Number of Titles: 790
  e-mailpassword

  Edukologija

  Atvirojo nuotolinio mokymosi vertinimo ir pripažinimo gairės: ieškant dermės su Nacionaline ir Europos kvalifikacijų sąrangomis. Mikro-kredencialų sprendimai siekiant dermės ir skaidrumo

  Elena Trepulė, Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Estela Daukšienė, Rasa Greenspon, Giedrė Tamoliūnė, Marius Šadauskas, Gintarė Vaitonytė

  Šios gairės – tai vienas iš ketverių metų trukmės mokslo projekto „Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ (2017–2021 m.) rezultatų. Projekto tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atvirojo nuotolinio mokymosi galimybes atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projekto tyrimus vainikavo 10 mokslinių publikacijų ir 2 mokslo studijos, parengtos Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų instituto tyrėjų komandos, bendradarbiaujant su tarptautiniais tyrimo partneriais iš Vokietijos, Ispanijos ir Portugalijos. Paskutiniame tyrimo etape buvo analizuojamos atvirojo ir nuotolinio mokymosi vertinimo bei pripažinimo praktikos, atliepiančios besimokančiųjų poreikius šiuolaikinėje skaitmeninėje įtinklintoje visuomenėje.

  The Guidelines for Open and Online Learning Assessment and Recognition with the Reference to the National and European Qualification

  Elena Trepulė, Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Estela Daukšienė, Rasa Greenspon, Giedrė Tamoliūnė, Marius Šadauskas, Gintarė Vaitonytė

  These Guidelines are one of the results of the four-year research project “Open Online Learning for Digital and Networked Society” (2017-2021). The project objective was to enable university teachers to design open and online learning through open and online learning curriculum and environment applying learning analytics as a metacognitive tool and creating open and online learning assessment and recognition practices, responding to the needs of digital and networked society. The research of the project resulted in 10 scientific publications and 2 studies prepared by Vytautas Magnus university Institute of Innovative Studies research team in collaboration with their international research partners from Germany, Spain and Portugal.

  Profesinio konsultavimo metodinės rekomendacijos profesijos konsultantams

  Autorių kolektyvas

  Projekto „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ leidinys.

  Mokslininko intelektinė lyderystė aukštajame moksle: poreikis, veiksniai ir iššūkiai

  Vilma Žydžiūnaitė

  Originali monografija, kuri remiasi 437 šaltinių analize ir kokybinio empirinio tyrimo duomenimis. Knygoje keliami ir diskutuojami aktualūs ir nepatogūs klausimai apie aukštojo mokslo, kuriame mokslininkas įgyvendina intelektinę lyderystę, naudą ir vertę; intelektinės mokslininko lyderystės poreiki aukštojoje mokykloje; mokslininko intelektinės lyderystės įgyvendinimo veiksnius (asmenį, komandą, instituciją); iššūkius mokslininko intelektinei lyderystei aukštajame moksle; mokslininko intelektinę lyderystę tyrimų sklaidoje.

  Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste

  Sudarytojai: Rimantas Laužackas, Kęstutis Pukelis, Audronė Valiuškevičiūtė, Izabela Savickienė

  Šis straipsnių rinkinys yra pirmasis Lietuvoje skirtas gana naujai ir labai svarbiai aukštojo mokslo valdymo sričiai nušviesti. Daugelyje straipsnių pateikiami konkrečių tyrimų, atliktų išbandant specialias kokybės užtikrinimo priemones, rezultatai.

  Karjeros valdymas: asmeninė / individualioji / perspektyva

  Nijolė Petkevičiūtė

  Mokomojoje knygoje pristatomi asmeninės / individualiosios karjeros valdymo klausimai. Autorė nagrinėja karjeros apskritai ir asmeninės karjeros sampratas; karjeros pasirinkimo, valdymo ir vystymo veiklas, įvertindama asmenybinius ir aplinkos ypatumus.

  Informacinės visuomenės technologijos ir jų kaita švietimo sistemoje

  Genutė Gedvilienė, Lina Kankevičienė

  Ši monografija yra informacinės visuomenės technologijų taikymo ir atliktų tyrimų rezultatas. Išsiaiškinta, kad informacinės visuomenės technologijos apima informacijos kūrimo, diegimo, sklaidos ir valdymo funkcijas. Tai gali įvaldyti tik besimokanti arba išsilavinimo siekianti visuomenė. Technologijos padeda įvaldyti pagrindines kompiuterines programas, tokias kaip: tekstų apdorojimas; duomenų bazių, informacijos saugojimo ir valdymo galimybės bei galimos grėsmės; interneto valdymas; bendravimo elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis galimybės (elektroninis paštas, tinklo priemonės ir kt.) darbe, leidžiant laisvalaikį, dalijantis informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir atliekant tyrimus.
  Mokslinės literatūros, nacionalinių ir tarptautinių dokumentų analizės pagrindu monografijoje išryškinamos informacinės visuomenės technologijos, jų supratimas, vaidmuo ir galimybės švietimo sistemoje, naudojimas tarp dėstytojų ir studentų studijų procese aukštojoje mokykloje.
  Pagrindinė šios monografijos idėja – priežastiniai visuomenės kaitos, jos poreikių, technologijų atsiradimo ir studijų kaitos ryšiai, šių reiškinių sąveika ir tos sąveikos padarinių analizė; išryškinami ne tik teigiami informacinės visuomenės technologijų integravimo aspektai, bet ir kliūtys. Monografijoje pristatoma studentų ir dėstytojų patirtis taikant įvairias technologijas, suprantant mokymą ir mokymąsi kaip abipusį neatskiriamą procesą. Tikimės, kad ši monografja pasitarnaus visuomenei, t. y. mokslininkams, universitetų, kolegijų dėstytojams, profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir kitiems besidomintiems XXI a. informacinės visuomenės technologijomis.

