Brandt, Hans Dieter Dahmen. Vertė G. Kamuntavičius

  Knygoje autoriai nagrinėja kvantinės teorijos ir banginės mechanikos klausimus.

  Medžiagų mokslas / Materials Science Dangų ir paviršių technologijos / Coatings and Surface Technology

  Liudvikas Pranevičius, Claude Templier, Liudas Pranevičius

  Šioje mokymo priemonėje autoriai siekė susisteminti ir apibendrinti kai kuriuos fundamentalius vakuuminių fizikinių technologijų pagrindus aprašomajame-fenomenologiniame lygmenyje. Norint tai padaryti, pirmiausia unifikuojamos lygtys, aprašančios atskirus procesus, po to formuojamos lygčių sistemos, nagrinėjančios jų vienalaikį poveikį dangų augimo kinetikai, jų sudėčiai arba medžiagų erozijos greičiui, paviršiaus elementinei sudėčiai.
  Paruoštas kursas apibendrina autorių darbo patirtį Vytauto Didžiojo universitete, Kauno politechnikos institute, Poitiers (Prancūzija) bei Salonikų (Graikija) universitetuose su studentais ir doktorantais.  This textbook is designed to cover the fundamentals of vacuum technologies employing ions beams and plasma. The goal of this book is to include processes such as ion sputtering, adsorption, ion mixing, ion implantation and heterogeneous reactions into general scheme of processes used to modify surface properties of materials. In attempt to do it, it was necessary to unify parameters characterizing each of the above mentioned processes. These parameters are phenomenalogical and sometimes do not have an atomistic interpretation, however, in that way it was possible to build rate equations including simultaneous action of different processes.
  The prepared course was offered for students of the Vytautas Magnus University (Lithuania), Poitiers University (France) and Thessaloniki University (Greece).

  Plasma technologies

  Liudvikas Pranevičius, Claude Templier, Darius Milčius,Liudas Pranevičius

  The objective of the monography is to present the recent developments on the science and technology of coatings and surface treatments for preparation of materials with new or improved mechanical, optical and chemical properties as well as applications of such techniques.  Monografijos tikslas - pristatyti naujausius įvykius mokslo ir technologijų dangų ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio paruošimui medžiagų su naujų arba patobulintų mechaninių, optinių ir cheminių savybių, taip pat tokių metodų taikymo galimybes.

  Visata ir žmogus

  Gintautas Kamuntavičius

  Vadovėlis skirtas bendroms universitetinėms gamtos mokslų studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikiančiose universitetinį išsilavinimą. Jame išdėstoma ir visatos studijų istorija, ir šiuolaikinė jos samprata, pateikiama pačių naujausių žinių apie visatos tyrimus, prieinamų įvairiausių studijų programų studentams ir skirtų suformuoti jų adekvačią pasaulėžiūrą bei gilesnį supratimą apie mokslinį požiūrį į gamtą.

  Interaktyviųjų kvantinių reiškinių modelių kurso laboratoriniai darbai

  Saulius Mickevičius

  Mokymo priemonėje publikuojami aštuonių interaktyviųjų kvantinių modelių kurso kompiuterinių laboratorinių darbų aprašai. Laboratoriniai darbai apima šias temas: bangos paketai, potencialinės duobės, potencialinė sklaida, surištieji harmoniniai osciliatoriai ir vandenilio atomas. Kiekvieno laboratorinio darbo aprašo pabaigoje pateikiama dešimt darbo užduočių.

  Spinduliuotės sąveika su medžiaga

  Liudvikas Pranevičius

  Monografijoje bandyta susisteminti paskutiniųjų kelių dešimtmečių patirtį spinduliuote aktyvintų procesų modeliavimo klausimais. Kauno fizikai doc. J. Vosylius, profesoriai A. Galdikas, A. Grigonis ir J. Dudonis savo teoriniais ir eksperimentiniais darbais parodė fenomenologinių modelių svarbą aiškinant sudėtingas spinduliuotės sąveikos su medžiagomis problemas. Monografijos pabaigoje pateiktas sąrašas darbų, kuriuose aprašytas modelis vystomas ir naudojamas aiškinant eksperimentinius rezultatus. Monografijoje stengtasi atskleisti procesų fiziką, vengiant sudėtingų matematinių veiksmų. Ją supras vyresniųjų kursų studentai, magistrantai ir doktorantai. Susipažinęs su monografija, skaitytojas įgis supratimo apie šios sparčiai besivystančios mokslo krypties nagrinėjamas šiuolaikines problemas.

  Knyga parašyta stengiantis atskleisti procesų fiziką vengiant sudėtingų matematinių veiksmų. Ją supras vyresnių kursų studentai, magistrantai ir doktorantai. Susipažinęs su monografija, skaitytojas gaus supratimą apie šiuolaikines problemas šioje sparčiai besivystančioje mokslo kryptyje.

