Viso knygų: 711
  el. paštaskodas

  VDU ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA

  Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai. 12-osios tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukos / Accounting and Finance: Innovative Solutions for Sustainable Bioeconomy and Rural Development. 12th International Scientific Conference Programme and Abstracts

  Autorių kolektyvas

  12-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“ programa ir santraukos.


  Svetimų medžių rūšių auginimo galimybės ir apribojimai Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių miškuose

  Lina Straigytė, Gintautas Činga

  Mokslo studijoje išanalizuota Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių miškuose auginamų svetimų medžių rūšių paplitimas, ūkinė naudą, invazyvumo pavojai. Atlikta visų svetimų medžių rūšių, augančių Lietuvos miškuose, paplitimo analizė; nustatytos medžių rūšys, kurios peržengia natūralizacijos barjerą ir yra arba ateityje gali būti invazyvios; įvertintas neplintančių svetimų medžių rūšių ekonominis potencialas, galima ūkinė nauda miškų ūkiui.

  Tiriamųjų projektų rašymo pagrindai: metodologinis požiūris

  Sigitas Vaitkevičius, Gediminas Merkys, Vilma Atkočiūnienė, Dainora Vaitkevičienė, Daiva Bubelienė

  Visoms socialinių tyrimų proceso fazėms skirti specifiniai metodologiniai reikalavimai ir taisyklės, kurių tyrėjas privalo laikytis. Tiriamiesiems projektams – baigiamajam kvalifikaciniam darbui, mokslo straipsniui, vaizdiniam pristatymui, taikomojo (užsakomojo) tyrimo ataskaitai raštu keliami metodologiniai reikalavimai yra ganėtinai universalūs. Mokomosios knygos paskirtis – užpildyti literatūros ir metodologinių žinių trūkumą apie paskutinę tyrimų proceso fazę – tyrimo ataskaitos raštu rengimas ir tinkamas tyrimų rezultatų viešinimas. Tikslas – supažindinti studentus, absolventus ir praktikus su tiriamojo projekto ir jo rengimo ypatumais, tiriamojo projekto turinio dalimis ir struktūra, reikalavimais tiriamojo projekto įvadinei daliai, teorinės dalies rengimui, metodinei daliai, tyrimo rezultatų eksponavimui bei metodais, gerinančiais projekto kokybę.

  Jaunasis mokslininkas 2020. Studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys

  VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentų mokslinės konferencijos dalyviai

  Leidinyje „Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys“ skelbiami žemės ūkio mokslų srities straipsniai.

  Agroinžinerija ir energetika. Nr. 25 (2020 m.)

  Redakcinėų kolegija: doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Jonas Čėsna, prof. dr. Eglė Jotautienė, doc. dr. Kęstutis Venslauskas, doc. dr. Gediminas Pupinis, Julia Kvietkauskienė.

  VDU ŽŪA, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas

  Žmogaus ir gamtos sauga 2020 / Human and Nature Safety 2020

  Autorių kolektyvas

  Straipsnių rinkinyje spausdinami originalūs straipsniai, kuriuose pateikiami tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatai ir / ar jų problemų sprendiniai. Straipsniai recenzuojami. / The collection contains original articles that present the results of research and/or solutions for human safety and health and environmental protection. Articles are peer reviewed.

  Docentas Kęstutis Pėtelis. Bibliografija

  Sudarė: Jolanta Stankevičiūtė, Renata Aleškevičienė, Laimutė Butkuvienė, Rita Rimkienė

  Leidinyje pateiktas docento Kęstučio Pėtelio su bendraautoriais parengtų mokslo bei mokslo populiarinimo publikacijų sąvadas.