  Studentų savarankiškumo skatinimas studijuojant universitete

  Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė

  Mokslo studijoje analizuojamas studentų savarankiškumas bei jo skatinimas universitetinių studijų metu. Ši studija suskirstyta į tris pagrindines dalis: savarankiškumo samprata universitetinėse studijose, bendrieji gebėjimai ir jų plėtojimas universitete, metodų nauda ir paskirtis plėtojant studentų savarankiškumą. Visose trijose dalyse integruojamos teorinės įžvalgos ir empirinio tyrimo rezultatų analizė. Pirmojoje dalyje analizuojama savarankiškumo samprata, atsižvelgiant į studentų požiūrį (kiekybinis tyrimas) ir dėstytojų komentarus (kokybinis tyrimas). Antrojoje dalyje apžvelgiama bendrųjų gebėjimų samprata ir ją apibūdinantys pagrindiniai elementai, kurie padeda apsispręsti dėl pagrindinių bendrųjų gebėjimų struktūrinių dalių, aktualių studijuojant. Trečiojoje mokslo studijos dalyje aptariama mokymosi metodų nauda ir paskirtis, akcentuojamas studentų savarankiškumo skatinimas studijų laikotarpiu. Šioje dalyje pateikiama studentų nuomonė, nurodomi jiems aktualūs ir naudingi metodai, taikomi studijų metu, taip pat pristatomi dažniausiai dėstytojų taikomi metodai ir aptariama šių metodų pasirinkimo logika.

  Aiškinamasis lietuvių–anglų kalbų edukologijos terminų žodynėlis

  Beata Miniotatė, Ingrida Žindžiuvienė

  Aiškinamasis žodynėlis skiriamas anglų filologijos bakalauro ir magistro studijų studentams bei kitų sričių specialistams, besidomintiems anglų kalbos dėstymo terminija.

  Karjeros konsultanto profesinė elgsena

  Autorių kolektyvas

  Šios metodinės priemonės išleidimas lietuvių kalba buvo finansuotas projekto ACCED lėšomis. Leiidinio paskirtis – supažindinti skaitytojus su vienu iš šešių tęstinio mokymo kurso karjeros konsultantui modulių.
  Knygoje pristatoma 2 modulio „Profesinė elgsena", kurį rengė VDU Švietimo studijų centro komanda, santrauka. Teorinėje dalyje pateikiamas trumpas karjeros konsultavimo paslaugos apibūdinimas, pristatoma profesinių kompetencijų sistemos kūrimo užsienyje patirtis.

  Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose

  Sudarytojos Ilona Tandzegolskienė, Aušra Rutkienė

  Organizuojant studijų procesą aukštosiose mokyklose, siūloma pabrėžti savarankišką studento veiklą ir skatinti studijuojančiuosius kūrybiškai mąstyti, savarankiškai plėtoti idėjas, formuluoti įdomius ir originalius tyrimo klausimus, ieškoti į juos atsakymų, interpretuojant įgyjamas žinias ir nuolat tobulinant turimą viziją diskusijų su dėstytojais ir kolegomis metu. Straipsnių rinkinyje pateikiami straipsniai, parengti studentų atliktų tyrimų pagrindu. Straipsnių bendraautoriai – studentų tyrimų vadovai.

  Senior Adults’ Participation in Volunteering

  Genutė Gedvilienė, Salomėja Karasevičiūtė

  This study consists of two parts. The first part includes theoretical assumptions about volunteering. There have been conducted an analytical research of foreign authors sources, which have submitted some conclusions about the importance of volunteering in human existance. A human identifies the motivation for volunteering, by finding the answer to the question – why the contribution to creating common good in the society is meaningful. The second part of the study presents various empirical studies, which have been carried out through Vytautas Magnus University (Lithuania) and Thessaly University (Greece), an international volunteer project "Communication, Empowering, Integration, Experience for Senior Age Volunteers (C.E.I.E.)“. Elder (seniors) members of society just because of the project could realize themselves and acquire new skills: get to know the people and surrounding world, to discover new opportunities for communication, activities and the provision of assistance for others.
  This research will serve for the students of all levels preparing for final theses or scientific publications. / Mokslo studiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateiktos teorinės savanorystės įžvalgos. Išanalizuoti įvairių autorių darbai apie savanorystės svarbą žmogaus egzistencijai. Savanoriavimo motyvus žmogus atranda ieškodamas atsakymo į klausimą, kodėl prasminga bendrai kurti gėrį visuomenėje. Antrojoje dalyje pristatomi empiriniai tyrimai, atlikti vykdant Vytauto Didžiojo (Lietuva) ir Thessaly (Graikija) universitetų tarptautinį savanorystės projektą „Communication, Empowering, Integration, Experience for Senior Age Volunteers (C.E.I.E.)“. Dalyvaudami šiame projekte, vyresnieji (senjorai) visuomenės nariai galėjo išreikšti save ir įgyti naujų kompetencijų: geriau pažinti žmones ir pasaulį, atrasti naujų galimybių per bendravimą, įvairias veiklas, teikdami pagalbą kitiems.
  Tyrimai naudingi visų pakopų studentams paskaitose, rengiant baigiamuosius darbus ar mokslo publikacijas.

