Number of Titles: 790
  e-mailpassword

  Aplinkotyra

  Aplinkos bioindikacijos praktika

  Vida Stravinskienė

  Mokomoji knyga skiriama pagrindinių universitetinių studijų ekologijos, aplinkotyros, biologijos, miškų ir žemės ūkio mokslų specialybių studentams, įvairių gamtos mokslų sričių pedagogams, tęstinių studijų klausytojams. Jos tikslas – supažindinti studijuojančiuosius su būdingiausiais miškų, pievų ir vandens telkinių augalais ir jų indikatorinėmis savybėmis, išmokyti taikyti bioindikacinius aplinkos tyrimo metodus aplinkos kokybei pažinti bei jos pokyčiams įvertinti.

  Darbų bibliografinė rodyklė 1957-2002

  Vladas Stauskas

  Profesoriaus Vlado Stausko darbų bibliografinė rodyklė apima 45 metų laikotarpį (1957–2002 metai). Joje aprašyti moksliniai ir mokslo populiarinamieji straipsniai, pranešimai, projektai, planai, išvardytos konferencijos, kuriose dalyvavo profesorius, ir disertantai, kurių moksliniams darbams jis vadovavo.

  Bendros žinios apie krematoriumus

  Bronius Kriščiūnas

  Knygoje nagrinėjamos krematoriumų įrengimo prielaidos. 1997 m. VDU darbuotojai atliko gyventojų apklausą Kaune dėl krematoriumo statybos Lietuvoje (70 procentų gyventojų tokiai idėjai pritarė). Remiantis tyrimų rezultatais galima daryti išvadą, kad Lietuvai reikalingas krematoriumas ne tik kaip alternatyvinis laidojimo būdas, bet ir kaip objektas, išsprendžiantis ekologines, socialines bei epidemiologines problemas. Tikimės, kad čia pateikiami faktai, pasiūlymai bus įdomūs ir naudingi ne tik aplinkosaugos, sanitarijos darbuotojams, bet ir plačiajai respublikos visuomenei.

  Biochemijos laboratoriniai darbai. I dalis. Atmosferos chemija

  Gediminas Kilikevičius

  Mokymo priemonė skirta aukštesnių kursų studentams. Joje trumpai supažindinama su atmosfera, jos sudėtimi, tyrimams taikomais metodais, oro mėginių ėmimo ypatumais.

  Ekologijos įvadas

  Vida Stravinskienė

  Knyga supažindina su pagrindinėmis ekologijos sąvokomis ir principais, aplinkos veiksnių poveikiu gyviesiems organizmams, populiacijų, ekosistemų, ekosferos ypatybėmis ir raida, svarbiausiomis ekologinėmis problemomis.

  Aplinkos ištekliai. Įvadas

  Remigijus Ozolinčius

  Knygoje pateikiama aplinkos išteklių funkcinė samprata, analizuojami išteklių naudojimą sąlygojantys veiksniai, nagrinėjamos visuomenės etikos, gyvenimo stiliaus, gyventojų skaičiaus, nuosavybės formos, valstybės valdymo institucijų, papročių, tradicijų ir religijos įtaka aplinkos išteklių naudojimui bei daugelis kitų svarbių aplinkos išteklių išsaugojimui temų.

  Kauno miesto ekologinis monitoringas. Aplinkos tyrimai ir vertinimas, 1993-2003

  Ats. red. Romualdas Juknys

  Knygoje pateikiami pagal Kauno miesto ekologinio monitoringo programą vykdomų aplinkos tyrimų apibendrinti duomenys. Be 2003 m. duomenų pateiktos ir viso municipalinio monitoringo (1993-2003) pagrindinės oro ir vandens taršos ir triukšmo lygio tendencijos.

  Darni miškininkystė

  Vidas Stakėnas, Gintarė Sujetovienė

  Knygoje pateikiamos pagrindinės sąvokos, apžvelgiama miškininkystės istorija, Europos šalių ir Lietuvos miškininkystės ekonominiai, ekologiniai ir socialiniai aspektai. Analizuojamos darnios miškininkystės įgyvendinimo priemonės bei pateikiami praktikos pavyzdžiai. Mokomoji medžiaga susideda iš teorinės dalies ir „PowerPoint“ pateikčių.

  Aplinkosaugos vadyba

  Jonas Čepinskis

  Knygoje nagrinėjami aplinkosaugos vadybos klausimai.

  Biologinė įvairovė ir jos apsauga

  Vidas Stakėnas, Gintarė Sujetovienė

  Knygoje atskleista biologinės įvairovės samprata ir esmė, apžvelgiami jai būdigi pokyčiai bei pasiskirstymas. Mokomoji medžiaga susideda iš teorinės dalies, kurią sudaro 15 temų ir „PowerPoint“ pateikčių.

