Viso knygų: 82
  el. paštaskodas

  Ekonomika ir vadyba

  Karjeros valdymas. Asmeninė (individualioji) perspektyva

  Nijolė Petkevičiūtė

  Mokomojoje knygoje pristatomi asmeninės / individualiosios karjeros valdymo klausimai. Knygoje nagrinėjama karjeros apskritai ir asmeninės karjeros sampratos; karjeros pasirinkimo, valdymo ir vystymo veiklos, įvertinami asmenybės ir aplinkos ypatumai. Mokomoji knyga skiriama studentams bei įvairių organizacijų vadovams ir darbuotojams.

  Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas

  Irena Bakanauskienė, Asta Kyguolienė

  Vadovėlyje išdėstyti valdymo sprendimų priėmimo organizacijose žinių pagrindai, apimantys: 1) žinias, būtinas formuojant racionalaus valdymo sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo organizacijose įgūdžius; 2) žinias apie vadovo ir valdymo sprendimų priėmimo dalyvių elgesio veiksnius, jų daromą įtaką valdymo sprendimų priėmimui; 3) supažindinimą su pagrindiniais organizacijos elementais, nulemiančiais valdymo sprendimų priėmimo ypatumus organizacijose. Todėl šis vadovėlis turėtų būti naudingas visiems, kurie šiuo metu studijuoja, domisi ar nori įgyti bei atnaujinti pagrindines žinias apie valdymo sprendimų priėmimą ir sėkmingą jų įgyvendinimą organizacijose.

  Vartotojų lojalumas: formavimas ir valdymas

  Kristina Zikienė

  Mokomojoje knygoje plačiai ir detaliai analizuojamos vartotojų lojalumo formavimo ir valdymo problemos. Vartotojų lojalumo analizė marketingo mokslo raidos kontekste, lojalumo vadybinis aspektas, vertinimo ir matavimo klausimai, vartotojo pakeitimo elgsenos priežastys ir motyvai – pagrindinis mokomosios knygos turinys. Knyga visų pirma skirta magistrantūros studijų studentams.

  Vartotojų lojalumas: teoriniai ir praktiniai aspektai

  Arvydas Bakanauskas, Lina Pilelienė

  Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, verslininkams iškyla būtinybė ieškoti perspektyvių būdų įgyti konkurencinį pranašumą. Brandžiose rinkose, kuriose pasiūla viršija paklausą, vartotojų lojalumas tampa vienu pagrindinių verslo tikslų. Organizacijoms svarbu kurti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su vartotojais – formuoti jų lojalumą, daug dėmesio skirti santykių marketingui. Ši mokomoji knyga skirta magistrantūros studijų studentams, studijuojantiems dalyką „Santykių marketingas“, taip pat santykių marketingo specialistams.

  Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas

  Jolita VVeinhardt, Povilas Žukauskas

  Monografijoje nagrinėjama darbuotojų santykių disfunkcija, pasireiškianti diskriminuojančiais mobingo veiksmais. Analizuojant socialinėje aplinkoje egzistuojančių prietarų, stereotipų įtaką darbuotojų elgsenai, patikslinamas ir praplečiamas mobingo apibrėžimas. Mobingas, kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose, traktuojamas kaip ilgalaikis, užpuolimų dažnumu ir puolimo trukme apibrėžiamas diskriminuojančio pobūdžio psichologinis teroras darbo aplinkoje, kuriuo aukai sukeliamas psichologinis diskomfortas, skausmas, neigiamai paveikiama jos socialinė, profesinė elgsena. Aptariamos reiškinio pasekmės aukai ir organizacijai bei jos klimatui. Organizacijos klimatas analizuojamas kaip organizacijos kultūros dalis, išryškinama jo sandara. Konstatuojamas mobingo intensyvumo ir organizacijos klimato būklės ryšys, analizuojama koreliacija tarp mobingo ir klimato dimensijų. Sudarytas mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant Lietuvos organizacijų klimatą, diagnozavimo modelis, leidžiantis įvertinti klimato būklę ir mobingo raišką pagal išskirtas dimensijas. Modelis apima organizacijos klimato būklės, mobingo diagnozavimo bei intervencijos metodų parinkimą ir gali būti taikomas kaip universali priemonė nuolatiniam organizacijos klimato monitoringui. Empiriniu tyrimu, apklausus skirtingų veiklų, viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų respondentus, atskleista mobingo raiška organizacijose ir organizacijų klimato būklė. Patikrintos iškeltos hipotezės. Pateikti vadybiniai sprendimai mobingui, kaip diskriminacijai darbuotojų santykiuose, sumažinti bei klimatui gerinti.

  Karjeros valdymas: organizacinė perspektyva

  Nijolė Petkevičiūtė

  Karjera svarbi tiek individui, tiek organizacijai. Asmuo turi nuspręsti, nusiteikti ir pasirengti valdyti karjerą, o organizacija – sudaryti sąlygas reikštis asmens individualumui. Šiame leidinyje nagrinėjami asmeninės karjeros vystymo organizacijose ypatumai.

  Organizacinė kultūra

  Sonata Staniulienė

  Mokomojoje knygoje nagrinėjama organizacinės kultūros samprata, nauda organizacijai ir jos darbuotojams, organizacinę kultūrą sąlygojantys veiksniai, subkultūros organizacijose, organizacinės kultūros elementai, tipologijos, keitimas, formavimo modeliai ir tyrimų metodai, vadovo vaidmuo organizacinės kultūros formavime ir pokyčiuose, darbuotojų socializacija ir įsipareigojimas joms, etiškos ir socialiai atsakingos organizacijos sampratos, multikutūriniai organizacijos aspektai.