  Bendrosios rekomendacijos reguliuojamojo drenažo inovacijai diegti

  Valerijus Gasiūnas, Stefanija Misevičienė, Nijolė Bastienė, Inga Adamonytė, Vilija Aleknevičienė, Rimas Magyla

  Bendrosios rekomendacijos inovacijai diegti šalies mastu.
  Reguliuojamo drenažo sausinimo sistemų inovacija apima: inovacijos techninį pasirengimą įgyvendinimo procesams, suteikiant žemdirbiams specialių žinių ir skatinant diegti savo ūkiuose dirvožemio drėgmės reguliavimo (reguliuojamo drenažo) sistemas, optimizuoti maisto medžiagų naudojimą, mažinant jų patekimą į paviršinius vandens telkinius ir taip užtikrinti ūkio konkurencingumą ir tausų gamtos išteklių valdymą. Inovacijos taikymas leidžia spręsti nepalankus dirvožemio drėgmės režimo ir optimalių drėgmės atsargų augalams užtikrinimo sausringais laikotarpiais, žemės ūkio nuostolių patiriamų dėl drėgmės pertekliaus ar stygiaus nuostolių mažinimo tuo pačiu efektyvesnis maisto medžiagų naudojimo ir paviršinių vandens telkinių taršos mažinimo problemas. Įrengus reguliuojamo drenažo nuotėkio sistemas ir reguliuojant drenažo nuotėkį, gaunamas didesnis augalų derlių, užtikrinant optimalias dirvos drėgmės sąlygas augalų vegetacijos ir dirvos dirbimo laikotarpiais. Ūkininkai sumažina išlaidas dėl derliaus sumažėjimo dėl drėgmės deficito ir drėkinimui skiriamas išlaidas.

  Pašarų galvijams gamyba naudojant vertikalią hidroponinę technologiją

  Vigilijus Jukna, Živilė Tarasevičienė, Astrida Miceikienė, Antanas Maziliauskas, Rolandas Bleizgys

  Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Konkurencingas ūkis“ (Nr. 35BV-KK-15-1-07872-PR001), kuris finansuojamas iš ES Struktūrinių fondų pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Projekte pritaikytas grūdų daiginimas naudojant hidroponiką- plačiai taikomą šiltnamiuose auginimo be grunto metodą atitinkamai dozuojant vandenį arba vandenį su atitinkamais maistmedžiagių tirpalais. Hidroponinė sistema įrengiama patalpoje kurioje kontroliuojama oro temperatūra, oro drėgnumas ir apšvietimas su sėklų paruošimo įranga ir vertikaliai penkiais - šešiais aukštais išdėstytais lentynų blokais grūdams daiginti su automatizuota laistymo dozavimo ir vandens surinkimo sistema. Sudygę grūdai tolygiai paskleisti lentynose per septynias dienas išaugina želmenis, kurie naudojami gyvuliams šerti atitinkamai maišant su įprastais pašarais. Projekto metu vykdyti pašarų auginimo ir šėrimo bandymai skirtinguose Lietuvos gyvulininkystės ūkiuose, atlikti produkcijos (mėsos ir pieno) bei gyvulių sveikatingumo tyrimai, skaičiuotas vertikalios hidroponinės pašarų auginimo technologijos naudojimo ekonominis efektas. Leidinyje apibendrinti projekto metu vykdytų tyrimų rezultatai pateikiami, kaip rekomendacijos ūkininkams.

  Profesorius Algirdas Sliesaravičius. Bibliografija

  Sudarytojos: Renata Aleškevičienė, Laimutė Butkuvienė, Rita Rimkienė

  Leidinyje pateiktas profesoriaus Algirdo Sliesaravičiaus su bendraautoriais parengtų mokslo bei mokslo populiarinimo publikacijų sąvadas (1962–2018).

  Automatinės vairavimo sistemos ir telemetrija žemės ūkyje

  Antanas Juostas, Eglė Jotautienė

  Automatinis vairavimas ir telemetrija yra plačiausiai taikomos sistemos tiksliojoje žemdirbystėje. Automatinio vairavimo sistema yra sudėtingi įvairių komponentų deriniai, kuriose sprendimų priėmimą ir veikimą atlieka elektronika ir mašinos. Ši sistema apima transporto priemonės valdymą, paskirties vietą ir supratimą apie aplinką. Pasaulinės palydovinės navigacinės sistemos veikimas pagrįstas sinchroniniu signalų perdavimu iš žemės orbitose skriejančių palydovų. Apžvelgiama korekcinių signalų tipai, jų tikslumai, taikymo galimybės žemės ūkio darbuose galimybės, veikimo zonos ir pan. Mokomoji knyga skiriama aukštųjų mokyklų studentai, kuriems reikalingos naujausios sumanių technologijų bei sumaniosios technikos srities žinios, darančios įtaką žemės ūkio technikos panaudojimui, formuojant racionalias intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemas.