  Dinaminės sistemos

  Andrius Buivydas, Rimas Vaišnys

  Knyga skirta socialinių, humanitarinių ir gamtos mokslų studentams, kuriuos domina dinaminių sistemų elgesys. Galilėjas Galilėjus teigė, kad Visatos knyga parašyta matematikos kalba, o šios kalbos žodžiai yra trikampiai, apskritimai ir kitos geometrinės figūros. Nuo XVII amžiaus iki šių dienų matematika vystėsi įvairiomis kryptimis, kurių G. Galilėjus negalėjo numatyti, bet paveikslėliai ir grafiniai metodai matematikai vystyti ir ją pritaikyti visada buvo svarbūs. Grafiniai metodai tampa ypač naudingi ten, kur turima per mažai mokslinių žinių ir jų struktūra neaiški, nes padeda plėtoti svarbių ryšių intuityvų suvokimą ir įžvelgti, kuriomis kryptimis naudingiausia veikti. Knygoje pateikiama paveikslėlių, kurie rodo sistemų elgesį ir jį sukeliančias funkcijas.

  Nanofotoninės struktūros

  Valdas Girdauskas, Raimondas Petruškevičius

  Kad ir keista, nanofotonikos koncepcija išlieka ne tokia suprantama visuomenei kaip nanoelektronikos koncepcija. Be to, neturėtume užmiršti garsaus G. E. Moore, INTEL įkūrėjo, dėsnio, pagal kurį tranzistorių matmenys sumažėja du kartus apytikriai kas 18 mėnesių. Tai pateikia aiškią nanoelektronikos vystymosi kryptį. Tokiu aiškumu fotonika kol kas nepasižymi. Žinoma, šiais laikais gaminami optoelektroniniai komponentai, tokie kaip diodiniai lazeriai, moduliatoriai ir detektoriai, sukurti optinių telekomunikacijų poreikiams patenkinti, yra mažų matmenų, bet optoelektronikai Moore dėsnis negalioja, ir įprasta optikos-fotonikos matmenų riba yra apibrėžta bangos ilgiu, t. y. matmenų mastelis yra artimas mikronui, kurį nustato bangos matomojoje ir artimoje infraraudonojoje spektro srityse. Taigi, nors fotonika ir atsilieka nuo elektronikos savo miniatūrizacijos pasiekimais, būtent dėl šito šiandien dedama labai daug mokslininkų pastangų vystyti labai greitai progresuojančią nanofotonikos sritį, kurioje bandoma valdyti šviesą ir kurti tam skirtas nanofotonines struktūras, bent jau subbanginių matmenų masteliu. Ši mokymo priemonė yra įvadas į nanofotoninių struktūrų mokslą.

  Evaporation/Condensation of Water. Unresolved Issues I. Phase change at low pressures, laminar conditions

  Kazys Almenas

  Šioje monografijoje apžvelgiami teorijos ir empiriniai procesai vandens garavimo ir kondensacijos srityse. Klasikinės kinetinės teorijos išvadas autorius papildo duomenimis iš termodinamikos, fizikos, chemijos ir neutronikos sričių. Visa tai apžvelgus pateikiamos išvados, pasiūlomi galimi garuojančių ir besikondensuojančių molekulių kinetinės energijos pasiskirstymo variantai. Pateikiama rekomendacijų, kaip būtų galima toliau vystyti eksperimentinius ir teorinius tyrimus.

  This study assesses empirical data and theoretical approaches relevant for condensation/evaporation processes at low vapor pressures. Classical theoretical and experimental studies based on kinetic theory are augmented by information from the fields of thermodynamics, physics, chemistry and potentially relevant computational approaches developed in neutron transport theory and molecular dynamics. In the course of the overview a number of conclusions are reached, inferred distributions of evaporating and condensing molecular spectra are proposed and recommendation regarding further development of analytical approaches are presented.

  Tungsten Coatings for Fusion Applications

  Liudvikas Pranevičius, Liudas Pranevičius, Darius Milčius

  Monografijoje apibendrinami paskutiniųjų kelių metų tyrimai, atlikti Lietuvos energetikos institute ir Vytauto Didžiojo universitete, nagrinėjant vandenilio plazmos sąveiką su medžiagomis, kurios gali būti panaudotos gaminant pirmąją termobranduolinio reaktoriaus sienelę. Susitelkiama į volframo dangų, kurias veikia anglies kompozitų erozija, mechaninių savybių analizę.
  Monography addresses the hydrogen plasma interaction with tungsten coatings problems relevant for fusion applications. The emphasis is made on the studies of tungsten, affected by redeposited carbon, erosion and mechanical properties.

  Matematinė fizika

  Gintautas Kamuntavičius

  Šis vadovėlis skirtas paryškinti įvairias matematinės fizikos, pritaikytos kvantinės mechanikos poreikiams, problemas, sėkmingai išspręstas per pastaruosius dešimtmečius. Vadovėlio kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikti uždaviniai yra skirti giliau įsisavinti išdėstytą medžiagą. Priede yra pagrindinių formulių ir kai kurių koeficientų skaitmeninių verčių, reikalingų taikant išdėstytus metodus, sąvadas. Vadovėlis išleistas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis įgyvendinti bendrą Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros projektą.