  Virtualus mobilumas universitetinėse studijose

  Redaktorės: Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė

  Ši studija – tai „Mokymosi visą gyvenimą „Erasmus“ programos projekto „TeaCamp“ virtualus mobilumas: tyrimai, praktika, taikymas“ (sut. Nr. 502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC) metu atliktų tyrimų rezultatas. Mokslo studijoje pateikiamos teorinės žinios ir praktinės idėjos, padėsiančios suvokti, kaip suplanuoti, parengti ir organizuoti studijų turinį virtualiojo mobilumo studijų dalykui, norint, kad studentai ir dėstytojai gautų kuo daugiau naudos mokydamiesi virtualioje daugiakultūrėje aplinkoje. Tikimės, kad ši studija pravers aiškinant virtualaus mobilumo, kaip reiškinio, sampratą ir jį įgyvendinant universitetinėse studijose, o praktiniai patarimai, pateikti įvairiais virtualaus mobilumo organizavimo aspektais, paskatins tolesnes inovacijas šioje srityje

  Virtual Mobility for Teachers and Students in Higher Education: Comparative Research Study on Virtual Mobility

  Editors: Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė

  The study you are reading provides some of the theoretical background and practical ideas how virtual mobility case can be prepared and organized in order for students and teachers to benefit from learning in virtual multicultural environment.

  Open Educational Resources in Lithuania: State-of-the-Art, Challenges and Prospects for Development

  Airina Volungevičienė

  The study contains an overview of the national policy for application of information communication technologies (ICT) in education, a survey of the current status of open educational resources (OER) in Lithuania, and analysis of most promising trends, opportunities and challenges for the development of OER. Recommendations for expanding the use of OER are proposed in this publication for policy makers and education institutions in Lithuania. / Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) yra nemokami ir laisvai per internetą prieinami švietimo ištekliai (kurso medžiaga, knygos, simuliacijos, eksperimentai, demonstracijos, vaizdo ir garso įrašai ir kt.), kuriuos kuria ir naudoja švietimo įstaigos, mokytojai, dėstytojai, mokiniai ir studentai. Naudojant AŠI mokomasi asinchroniškai, bendraujama taip pat naudojantis informacinėmis technologijomis. Studijoje aptariama nacionalinė politika, taikant IKT (analizuojamos strategijos ir politikos dokumentai), išryškinamos nacionalinės iniciatyvos, skirtos palaikyti ir plėtoti IKT taikymą Lietuvos švietime. Nagrinėjama dabartinė atvirųjų švietimo išteklių pažanga Lietuvoje – infrastruktūros plėtra ir technologijų pažanga, mokymo programų turinio modernizavimas, švietimo darbuotojų mokymai, AŠI saugyklos, IKT įrankiai švietime, švietimo ištekliai, dalyvavimas įgyvendinant projektus. Aptariamos daugiausiai žadančios AŠI tendencijos, perspektyvos ir plėtros veiksniai Lietuvoje. Programos apraše neatsižvelgiama į Europos prioritetus (įskaitant AŠI plėtrą). Lietuvoje nėra sukurtos programos, leidžiančios įvertinti AŠI galimybes ir poreikius, skatinti AŠI švietimo politiką.

  Kompetencijomis grindžiamų mokymo / studijų programų kūrimas ir vertinimas

  Rimantas Laužackas

  Monografijoje aiškinami ne tik profesinio rengimo programų kūrimo, bet ir jų vertinimo modeliai. Ji skirta tiems, kurie mokymo / studijų turinio klausimus aiškinasi moksliniu lygmeniu – edukologijos mokslininkams, doktorantams, studentams. Tačiau neginčytinai aišku, kad mokymo / studijų programų kūrimo ir vertinimo problematika turi ir daug didesnę suinteresuotą auditoriją. Knyga aktuali visiems pedagogams, turintiems sąsajų su mokymo / studijų turiniu profesinio mokymo, aukštojo mokslo, podiplominio mokymo sistemose, mokymo / studijų programų vertintojams ir ekspertams.

  Gyvenimo apybraižos. Autobiografiniai etiudai, kūrybinė veikla, edukologijos, glotoedukologijos, leksikografijos, kraštotyros darbai ir jų atgarsiai

  Vytautas Šernas

  Vytauto Šerno „Gyvenimo apybraižose“ pateikiami autoriaus atsiminimai, jo mokslinių darbų bibliografija, naujos didaktikos, lingvodidaktikos, modernios didaktikos problemos ir jų sprendimai, glotoedukologijos ir kraštotyros darbų panorama.

  Projektų rengimas ir valdymas

  Vaiva Zuzevičiūtė, Vida Žvinienė

  Ši metodinė priemonė skirta dieninių ir neakivaizdinių studijų pirmosios pakopos studentams socialinių mokslų srities, edukologijos krypties klausimams nagrinėti. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje projektinė veikla sulaukia ypatingo dėmesio švietimo srityje, nes tai yra būdas sutelkti išteklius svarbiems klausimams spręsti, todėl metodinėje priemonėje apžvelgiami projektinės veiklos principai ir analizuojami jos įgyvendinimo ypatumai.

