Кількість назв: 738
  e-mail пароль

  Новини

  Virtus Lituana: politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje

  Saulius Pivoras

  Šis darbas – tarpdiscipininė mokslinė monografija, skirta politinei minčiai Simono Daukanto istoriografijoje atskleisti, pasitelkiant naujovišką šios istoriografijos perskaitymą ir analizę. Simono Daukanto politinė mintis – itin aktuali mūsų dienomis, ypač „Lietuvos Herodoto“ požiūris į veiklaus individo ir tvarios politinės bendruomenės tarpusavio priklausomybę, jo suformuluota prigimtine teise ir teisingumu grįsto gero viešojo valdymo samprata. Simono Daukanto idėjas įdėmiai interpretuojant, jas galima ne tik laikyti reikšminga kultūrinio lituanistinio paveldo dalimi, o ir taikyti ugdant politinę kultūrą bei pilietinę savimonę šiandieninėje Lietuvoje. Monografijoje yra pirmąkart tokia apimtimi atskirai ir sistemingai nagrinėjama Simono Daukanto politinė mąstysena, atkuriant antikinės ir modernios politinės minties recepciją Simono Daukanto istoriografijoje.

  Grybai: tarp etnologijos ir ekologijos. Papildoma mokomoji medžiaga

  Nijolė Maršalkienė

  Grybai yra viena iš seniausių ir mažiausiai ištirtų gyvų organizmų grupių. Šia knyga skatinama ne tik susipažinti, bet ir geriau įvertinti grybus, kaip neatsiejamą ekosistemų, mus supančios aplinkos ir mūsų gyvenimo dalį. Šiuo metu, kai vis didesnis dėmesys skiriamas „žaliam“, „tvariam“ gyvenimo būdui ir gamybai, tokios žinios yra aktualios. Knyga skirta ekologijos ir miškų pakraipos studentams, žemės ūkio specialistams, žemdirbiams, bei visiems besidomintiems mus supančia aplinka ir sąsajomis su gyvąja gamta.

  Lietuvos psichologų kongresas’22 „Psichologija 3600 +1“. Pranešimų santraukų leidinys

  Sudarytojas Tadas Vadvilavičius

  Kasmetinio Lietuvos psichologų kongreso metu, psichologijos srities mokslininkai ir praktikai iš Lietuvos ir užsienio pristato naujausius ir aktualiausius psichologijos srities mokslinius/praktinius tyrimus ir atradimus. Šis santraukų leidinys yra 2022 m. Vytauto Didžiojo universitete vykusio Lietuvos psichologų kongreso santraukų leidinys, kuriame yra pateikiamos kongreso metu pristatytų pranešimų (žodinių ir stendinių), simpoziumų ir organizuotų diskusijų santraukos.

  Teorinės mechanikos dėsnių taikymas inžinerijoje. Statika. Kinematika. Dinamika

  Eglė Jotautienė, Kristina Lekavičienė, Mečys Palšauskas, Jonas Bozys

  Techniškųjų mokslų studentams teorinė mechanika yra ne tiek studijų tikslas, kiek priemonė praktikoje pasitaikantiems uždaviniams spręsti. Labai svarbu žinoti ir mokėti taikyti praktikoje mechanikos dėsnius ir metodus, nes pereiti nuo konkretaus uždavinio prie jo matematinio formulavimo yra nelengva. Autoriai, remdamiesi teorinės mechanikos kurso dėstymo patirtimi, parašė mokomąją knygą „Teorinės mechanikos dėsnių taikymas inžinerijoje“. Šiame leidinyje pateikta visų dalyko dalių – statikos, kinematikos ir dinamikos – sunkiau suvokiami teoriniai bei praktiniai klausimai. Ši mokomoji knyga skirta mechanikos profilio studentams. Ja galės pasinaudoti ir kitų profilių studentai, studijuojantys teorinę mechaniką.