  Miško apsaugos terminų žodynėlis

  Henrikas Stravinskas

  Mokomoji knyga skirta Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos ir kitų mokymo institucijų studentams, studijuojantiems miško, žemės ūkio, dekoratyvinių želdinių apsaugos mokslus. Žodynėlyje supažindinama su kenksmingųjų organizmų (ligų sukėlėjų ir vabzdžių kenkėjų), apsaugos metodų bei priemonių sąvokomis, atskleidžiama terminų ir sampratų esmė.

  Aplinkos epidemiologija

  Regina Gražulevičienė

  Knygoje aprašyti aplinkos epidemiologijos pagrindai ir pateikta tyrimų planavimo bei sveikatos rizikos, kylančios dėl kenksmingų aplinkos veiksnių, šiuolaikinė vertinimo ir valdymo metodologija. Knyga skirta universitetinėms studijoms – ekologijos, aplinkotyros, visuomenės sveikatos, darbų saugos ir kitų specialybių studentams, taip pat specialistams.

  Aplinkos politika

  Regina Gražulevičienė

  Knygoje aprašyta Europos Sąjungos aplinkos politika ir naudojamos priemonės jai įgyvendinti. Plačiai išdėstyti tarptautiniai poveikio aplinkai vertinimo reikalavimai, pramonės taršos valdymo ir atliekų tvarkymo politika, gamtos ir bioįvairovės apsauga, genetiškai modifikuotų organizmų politika ir maisto saugumo užtikrinimas, nacionalinės veiklos programos principai bei politikos efektyvumo vertinimo principai. Knyga skirta ekologijos ir aplinkotyros, visuomenės sveikatos, profesinės saugos, sociologijos studentams, dėstytojams ir specialistams.

  Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai

  Vida Stravinskienė

  Mokomoji knyga skirta VDU Gamtos mokslų fakulteto aplinkotyros specializacijos magistrantams bei doktorantams, savo tyrimuose taikantiems bioindikacinius aplinkos vertinimo metodus. Dalis knygos gali būti naudinga ir VDU pagrindinių aplinkotyros studijų studentams bei kitų universitetų ekologijos, aplinkotyros, miškų, žemės ūkio mokslų, aplinkos inžinerijos specialybių studentams, taip pat įvairių gamtos mokslų krypčių pedagogams, tęstinių studijų klausytojams.

  Atsinaujinantys energijos ištekliai

  Remigijus Ozolinčius

  Tai – trečioji mokomoji knyga apie aplinkos išteklius (Aplinkos ištekliai. Įvadas. 2001; Aplinkos ištekliai. Oras, dirvožemis, vanduo. 2005). Ši mokomoji knyga labiau atkreipia dėmesį ne į techninius ar technologinius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo klausimus, o į jų prigimties, klasifikavimo, apskaitos, vertinimo ir racionalaus naudojimo bei tokio naudojimo poveikio aplinkai problemas.

  Aplinkos ištekliai: oras, dirvožemis, vanduo

  Remigijus Ozolinčius

  Mokomoji knyga yra 2001 metais išėjusio leidinio „Aplinkos ištekliai. Įvadas“ (VDU) tąsa. Knygoje pateikiamos žinios apie sąlygiškai pastovių aplinkos išteklių – oro, dirvožemio ir vandens – savybes, reikšmę gamtai ir žmogui, klasifikavimo principus ir apskaitos metodus, racionalų naudojimą bei apsaugą. Mokomoji knyga skirta ekologijos ir aplinkotyros specialybės studentams, dėstytojams, aplinkos apsaugos darbuotojams ir tiems, kurie domisi aplinkos išteklių racionalaus naudojimo ir jų apsaugos klausimais.

  Aplinkos bioindikacija

  Vida Stravinskienė

  Vadovėlis skirtas pagrindinių universitetinių studijų ekologijos, aplinkotyros, biologijos, miškų ir žemės ūkio mokslų specialybių studentams; įvairių gamtos mokslų sričių pedagogams, tęstinių studijų klausytojams. Jo tikslas – supažindinti studijuojančiuosius su bioindikacijos samprata, pagrindinėmis sąvokomis, pateikti teorinius bioindikacijos pagrindus, supažindinti su biologinių aplinkos vertinimo metodų ypatumais, išmokyti taikyti biologinius aplinkos tyrimo metodus ir naudoti biotestus aplinkos kokybei bei jos pokyčiams vertinti.

  Aplinkos duomenų analizės ir modeliavimo laboratoriniai darbai

  Irena Januškaitienė

  Metodinė priemonė skirta VDU Gamtos mokslų fakulteto studentams, tiriantiems besikeičiančią aplinką bei jos poveikį gyvajai gamtai. Laboratorinių darbų aprašymuose pateikiami įvairių aplinkos tyrimų bei monitoringo metu, naudojant programinį paketą „Statistica“, sukauptų duomenų analizės pavyzdžiai.