  Descriptive Bilingual Glossary of Educational Terms. English-Lithuanian / Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų edukologijos terminų žodynėlis

  Beata Miniotatė, Ingrida Žindžiuvienė

  Aiškinamasis žodynėlis skiriamas anglų filologijos bakalauro ir magistro studijų studentams bei kitų sričių specialistams, besidomintiems anglų kalbos dėstymo terminija.

  Social Competence of Teachers and Students. The Case Study of Belgium and Lithuania

  Genutė Gedvilienė

  Social competence is our guarantee of survival in this world. Having it is easier to communicate with other people, grow and develop ourselves, we gain new knowledge, and we seek a career and life satisfaction. In this study is presented a theoretical concept of social competence and practical quantitative international study conducted in Belgium and Lithuania. Comparative analysis of research was done between Belgium and Lithuania students and teachers’ in communication and cooperation skills. In this study is presented detailed investigations. The results showed that the stronger social competence is in Belgium (Charlaroi) institution. Teachers and students are more confident and more appreciated to each other. The study revealed that in Belgium adult education institution is a stronger developed a social existence of learners and teachers, faith and trust to each other, teachers and students feel safer. / Socialinė kompetencija – mūsų išgyvenimo šiame pasaulyje garantas. Ją turėdami, lengviau komunikuojame su kitais žmonėmis, tobulėjame ir augame, įgyjame naujų žinių, siekiame karjeros ir pasitenkinimo gyvenimu. Šioje mokslo studijoje pristatoma teorinė socialinės kompetencijos samprata ir praktinis kiekybinis tarptautinis tyrimas, vykdytas Belgijoje ir Lietuvoje. Atlikta Belgijos ir Lietuvos studentų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų tyrimų lyginamoji analizė. Mokslo studijoje pateikti išsamūs tyrimai. Rezultatai parodė, kad Belgijos (Charleroi) institucijoje stipresnė yra socialinė kompetencija. Dėstytojai ir studentai labiau pasitiki savimi ir labiau vertina vieni kitus. Tyrimas atskleidė, kad Belgijos suaugusiųjų švietimo institucijoje yra labiau išvystyta besimokančiųjų ir pedagogų socialinė būtis, tikėjimas ir pasitikėjimas vienų kitais, dėstytojai ir studentai jaučiasi saugesni.

  Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas

  Jonas Ruškus, Dainius Žvirdauskas, Saulius Zybartas, Ieva Eskytė, Roberta Motiečienė

  Mokslo studijoje pristatomi Mokytojų kompetencijos centro, švietimo ir mokslo ministerijos užsakyto bei Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų atlikto tyrimo rezultatai. Remiantis į vaiką orientuoto ugdymo ir bendruomenių vadybos teorinėmis koncepcijomis, esminiais politiniais dokumentais ir įvertinus surinktus empirinius duomenis, pateikiama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės Lietuvoje būklės analizė ir projektuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pokyčių kryptingumas.

  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai

  Genutė Gedvilienė, Rimantas Laužackas, Vidmantas Tūtlys

  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir jų tenkinimo galimybės Lietuvoje kol kas palyginti menkai ištyrinėta sritis. Ši mokslo studija išsiskiria iš kitų mokslo darbų apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius išsamia analize, pagrįstu nuodugniu empiriniu tyrimu, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių atskleidimu, atidesniu požiūriu į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su ugdymo proceso kaita, švietimo sistemos pokyčiais, kintančiu socioekonominiu kontekstu.

  Nuotolinio mokymo(si) taikymo galimybės tęstinio profesinio mokymo plėtrai skatinti

  Margarita Teresevičienė, Danguolė Rutkauskienė, Airina Volungevičienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Aušra Rutkienė, Aleksandras Targamadzė

  Mokslo studijoje aprašomo tyrimo metu buvo analizuojami nuotolinio tęstinio profesinio mokymo(si) turinio planavimo ir organizavimo dėsningumai, mokymo(si) turinio kokybės vertinimo aspektai, kaip nuotolinio mokymo(si) elementai taikomi tęstinio profesinio rengimo procese. Mokslo studijos rezultatai – tyrimo išvados ir rekomendacijos, kaip plėtoti nuotolinio mokymo(si) elementų pritaikomumą profesiniam ir tęstiniam rengimui..

  Paversti matoma: lyties aspekto integravimo į profesinį rengimą geroji praktika

  Autorių kolektyvas

  Šis leidinys parengtas dalyvaujant tarptautiniame projekte VISIBLE, kurį finansavo Leonardo da Vinci profesinio rengimo veiksmų programa. Šio projekto tikslas buvo įvertinti jame dalyvaujančiose šalyse vykdytus nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su lyties aspektą taikančiu mokymu ir karjeros konsultavimu profesiniame rengime, bei parengti tolesnės veiklos šioje srityje rekomendacijas.

  Validation and Recognition of Experiential Learning

  Editors: Margarita Teresevičienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Vida Žvinienė

  This book is the final output of the partnership that has worked intensely since 1 October, 2005 for the implementation of the project “Recognition and Accreditation of Experiential Learning – A Way for Better Accessibility of Adult Education”. / Ši knyga yra galutinis intensyvaus bendradarbiavimo nuo 2005 m. spalio 1 d. rezultatas, įgyvendinus projektą „Recognition and Accreditation of Experiential Learning – A Way for Better Accessibility of Adult Education“.