  Tekstynai ir jų išvestiniai produktai lietuvių kalbos mokymui(si) bei tyrimams

  Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Jūratė Ruzaitė

  Šioje mokomojoje priemonėje siekiame pristatyti naujai sukurtus skaitmeninius išteklius, skirtus lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymui(si) ir kalbos tyrimams. Čia išsamiai aptartos trys empirinės duomenų bazės: „Mokomasis lietuvių kalbos tekstynas“ (toliau vadinamas mokomuoju tekstynu), Lietuvių kalbos mokinių tekstynas (toliau – mokinių tekstynas, MOKATE) ir „Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas“ (toliau – leksikonas). Ištekliai parengti siekiant, kad juose lietuvių kalbos kaip svetimosios mokytojai, tyrėjai ir lietuvių kalbos besimokantys kitakalbiai rastų kuo įvairiapusiškesnę informaciją apie autentišką lietuvių kalbos vartoseną. Sukurti tekstynai atspindi gimtakalbių ir negimtakalbių kalbą, o tai svarbu ir teoriškai, ir praktiškai: tokie ištekliai iki šiol nebuvo viešai prieinami, o naujosios empirinės bazės su automatizuota paieška bus prieinamos įvairiems vartotojams ir galės būti naudojamos įvairiems tikslams. Leksikone, parengtame mokomojo tekstyno pagrindu, be informacijos apie žodžio (ar pastoviojo žodžių junginio) tarimą, kirčiavimą, kaitybą, vartotojams pateikti žodžio vartosenos dėsningumai: dažnų žodžių reikšmių vartosenos dėsningumai aprašyti vartosenos modeliais ir iliustruojami autentiškais pavyzdžiais, retesnių žodžių vartosena atspindėta pavyzdžiais.

  Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Antroji knyga

  Edita Gruodytė, Olegas Fedosiukas, Aurelijus Gutauskas, Albertas Milinis, Mindaugas Bilius, Gediminas Bučiūnas, Marijus Šalčius, Neringa Palionienė, Marius Kuzminovas, Simona Žižienė, Inesa Gulbinienė, Olegas Šibkovas, Daiva Bereikienė

  Trijų Lietuvos teisės mokyklų (Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto) autorių kolektyvo tikslas – parengti vadovėlį, skirtą ne plačioms mokslininkų diskusijoms, bet studentams, perkopusiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies barjerą ir pradėjusiems studijuoti atskirus specialiosios dalies skyrius. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi ne tik suteikti teorinių žinių apie konkrečių nusikalstamų veikų sudėtis, bet ir parodyti, kaip šios normos taikomos įvairioms praktinėms situacijoms. Atnaujintas vadovėlis praturtintas nauja teismų praktika, pasikeitusiomis baudžiamojo kodekso normomis, papildomais autorių pamąstymais.

  Vaiko ir šeimos gerovė. Problemos apibrėžtys, intervencijos ir valstybės vaidmuo

  Rasa Naujanienė, Jonas Ruškus, Merja Laitinen, Roberta Motiečienė, Julija Eidukevičiūtė, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė

  Šioje monografijoje autoriai, remdamiesi progresyviose šalyse išplėtotais konceptualiais modeliais ir tarptautiniais vaiko teisių standartais, konstruoja vaiko ir šeimos gerovės sampratą kaip nuoseklią vaiko teisių apsaugos ir socialinių paslaugų šeimai architektūrą. Remdamiesi atlikto tyrimo rezultatais, autoriai sistemiškai ir kritiškai įvertina vaiko teisių apsaugos ir socialinių paslaugų šeimai sistemos nuoseklumą bei veiksmingumą Lietuvoje. Monografijoje vaiko ir šeimos gerovė modeliuojama kaip tarpusavyje sąveikaujančių vaiko teisių apsaugos ir socialinių paslaugų šeimai sistema. Autoriai identifikuoja priemones vaiko ir šeimos gerovės gerovei Lietuvoje stiprinti, tokias kaip vaiko teisės būti išklausytam užtikrinimas, geriausio vaiko intereso nuostatos įgyvendinimas, paslaugų įvairovės vaikui ir šeimai prieinamumo sukūrimas, negalią turinčių vaikų ar tėvų kritinės būklės sprendimai, vaiko ir šeimos gerovės paslaugų sistemos dalyvių sąveikos ir funkcijų harmonizavimas, vaiko ir šeimos gerovės paslaugų specialistų profesinis pasirengimas, bei vaiko teisių pripažinimas dėl tvaraus vaiko ir šeimos gerovės vystymosi.