  Ateities energetika: vandenilio technologijos

  Darius Milčius, Liudas Pranevičius, Liudvikas Pranevičius, Martynas Lelis

  Autoriai, rašydami šią knygą, siekė apibendrinti kompleksinių mokslinių tyrimų, vykdytų sprendžiant vandenilio saugojimo plonasluoksniuose hidriduose problemas ir atliktų 1999–2011 m. m., rezultatus. Darbe pabrėžiamos plazminės technologijos, leidžiančios valdyti nanomedžiagų struktūrą ir siekti kuriamų medžiagų daugiafunkcionalumo ir savybių, kurios negaunamos naudojant kitas technologijas. Monografijoje aprašyti tyrimai, atlikti bendradarbiaujant su šiais pasaulio mokslo centrais: Sandia nacionaline laboratorija (JAV), „Poitiers“ universiteto Fizikinės metalurgijos laboratorija, Rossendorfo-Dresdeno tyrimų centru, Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centru (Nyderlandai) ir kitais

  Žmogaus ekologijos praktiniai darbai

  Dovilė Laurinavičienė

  Mokymo priemonė skirta studijuojantiems „Žmogaus ekologijos“ kursą. Žmogaus ekologijos paskirtis – tirti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai ir žmogaus poveikį aplinkai bei nagrinėti šios sąveikos pasekmes.

  Aplinkos inžinerija

  Bronius Kriščiūnas, Audrius Dėdelė

  Knygoje kalbama apie naujausias technines priemones, mažinančias poveikį aplinkai. Studentai supažindinami su aplinkos oro, vandens ir dirvožemio apsaugos nuo teršimo inžinerinėmis sistemomis, nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų, vandens gerinimo, nuotekų, oro teršalų kenksmingumo šalinimo technologijomis ir jų poveikiu aplinkai. Siekiama, kad studentai suprastų, kokios techninės-inžinerinės priemonės naudojamos sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, gebėtų analizuoti oro, vandens ir dirvožemio ekologinę situaciją, parinkti technines priemones, padedančias mažinti poveikį aplinkai, ir vertinti šių priemonių veiksmingumą.
  Skiriama aukštųjų mokyklų ekologijos ir aplinkotyros krypties studijoms ir šios krypties specialistams.

  Pietvakarių Lietuvos botaninės įvairovės išsaugojimas / Conservation of botanical diversity in south-western Lithuania

  Vida Mildažienė, Kristina Stankevičienė, Arūnas Balsevičius, Ričardas Narijauskas, Zigmantas Gudžinskas, Egidijus Žalneravičius, Eglė Norkevičienė, Kęstutis Obelevičius

  Knygoje supažindinama su saugomų augalų rūšių paplitimu, užimamomis buveinėmis, rūšių ir jų buveinių nykimo priežastimis, būkle ir dinamika, apsaugos principais. Pristatomos saugomų augalų rūšių apsaugos priemonės „ex situ“, įgyvendinamos VDU Kauno botanikos sode ir Augalų genų banko sėklų saugyklose.

  Plynųjų kirtimų poveikis pušynų ekosistemoms ir būdai joms stabilizuoti

  Remigijus Daubaras, Laima Česonienė, Vidas Stakėnas, Vytautas Tamutis, Vilma Kaškonienė, Marcin Zych, Sigitas Juzėnas

  Rekomendacijos parengtos, vykdant Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektą „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (MEKODINA) Nr. SIT- 1/2015. Rekomendacijos skirtos Valstybinės miškų urėdijos darbuotojams, taip pat privačių miškų savininkams, kurių plotuose vykdomi pagrindiniai miško kirtimai. Taip pat jos gali būti naudingos vaistinių augalų paruošas vykdantiems asmenims ar organizacijoms. Rekomendacijų teiginiai turėtų būti įtraukti į miškų ir ekologijos specialybių aukštųjų mokyklų studijų programas.

  Architektūra, aplinka, atostogos

  Vladas Stauskas

  Tai originalus, kompleksinis, kartu švietėjiškas ir mokslinis leidinys, kuriame pristatomi ir nagrinėjami pavyzdžiai ir problemos, būdingos architektūros, aplinkos (kultūrinės ir gamtinės) ir žmogaus interesų laisvalaikiu santykiui. Pateikiami autoriaus ir jo artimiausių bendradarbių darbų rezultatai, atskleidžiantys, kaip nuo pokario metų iki dabar formuojama svari Lietuvos rekreacinės (poilsio ir turizmo rajonų, kurortų, pastatų) ir kraštovaizdžio architektūros mokykla, išryškinant atskirų zonų (pavyzdžiui, nacionalinių ir regioninių parkų) savitumus, Lietuvos originalumą ES ir net platesniame
  kontekste bei aptariant globalizacijos įtaką (ne visada teigiamą). Knygai pasirinkta antologinė forma, atrinkus ir suklasifikavus autoriaus ankstesnę publikuotą medžiagą, pranešimus, skaitytus pasauliniuose kongresuose, tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose. Ši knyga skiriama ne tik profesionalams, bet ir platesniam skaitytojų ratui.