  Universitetinės studijos mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje

  Vaiva Zuzevičiūtė, Margarita Teresevičienė

  Monografija skirta socialinių mokslų srities, edukologijos krypties problemų nagrinėjimui. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje mokymosi mokytis bei mokymosi tobulinimo galimybių problematikai skiriama vis daugiau dėmesio, siekiant padėti studijuojantiesiems savo profesinėje veikloje ne tik geriau prisitaikyti nuolat kintančioje darbo rinkoje, bet ir siekti autentiškų, giluminių asmeninių tikslų. Monografijoje pristatomi šių klausimų teoriniai svarstymai ir jų pagrindu 2001–2004 m. atlikti empiriniai tyrimai Lietuvoje, nurodomos tolesnių galimų tyrimų gairės, pateikiamos išvados apie metakognityvinių mokymosi strategijų svarbą mokymosi tobulinimui universitetinėse studijose.

  Karjeros konsultantų rengimas

  Giedra Marija Linkaitytė, Dangira Lukšytė, Loreta Montrimaitė

  Tęstinė mokymo programa konsultantams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje (ACCED). Šios lietuvių kalba išleistos metodinės priemonės paskirtis – glaustai supažindinti skaitytojus su 4-ajame ir 5-ajame moduliuose, kuriuos rengė Danijos ir Rumunijos suaugusiųjų švietėjai, pateiktomis užduotimis ir priemonėmis.

  Suaugusiųjų švietėjas žinių visuomenėje

  Autorių kolektyvas

  Tai – ADU-EDU projekto, vykdyto gavus Europos Komisijos programos „Socrates/Grundtvig1“ paramą, leidinys apie suaugusiųjų švietėjo veiklos perspektyvą ir ją laiduojančias kompetencijas.

  Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir jų tyrimai

  Vaiva Zuzevičiūtė

  Ši mokomoji knyga skirta dieninio ir neakivaizdinio skyrių pirmosios pakopos studentams socialinių mokslų srities, edukologijos krypties problemoms nagrinėti. Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimo problematikai skiriama vis daugiau dėmesio, siekiant padėti suaugusiesiems ne tik geriau prisitaikyti darbo rinkoje, bet ir siekti autentiškų, giluminių asmeninių tikslų, todėl mokomojoje knygoje pristatomos šių klausimų tyrinėjimų gairės.

  Glotoedukologija T2 / Lingvodidaktika

  Vytautas Šernas

  Dviejų tomų „Glotoedukologija“ – tai 45 metų autoriaus tyrimų rezultatas. Monografijoje pagrįstas naujas sintetinis individualizuotas komunikacijų kompetencijų modelis, jo paradigma. Šio modelio esmė – visapusiškas individo asmenybės ugdymas, koordinuoto kelių kalbų mokymo(si) dimensijos, autodidaktika, metakognityvinio mąstymo ugdymo pagrindai. Monografijoje gausu medžiagos, aktualios mokytojams, magistrantams, doktorantams ir kitiems kelių kalbų mokymo(si) proceso tyrėjams.

  Leidinių studijoms rengimo metodika

  D. Bukantaitė, A. Lapėnienė, T. Sabaliauskas, E. Stasiūnaitienė, V. Tūtlys, D. Verbylaitė

  ŠŠios metodinės priemonės tikslas – pateikti leidinių, skirtų socialinių ir humanitarinių mokslų dalykų studijoms, parengimo reikalavimus. Leidinį sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje analizuojamas leidinių studijoms parengimas. Toliau pristatomos populiariausių leidinių studijoms charakteristikos. Trečiojoje dalyje nagrinėjama leidinių studijoms struktūra ir jos ypatumai, pateikiamos įvairios metodinės rekomendacijos. Leidinio pabaigoje apžvelgiami bendrieji leidinio studijoms parengimo reikalavimai ir standartai.

  Suaugusiųjų mokymasis. Andragoginės veiklos perspektyva

  Vaiva Zuzevičiūtė, Margarita Teresevičienė

  Ši mokslo studija skirta profesionaliems andragogams bei juos rengiantiems dėstytojams, taip pat andragoginę funkciją atliekantiems darbdaviams ir suaugusiems besimokantiesiems. Andragogas, padedantis mokytis ar rasti galimybių mokytis, tampa svarbia profesija, todėl mokslininkų, švietimo politikų, socialinių dalininkų, pavyzdžiui, profesinių sąjungų, darbdavių, nevyriausybinių organizacijų, platesnė diskusija, kaip tobulinti andragogo veiklą, tampa būtinybe. Andragoginė parama suaugusiųjų mokymuisi, žinoma, yra tik vienas iš būdų padėti dabarties žmogui įveikti įtampas pokyčių kupiname pasaulyje. Andragogo profesionalizacija yra susijusi su kelių lygmenų darbais: būtini sprendimai valstybės lygmeniu, taip pat būtina atsižvelgti į tarptautinę praktiką. Mokslo studijos paskirtis – pristatyti hipotetinį profesionalaus andragogo veiklos modelį ir inicijuoti mokslinę diskusiją šia tema.

  Funkcinė pedagogika

  Vytautas Šernas

  Monografija grindžiama sintetiniu ugdymo(si) per veiklą modeliu. Funkcinės pedagogikos reikšmė ypač svarbi, nes neretai pedagogai mokymą(si) tapatina vien su žinių perteikimu, bendraisiais ugdymo dėsningumais, neatsižvelgdami į konkretaus dalyko ar specialybės rengimo(si) dėsningumus, ypatumus. Monografijos metodologinė, gausi tyrimų medžiaga sukaupta maždaug per 30 metų.