  Sustainability and Innovation in Rural Development

  Vilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė, Rasa Pakeltienė

  This intensive internship course study book is designed for the second level (Master) international students of Administration of Rural development study programme (compilers prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, assoc. prof. dr. Gintarė Vaznonienė, assoc. prof. dr. Rasa Pakeltienė). Language of the study book is English. This study book was designed as a methodological tool to facilitate the implementation of the study subjects "Practice of innovations" and "Master‘s final thesis". The study book consists of the explanatory part of the “Innovation Practice”, the presentation of research methods and examples of their application; at the end of the sub-sections the control questions have been formulated for students and criteria for evaluation of the tasks were performed. Such analogous study book in English was not issued to international postgraduate students yet. / Mokomoji knyga „Sustainability and Innovations in Rural Development“ (sudarytojos prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė, doc. dr. Rasa Pakeltienė) yra skirta magistrantūros studijų ,,Kaimo plėtros administravimo“ studijų programą studijuojantiems studentams. Mokomosios knygos kalba – anglų. Mokomoji knyga buvo sudaryta kaip metodinė priemonė, kuri palengvintų studijų dalyko ,,Inovacijų praktika“ (angliškai - ,,Practice of innovations“) ir ,,Magistro baigiamojo darbas“ (angliškai – ,,Master‘s final thesis“) įgyvendinimą. Mokomąją knygą sudaro ,,Inovacijų praktikos“ aiškinamoji dalis, tyrimų metodų pristatymas ir jų taikymo pavyzdžiai, poskyrių pabaigoje suformuluoti kontroliniai klausimai studentams, atliktų užduočių vertinimo kriterijai. Tokios analogiškos mokomosios knygos anglų kalba tarptautiniams magistrantūros studentams nebuvo išleista.

  Apiterapija

  Atsakingasis redaktorius prof. dr. Kemal ÇELİK / Skyrių autoriai: Kemal Celik, Ergun Demir, Harun Baytekin, Murat Yilmaz, Barbara Krol, Zuzana Palkova, Anželika Dautartė, Halis Kalmiş, Yusuf İlker Comez, Maja Słupczyńska, Akif Ozcan

  Ši knyga, pateikiant naujausius mokslinius įrodymus, patvirtina, kad bičių produktai, ypač propolis, atlikus jų mokslinius tyrimus, sėkmingai naudojami kai kurioms ligoms gydyti. Turkijoje priėmus „Tradicinės ir papildomosios medicinos praktikos reglamentą“, išaugs susidomėjimas bičių produktų naudojimu maistui ir sveikatai stiprinti. Vis dėlto reikia atsiminti, kad, norint perdirbti visus bičių produktus ir ypač juos naudoti sveikatos srityje, pirmiausia reikia kompetentingų, žinių turinčių ir išmanančių bitininkų. Ši knyga, parašyta paprastu ir suprantamu stiliumi, paremta su apiterapija ES susijusio projekto, kuriame dalyvavo mokslininkai iš Turkijos, Lenkijos, Lietuvos ir Slovakijos, patirtimi, bus naudinga mėgstantiems skaityti ir ieškoti.

  Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2009–2018

  Sudarytoja Daiva Makutėnienė

  Leidinyje apžvelgiama Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei jo padalinių raida ir veikla 2009–2018 metais, pristatomi šį dešimtmetį fakultete dirbę darbuotojai ir studijas baigę absolventai. Leidinys skirtas Ekonomikos ir vadybos fakulteto 70-mečiui paminėti.

  Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai: nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo

  Rolandas Drejeris

  Monografija skirta visų mokslo pakopų studijuojantiesiems, siekiantiems moksliniu pagrindu perprasti paslaugų verslo subtilybes, naujo paslaugų verslo kūrimo aspektus. Monografijos studijavimas padės išmokti palyginti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

  Agronomijos pagrindai

  Sudarytojas Kęstutis Romaneckas

  Vadovėlyje aprašoma žemės ūkio gamybos reikšmė, ypatumai, raida, būklė užsienyje ir Lietuvoje, apibūdinamos žemės ūkio gamybos šakos. Leidinys skirtas Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Miškų ir ekologijos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų studentams.

  Žvilgsnis į Baltijos jūros ateitį!

  Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne, Aleksejs Percovs

  Baltijos jūros, kaip vienos iš ES priklausančių vandens telkinių, apsaugos nuo taršos, sprendimo būdai, mažinant teršalų patekimą teisingai sutvarkant nuotekų sistemų išleidžiamuosius vandenis. Naujausių technologijų pristatymas, pateikiant informaciją apie inovatyvias priemones visai informacijai surinkti bei ją pritaikyti individualiuose sprendimuose. Gerosios praktikos pilotai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Lenkijoje.

  Agroinžinerija ir energetika. Nr. 24 (2019 m.)

  Redakcinė kolegija: doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Jonas Čėsna, prof. dr. Eglė Jotautienė, doc. dr. Kęstutis Venslauskas, doc. dr. Gediminas Pupinis.

  VDU ŽŪA, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas

  Augalo vandens apykaitos fiziologija

  Regina Malinauskaitė

  Vandens molekulės struktūra, savybės ir funkcijos, pasiskirstymas ląstelėje, patekimo į ląstelę termodinaminis aiškinimas, vandens ir medžiagų pernašos augale, dirvožemio drėgmės panaudojimas augalų poreikiams, vandens balansas ir jo reguliacija, vandens transformacijos ir reikšmė kai kuriems augalo fiziologiniams procesams (sėklų daigumui, fotosintezės ir kvėpavimo procesuose, augalų hormonų pernašoje).

  Žmogaus ir gamtos sauga 2019. Mokslo straipsnių rinkinys / Human and Nature Safety 2019. Selected Papers

  Autorių kolektyvas

  Rinkinyje spausdinami originalūs straipsniai, kuriuose pateikiami tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatai ir / ar jų problemų sprendiniai. Straipsniai recenzuojami. / The collection contains original articles that present the results of research and/or solutions for human safety and health and environmental protection. Articles are peer reviewed.

  12th Conference of Baltic Society of Sport Sciences. “Sport Science for Sports Practice, Teacher Training and Health Promotion”. ABSTRACTS

  On behalf of the Baltic Society of Sport Sciences (BSSS), Vytautas Magnus University Education Academy, Lithuanian National Olympic Committee and Lithuanian Olympic Academy we have the honour to invite you to take part in the work of the 12th Baltic States Sport Science Conference „Sport Science for Sports Practice and Teacher’s Training and health promotion” in Vilnius, Lithuania. Vilnius hosts the BSSS conference for the third time. Vytautas Magnus University Education Academy has the honour to assume the main responsibility for the organization the Conference.
  The annual event brings together the teaching staff, research fellows and doctoral students from the institutions of university-level education in the Baltic States and several other countries. Sport scientists from 25 countries already acknowledged their intention to present their study in the Conference this year: from, Germany, UK, Norway, Finland, Italy, Croatia, Spain, Austria, Slovakia, Poland, Greece, Iceland, Turkey, Israel, Brazil, Portugal, China, Chile and others. Traditionally, the Conference offers the opportunity for colleagues to learn about the research results yielded by others and to launch or renew cooperation projects. The format of the conference hopefully encourages academic discussions and interaction .between the participants and renowned scientists who have been invited to deliver keynote speeches. The Conference traditionally includes competition for the award of young scientists, who get the chance to exchange ideas and establish contacts for developing their research projects. In this e. book abstracts of conference participants presentations are published.

  Jaunasis mokslininkas 2019. Studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys. 1 dalis

  VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentų mokslinės konferencijos dalyviai

  Leidinyje „Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys“ skelbiami žemės ūkio mokslų srities straipsniai.