Viso knygų: 429
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai

  Asta Kazlauskienė

  Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams ir visiems, norintiems mokytis bendrinės kalbos kirčiavimo. Vadovėlyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Kai kuriuos pratimus studentai galės savarankiškai atlikti – jų atsakymus ras knygos gale. Prieduose pateikiami trumpi daiktavardžių ir būdvardžių bei veiksmažodžių sąrašai

  Multilingualism in Europe. Study Guide. A Resource Book for Students

  Ineta Dabašinskienė, Laura Čubajevaitė

  This resource book for students introduces the main concepts of multilingualism and provides a wide range of definitions revealing the complex nature of the phenomenon. It also provides knowledge on historical developments, linguistic and cultural changes and emphasizes the historical relevance to the present situation in Europe. The documentation on the EU policy on multilingualism is critically evaluated while placing policy issues in the context of national and institutional perspectives. The resource book for students explores the economic value of languages and the impact of global English as well as the role of other “big” languages in Europe and the world. The case studies of different European countries/cities provide deeper knowledge and develop understanding of political, educational, economic and socio-cultural aspects of multilingualism. These aspects are highlighted by examining cultural and socio-political factors that may influence or even determine minority/migrant language loss, their development or maintenance. Finally, it provides an analysis of challenges for the educational sector and the schooling of multilingual children. / Šioje mokomojoje knygoje studentams pristatomos pagrindinės daugiakalbystės sąvokos ir daug įvairių apibrėžimų, atskleidžiančių šio reiškinio sudėtingumą. Taip pat pateikiama žinių apie istorinę raidą, lingvistiką ir kultūros pokyčius, pabrėžiama dabartinės situacijos Europoje istorinė svarba. Europos Sąjungos daugiakalbystės politikos dokumentacija kritiškai įvertinama, pažvelgiant į šios politikos klausimus iš nacionalinės ir institucinės perspektyvų. Šioje mokomojoje knygoje studentams aiškinamasi kalbų ekonominė vertė, pasaulinės anglų kalbos įtaka bei kitų „didžiųjų“ kalbų vaidmuo Europoje ir pasaulyje. Įvairių Europos šalių ar miestų atvejų studijos pagilina žinias ir padeda labiau suprasti politinį, švietimo, ekonominį bei sociokultūrinį daugiakalbystės aspektus. Jie išryškėja nagrinėjant kultūrinį ir sociopolitinį veiksnius. Galiausiai šioje knygoje analizuojami iššūkiai, kylantys švietimo sektoriui ir daugiakalbių vaikų mokykliniam lavinimui.

  Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos

  Sudarytoja Asta Kazlauskienė

  Rinkinyje skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuoto projekto „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ vykdytojų straipsniai, kuriuose analizuojami svarbiausi tyrimo rezultatai.

  Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics

  Vilma Bijeikienė, Aurelija Tamošiūnaitė

  “Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics” is a resource book for students in linguistics and most particularly in sociolinguistics or linguistic pragmatics. It focuses on two main research paradigms related to sociolinguistic research, namely quantitative analysis (related to the variationist tradition) and qualitative analysis (related to the ethnographic tradition). The study guide intends to support in-class activities, as well as to serve as a source for independent study. / Mokomoji knyga „Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics“ skirta studentams, studijuojantiems lingvistiką, ypač sociolingvistiką bei lingvistinę pragmatiką. Knygoje pristatomos pagrindinės sociolingvistikos tyrimų paradigmos, apimančios kiekybinių tyrimų metodus, susijusius su variacijos tyrimų tradicija, bei kokybinių tyrimų metodus, susijusius su lingvistinės etnografijos tradicija. Knygoje pateikta medžiaga gali būti sėkmingai taikoma seminarų veiklų organizavimui bei papildys studentų savarankišką mokymąsi.

  Trumpas lietuvių kalbos morfonologijos pagrindų kursas

  Asta Kazlauskienė

  Ši mokomoji knyga skirta lietuvių filologijos studentams, klausantiems fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir žodžių darybos kursų. Leidinyje pateikiama teorinė medžiaga, įvairaus pobūdžio praktinės užduotys bei kontroliniai klausimai. Prieduose pateikiami trumpi dažniausiai vartojamų žodžių, pasižyminčių garsų kaita ir metatonija, sąrašai.

  Lietuvių rizikingas vairavimas: ką gali paaiškinti psichologiniai veiksniai

  Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė ir kt.

  Rizikingas vairavimas yra viena iš sričių, kurioje taip pat dominuoja jauni žmonės. Tiek užsienio šalių, tiek Lietuvos mokslininkų duomenys bei statistiniai rodikliai patvirtina, kad jauni vairuotojai, ypač vyrai, labiausiai prisideda prie didelio avaringumo ir didelio mirčių skaičiaus keliuose. Siekdami suprasti ir paaiškinti šį reiškinį, psichologijos krypties mokslininkai domisi įvairiomis rizikingo vairavimo jauname amžiuje priežastimis bei galimybėmis keisti tokį nepalankų elgesį. Monografijoje siekiama paaiškinti, kaip asmeninės vairuotojo charakteristikos prisideda prie keliuose nutinkančių nelaimių. Analizuojamas rizikingas vairavimas, kuris neretai priklauso nuo psichologinių priežasčių ir gerokai padidina riziką patekti į eismo įvykį.

  Milžinai lietuvių padavimuose ir pasakose

  Sudarytoja Bronislava Kerbelytė

  Šioje knygelėje norima parodyti, kaip lietuvių folklore vaizduojami milžinais vadinami padavimų ir pasakų personažai, kaip analogiškuose kūriniuose juos pakeitė ragana, bėda, velnias ir net gyvatė / žaltys. Tautosakos tekstai grupuojami siekiant atskleisti, kaip milžinai vertinami skirtingų žanrų kūriniuose. Padavimuose šias galingas būtybes imta laikyti senų senovės žmonėmis, dabartinių žmonių protėviais. Pasakose milžinai vertinami neigiamai: žmonės stengiasi juos nugalėti rungtynėse ar net sunaikinti. Gerai papasakotų ir tiksliai užrašytų padavimų apie milžinus nėra daug, todėl tik dalis skelbtų tekstų pakeista analogiškais rankraštiniais variantais.