  Edukologija

  Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė

  Ši mokomoji knyga yra bakalauro studijų „Mokymosi paslaugų vadybos“ programos įvadinio kurso, B grupės dalyko „Edukologija“ medžiaga. Tikimės, kad šis įvadinio kurso leidinys padės studentams pamatyti edukologijos vietą augančio, dirbančio, bendraujančio ir bendradarbiaujančio žmogaus gyvenime. Autorių tikslas – suprantamai atskleisti studentams edukologijos mokslą. Manome, kad skaitytojai, studijuodami pagal šią knygą, analizuodami tekstus, atlikdami užduotis, atsakydami į klausimus, gebės edukologiškai mąstyti, įgis ugdymo ir saviugdos sampratos patirties.

  Atsiverkime ateičiai. Andragogikos skaitiniai individualioms studijoms

  Sudarytojai G. Linkaitytė, A.Valiuškevičiūtė, D. Lukšytė, L. Žilinskaitė

  Leidinyje pristatome Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedros ir Švietimo studijų centro darbuotojų patirtį, apibendrintą straipsnių rinkinyje, kurį vienija bendra mokymosi visą gyvenimą kultūros kūrimo ir skleidimo idėja. Leidinį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiami svarstymai apie andragoginės veiklos kontekstą ir perspektyvą, apibrėžiamas galimas suaugusiųjų švietimo praktikos laukas ir jo plėtra bei modeliuojama andragogo veiklų sistema. Antroji knygos dalis skiriama mokymosi kultūros kaitai - perėjimui nuo tradicinio mokymo atvirojo mokymosi link, kai prioritetas atitenka mokymosi procesui ir besimokančiojo individualumui. Knyga skirta suaugusiųjų švietėjams praktikams, įvairių pakopų andragogikos specialybės studentams bei visiems, kuriems nesvetimas nuolatinio tobulėjimo siekis, naujovių troškimas visuomenėje.

  Leidinių studijoms rengimo metodika (socialiniams ir humanitariniams mokslams)

  D. Bukantaitė, A. Lapėnienė, T. Sabaliauskas, E. Stasiūnaitienė, V. Tūtlys, D. Verbylaitė

  Šios metodinės priemonės tikslas – pateikti leidinių, skirtų socialinių ir humanitarinių mokslų dalykų studijoms, parengimo reikalavimus. Leidinį sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje analizuojamas leidinių studijoms parengimas. Toliau pristatomos populiariausių leidinių studijoms charakteristikos. Trečiojoje dalyje nagrinėjama leidinių studijoms struktūra ir jos ypatumai, pateikiamos įvairios metodinės rekomendacijos. Leidinio pabaigoje apžvelgiami bendrieji leidinio studijoms parengimo reikalavimai ir standartai.

  Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai

  Kęstutis Pukelis

  Monografijoje analizuojamos įvairios šiuolaikinės mokytojų rengimo teorijos, apžvelgiama pasaulyje egzistuojanti mokytojų rengimo praktikos įvairovė. Tyrimais argumentuojamas naujas, universalus mokytojų rengimo idealinis modelis, grindžiamas konstruktyvia mokytojų rengimo institucijos – universiteto arba kolegijos (teorijos) – ir bendrojo lavinimo (profesinės) mokyklos (praktikos) sąveika. Monografija skiriama edukologijos mokslininkams, besidomintiems mokytojų rengimo tyrimais, taip pat andragogams ir pedagogams, dirbantiems mokytojų rengimo institucijose bei bendrojo lavinimo mokyklose, švietimo sistemos politikams ir įvairių lygių švietimo vadybininkams.

  Profesinio rengimo reforma Lietuvoje: parametrai ir rezultatai

  Rimantas Laužackas, Eugenijus Danilevičius, Odeta Gurskienė

  Monografijoje pateikiami profesinio rengimo reformos Lietuvoje ir Latvijoje tyrimo, kurį rėmė Europos mokymo fondas, rezultatai. Išskiriami reformos procesai, analizuojamas jų vyksmas iki reformos, reformos metu ir dabar. Atliekamas ekspertinis reformos procesų atitikties svarbiausiems reformos principams vertinimas, išskiriamos pagrindinės procesų problemos.

  Suaugusiųjų mokymasis. Mentoriavimas

  Nemira Mačianskienė, Genutė Gedvilienė, Giedra Linkaitytė, Margarita Teresevičienė

  Ši mokomoji knyga yra tarptautinio projekto rezultatas ir rekomenduojama visiems besimokantiems suaugusiesiems. Ji padės įveikti suaugusiesiems įvairias kliūtis, su kuriomis susiduria mokydamiesi ir tobulėdami, pagerinti savęs vertinimą, pasitikėjimą savimi, leis grįžti į darbo rinką ar pradėti naują sėkmingą gyvenimo etapą.

  Mentoriaus knyga. Mokytojų rengimas

  Sudarytoja Laima Sajienė

  „Mentoriaus knyga“ skirta pedagogams, kurie vadovauja būsimųjų mokytojų praktinėms pedagoginėms studijoms. Rengiant šią knygą remtasi prielaida, kad mentorystės esmė yra vadovavimas būsimojo mokytojo pedagoginei veiklai, o jo sėkmę lemia sąveika, nuolatinis geranoriškas bendradarbiavimas. Knygos skyriai yra parengti atsižvelgiant į pagrindines mentoriaus veiklos funkcijas: stebėjimą, planavimą, konsultavimą, bendradarbiavimą, vertinimą. „Mentoriaus knygoje“ pristatomas konkrečių funkcijų teorinis pagrindimas, taip pat kiekvieno skyriaus gale pateikiama užduočių, padedančių mokytis stebėti, planuoti, apmąstyti, vertinti ir konsultuoti.

