Кількість назв: 794
  e-mail пароль

  Teisė

  Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Antroji knyga

  Edita Gruodytė, Olegas Fedosiukas, Aurelijus Gutauskas, Albertas Milinis, Mindaugas Bilius, Gediminas Bučiūnas, Marijus Šalčius, Neringa Palionienė, Marius Kuzminovas, Simona Žižienė, Inesa Gulbinienė, Olegas Šibkovas, Daiva Bereikienė

  Trijų Lietuvos teisės mokyklų (Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto) autorių kolektyvo tikslas – parengti vadovėlį, skirtą ne plačioms mokslininkų diskusijoms, bet studentams, perkopusiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies barjerą ir pradėjusiems studijuoti atskirus specialiosios dalies skyrius. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi ne tik suteikti teorinių žinių apie konkrečių nusikalstamų veikų sudėtis, bet ir parodyti, kaip šios normos taikomos įvairioms praktinėms situacijoms. Atnaujintas vadovėlis praturtintas nauja teismų praktika, pasikeitusiomis baudžiamojo kodekso normomis, papildomais autorių pamąstymais.

  Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Pirmoji knyga

  Edita Gruodytė, Olegas Fedosiukas, Albertas Milinis, Aurelijus Gutauskas, Neringa Palionienė, Marius Kuzminovas, Marijus Šalčius, Simona Žižienė

  Trijų Lietuvos teisės mokyklų (Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto) autorių kolektyvo tikslas – parengti vadovėlį, skirtą ne plačioms mokslininkų diskusijoms, bet studentams, perkopusiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies barjerą ir pradėjusiems studijuoti atskirus specialiosios dalies skyrius. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi ne tik suteikti teorinių žinių apie konkrečių nusikalstamų veikų sudėtis, bet ir parodyti, kaip šios normos taikomos įvairioms praktinėms situacijoms. Atnaujintas vadovėlis praturtintas nauja teismų praktika, pasikeitusiomis baudžiamojo kodekso normomis, papildomais autorių pamąstymais.

  Teisininkų profesinė etika

  Julija Kiršienė, Vygantas Malinauskas, Paulius Astromskis, Linas Meškys, Paulius Čerka, Edita Gruodytė, Mindaugas Šimonis

  Šio vadovėlio tikslas – padėti būsimiems teisininkams įsisąmoninti profesinės etikos svarbą vykdant teisininkų profesinę veiklą demokratinėje visuomenėje bei suteikti tam reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių. Vadovėlį parengė mokslininkai ir praktikai, turintys įvairios teisinio darbo patirties, o tai papildo teorines nuostatas praktiniais pavyzdžiais. Be to, analizuojant atskiras temas, stengiamasi jas aptarti kuo platesniame pasauliniame kontekste, palyginant su JAV ir Europos valstybių patirtimi. Vadovėlio turinio ir pateikimo koncepcija taip pat neįprasta Lietuvoje. Stengiamasi ne įprastai aprašyti atskiras temas, bet pateikti ištraukų iš skirtingų doktrinos, teismų praktikos ir kitų šaltinių, siekiant stimuliuoti pačių studijuojančiųjų analitini, kritini mąstymą, tai yra įtrauki mokymosi medžiagos pateikimo forma, skatinanti studijuojantįjį tapti aktyviu mokymosi proceso dalyviu, ieškančiu atsakymo į pateikiamas praktines situacijas, teorinius klausimus ar sprendžiamus testus

  Teisininkų etika. Nuo status quo pavyzdinio modelio link

  Edita Gruodytė, Tomas Berkmanas, Julija Kiršienė, Stefan Kirchner, Silvija Gervienė, Charles F. Szymanski Simona Žižienė, Tomas Veršinskas, Vygantas Malinauskas

  Monografijoje pristatomas VDU teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kurio pagrindu pirmą kartą Lietuvoje sisteminiu, išsamiu ir lyginamuoju aspektu buvo tiriama teisininkų etikos, garbės teismų praktikos ir etinio ugdymo reglamentavimo problematika. Monografijoje pateikiami susisteminti ir išanalizuoti tyrimo rezultatai. VDU Teisės fakulteto autorių kolektyvo leidinys skirtas teisininkų bendruomenei, studentams, teisininkų savivaldos organizacijoms, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovams bei plačiajai visuomenei.

  Impact of Globalization to Law: New Challenges and New Opportunities

  Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė

  The publication presents the materials of the conference “Impact of Globalization to Law: New Challenges and New Opportunities”, which was held on the 22nd of May, 2009, at the Vytautas Magnus University, Kaunas. The materials touch upon the actual issues of the impact of globalization to law at the general theoretical, interdisciplinary (covering sciences of law and politics), and specialized (focused to the branches of law, especially these of the civil, commercial, criminal, and environmental law) levels. / Leidinyje pateikta konferencijos „Globalizacijos įtaka teisei: nauji iššūkiai ir naujos galimybės“, vykusios 2009 m. gegužės 22 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, medžiaga. Joje gvildenamos globalizacijos įtakos teisei aktualios problemos bendruoju teoriniu, tarpsritiniu teisės ir politikos mokslų bei specializuotu atskirų teisės šakų (ypač civilinės, komercinės, baudžiamosios ir aplinkosaugos teisės) lygmenimis.

  Šiuolaikinis nusikalstamumas

  Christian A. Fisanick, Peter Csonka, Paulius Docka, Julius Bernatonis, Girius Ivoška,. Redaktorius Tadas Klimas

  Knygoje publikuojami straipsniai nusikalstamumo tema: nusikaltimų pobūdžiai, atsakomybė.Daug dėmesio skiriama nusikaltimams kibernetinėje erdvėje.

  Administracinė teisė

  Linas Meškys

  Ši metodinė priemonė skirta Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto vientisųjų teisės studijų trečiojo kurso studentams.

  Teisės dalyko dėstymo metodika

  Tomas Berkmanas

  Šios metodinės priemonės paskirtis – pateikti teisės, kaip socialinių mokslų krypties alternatyvaus įvadinio dalyko, dėstymo metodiką. Dalykas turėtų būti dėstomas pirmojo arba antrojo kurso pirmosios (bakalauro) studijų pakopos studentams.

  Narkotikų vartojimas Lietuvos pataisos įstaigose. Tyrimo duomenys

  Edita Gruodytė

  Knygoje nagrinėjama, ar narkotikų vartojimo pradžia susijusi su laisvės atėmimo bausme. Ieškota ryšio tarp nusikaltimo padarymo ir apsvaigimo nuo narkotikų fakto. Tyrinėjama, ar asmenys, vartoję narkotines medžiagas laisvėje, tęsia jų vartojimą pataisos įstaigose. Nagrinėjama narkotinių medžiagų tiekimo šaltiniai, narkotikų vartojimo būdai laisvėje ir pataisos įstaigose, jų vartojimo priežastys. Tyrimo metu gauti duomenys palyginami su oficialiai pateikta kalėjimų departamento statistika, nusikalstamumo prevencijos centro teikiamais duomenimis, Europos Tarybos turima informacija.