  Glotoedukologija: kalbų mokymo (-si) tyrimai. T1. Koordinuoto kalbų mokymo tyrimų vadovas

  Vytautas Šernas

  Monografijoje nagrinėjama ugdytinio kelių kalbų mokymo(si) realybė ir perspektyvos. Leidinys skirtas kalbų mokytojams, glotologams, dėstytojams, doktorantams. Nemaža žinių čia pateikiama kalbų ugdymo tyrinėtojams, programų, vadovėlių autoriams, švietimo organizatoriams. Knygos tikslas – lengvinti, spartinti gimtosios ir svetimųjų kalbų mokymą(si), svarbų Lietuvai kaip savotiškam tiltui tarp Vakarų ir Rytų. /
  The monograph deals with the reality and perspectives of learning a few languages. The issue is devoted to language teachers, educators and doctoral students. Some material is presented to language researchers, authors and compilers of coursebooks and curriculum designers, organizers of education.

  Learning & Counselling / Experiential Learning. Mentoring, Reflective and Other Strategies of Counselling. Different Models of Planning and Organisation of Counselling. Awareness and Communication in Counselling

  Tron Inglar (Ed.), Ellen Bjerknes, Reidun Lappen, Tov Tobiassen

  The authors hightlight experiential learning, communication, and the guiding, mentoring, gestalt and reflective approaches to counselling in this book. It is important to stress that this book was written in close co-operation with experienced Lithuanian teachers. They helped to convert practical exercises presented in this book closer and more understandable to the Lithuania teaching/learning culture. The authors hope that this book will be very useful not only to the teacher educators of other transitions countries of Central and East Europe but to the teacher educators of EU countries and all around the world as well. / Knygos, išleistos bendradarbiaujant su Norvegijos Akershus University College, autoriai pabrėžia konsultavimo svarbą mokymosi, bendravimo ir orientavimosi, konsultavimo, geštalto ir analitišku praktiniu požiūriu.

  Mokymosi paradoksai

  Peter Jarvis

  VDU Švietimo srudijų centro darbuotojų išverstoje Surrey universiteto prof. Peter Jarvis knygoje mokymasis nagrinėjamas kaip paradoksalus reiškinys, apimantis, atrodytų, priešingus dalykus. Prieštara mokymosi procese tarp indidualių žmogaus poreikių tenkinimo ir besikeičiančios visuomenės sąrangos reikalavimų nėra vienintelė. Yra ir kitų paradoksų mokymosi procese, kurių pažinimas gali padėti išvengti problemų edukologinėje praktikoje. Knyga bus naudinga suaugusių švietėjams ir visiems, siekiantiems savarankiškai mokytis, padės aiškiau suformuluoti problemas,klausimus ir rasti atsakymus į juos.

  Andragogika

  Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė

  Vadovėlyje, skirtame pirmosios pakopos studentams, derinamos teorinės diskusijos ir praktinės užduotys, sudaroma galimybė plačiau susipažinti su andragogikos mokslo pagrindais: pagrindinėmis sąvokomis, andragogikos ištakomis, filosofiniais suaugusiųjų švietimo pagrindais, mokymo(si) organizavimo ypatumais, įvairių šalių suaugusiųjų švietimo sistemomis, diskutuojama apie andragogo profesiją.

  Profesinio rengimo metodologija

  Rimantas Laužackas

  Monografijos idėją nulėmė noras vienoje knygoje rasti teorinius profesinio rengimo pagrindus bei jų atspindį realioje praktikoje. Profesinis rengimas darbe suprantamas plačiąja prasme kaip profesiškai reikšmingas žmogaus mokymasis per visą jo gyvenimą. Todėl instituciškai kalbama ne tik apie mokymą profesinėse, bet ir aukštosiose mokyklose, taip pat tęstinio profesinio mokymo sistemoje.
  Monografijoje nagrinėjama asmens mokymosi pasiekimų įvairiose mokymosi aplinkose vertinimo ir atitinkamo pripažinimo problematika. Analizuojamos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimo Lietuvoje galimybės ir sunkumai, išskiriami pagrindiniai sistemos elementai, aprašoma užsienio šalių patirtis šioje srityje. Pristatoma neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo atvejo studija.
  Monografijos paskirtis yra platesnė negu paprastai. Ji turėtų būti naudinga ne tik tyrėjams, bet ir praktikams, ypač edukologijos studentams.

  Baltic Studies and Other Courses in Foreign Languages

  Sudarytojos Asta Ambrasaitė ir Ineta Savickienė

  Šioje knygoje rasite baltistikos programas ir planus užsienio kalbomis (angl., pranc., vok.) studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. /
  Baltic Studie programme is intended for exchange or visiting students or anyone who is interested in Baltic issues (history, economics, politics, culture, art) at Vytautas Magnus University.

  Projektai mokymo(si) procese

  Margarita Teresevičienė, Jūrate Adomaitienė

  Knygoje teoriškai grindžiama projektų esmė, pateikiami metodiniai projektų taikymo ypatumai, pavyzdžiai. Analizuojami projektų privalumai ir trūkumai, vieta mokymo(si) procese. Knyga skirta studentams, kuriems užduotis tenka atlikti grupelėse, dalyvauti įvairių projektų rengime, taip pat mokytojams, siekiantiems vadovautis naujovėmis savo pamokose, integruoti mokomuosius dalykus.

  Pagrindinių studijų planai ir programos, 1994-1996

  Leidinyje pateikti Vytauto Didžiojo universiteto pagrindinių studijų planai ir programos 1994-1996 metams.

  Ar gebame būti verslūs?

  Genutė Gedvilienė, Vidmantas Tūtlys

  Verslumas šiandien visuotinai vertinamas kaip asmens ar socialinių grupių gebėjimas, kuris lemia ekonomikos plėtrą, pažangą ir gerovę. Verslumo lavinimas tampa reikšminga švietimo ir profesinio rengimo politikos ir praktikos dalimi. Plečiasi ir verslumo kompetencijos pritaikymo sritys, ši kompetencija reikalinga ne tik pelno siekiančio verslo kūrimo bei plėtros srityse, bet ir viešajame sektoriuje, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų veiklose. Šiandien sparčiai auga palyginus jauna verslo sritis – socialinis verslas, kurio tikslas ir paskirtis skiriasi nuo tradicinio pelno siekiančio verslo tuo, kad jie orientuoti į viešąjį gėrį ir į konkrečius visuomenės, vietos bendruomenės arba atskirų probleminių socialinių grupių
  poreikius. Šiame leidinyje bandoma atsakyti į šiuos klausimus: kokių verslumo kompetencijų (žinių, įgūdžių ir gebėjimų) reikalauja socialinis verslas ir jo plėtra, kas yra socialinis verslumas, kuo jis skiriasi nuo tradiciškai suprantamo verslumo, būdingo tik pelno siekiantiems verslininkams?

  Technology enhanced learning integration into organizations

  Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė, Vilma Žydžiūnaitė, Aušra Rutkienė, Alan W. Tait, Lina Kaminskienė

  The study presents a framework of responsible and responsive technology enhanced learning integration into organizations. Applying the theories of integration of innovation in an organization, technology enhanced learning integration criteria groups have been identified and validated in this study in the following sequence: 1) Strategy and management, 2) Information communication technologies and infrastructure, 3) Continuous professional staff development, 4) Technology enhanced learning curriculum, 5) Support systems, 6) Quality assurance, and 7) Marketing and business development. The implementation of framework of technology enhanced learning integration into three types of organizations – vocational education and training, business and community organizations – have been researched and results presented.

  Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis oganizacijoje

  Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Vilma Žydžiūnaitė, Lina Kaminskienė, Aušra Rutkienė, Elena Trepulė, Sigitas Daukilas

  Monografijoje atskleidžiama ir apibūdinama technologijomis grindžiamo mokymosi organizacijoje samprata, turinio charakteristikos, procesai filosofiniu, metodologiniu ir empiriniu aspektais, pristatoma tarptautinė patirtis. Technologijomis grindžiamo mokymosi integravimas organizacijoje remiasi prielaida, kad informacinių komunikacinių technologijų dermė su mokymo (-si) procesais stiprina ir efektyvina juos. Pristatomi trijų tipų – švietimo, verslo ir bendruomenių – organizacijose atlikti tyrimai, aiškinantis tokio mokymosi integravimo stiprybes, ribotumus, mokymo (-si) poreikius organizacijose, darbuotojų galimą indėlį į technologijomis grindžiamo mokymosi integravimo sėkmę, tokio mokymosi nulemtos virtualios mokymo (-si) aplinkos ir organizacijoje dirbančių žmonių suvokiamą integravimo būtinumą, naudą ir prasmę individualiu ir organizaciniu požiūriais.

  Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra

  Vidmantas Tūtlys, Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vilhelmina Vaičiūnienė, Egidijus Stancikas, Dalia Staniulevičienė, Vita Krivickienė, Raimundas Vaitkevičius, Paulius Gedvilas

  Monografijoje pristatomi suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo Lietuvoje tyrimo, atlikto įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo platforma“, rezultatai. Tyrimo tikslas yra holistiškai ištirti ir įvertinti suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimą Lietuvoje. Tyrimo metu buvo analizuojamas bendravimo gimtąja ir užsienio kalbomis, kultūrinio sąmoningumo, verslumo, informacinės visuomenės technologijų taikymo mokymosi mokytis kompetencijų lavinimas. Tyrimas atskleidė didėjančią šių kompetencijų plėtros svarbą suaugusiųjų užimtumui, darbo vietų išlaikymui, karjerai, pilietiniam gyvenimui ir asmeniniam tobulėjimui bei augantį šių kompetencijų reikšmingumo supratimą.

  Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi

  Vidmantas Tūtlys, Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vilhelmina Vaičiūnienė, Egidijus Stancikas, Dalia Staniulevičienė, Vita Krivickienė

  Mokomoji knyga „Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi“ skirta suaugusiųjų mokymuisi, lavinant bendrąsias kompetencijas. Knygoje pateikiami keturi bendrųjų kompetencijų lavinimo moduliai: bendravimo gimtąja ir užsienio kalba; skaičiavimo ir informacinės visuomenės technologijų kompetencijų; mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencijų; verslumo kompetencijos moduliai. Leidiniu gali naudotis tie, kas mokosi savarankiškai, taip pat asmenys, mokantys suaugusiuosius. Mokomoji knyga parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“.