Number of Titles: 707
  e-mailpassword

  News

  Tamsiąja triada pasižymintys vadovai: ką apie juos mano pavaldiniai? (neįmanoma, pakenčiama, o gal efektyvu)

  Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė

  Smalsumas iš arčiau pažvelgti į „tamsiąją“ vadovavimo pusę atvedė mus prie beveik 5 metus trukusių mokslinių tyrinėjimų, kurių metu buvo formuluojami probleminiai klausimai, ieškoma atsakymų įgyvendinant tyrimus (daugiausia kvazieksperimentus), diskutuojama, dalinamasi atradimais su mokslininkų ir praktikų bendruomenėmis. Visas savo žinias ir patirtį apie pavaldinių suvokiamą „tamsiųjų“ vadovo asmenybės savybių reikšmę vadovavimui, jo vertinimui, sąsajoms su vadovavimo stiliais, vadovavimo pasekmėmis bei kilusius metodologinius iššūkius ir atrastus jų sprendinius mes sudėjome į šią monografiją. Tikimės, jog ši monografija taps skaitytojų kūrybiniu įkvėpimu tirti mažiau analizuotas vadovavimo psichologijos sritis.

  Foneminė lietuvių kalbos morfemų struktūra ir jų sandūra

  Asta Kazlauskienė

  Monografijoje pristatomo tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius lietuvių kalbos kaitomųjų kalbos dalių morfemų struktūrinius modelius ir priebalsių samplaikų dėsningumus. Rezultatai atskleidžia labai akivaizdų šaknies struktūros įtaką kitų morfemų struktūrai. Išryškėjo labai akivaizdi pagrindinės – šaknies – morfemos lemiama įtaka kitų morfemų struktūrai. Prie tipiškiausios C1VC1 struktūros šaknies iš vienos pusės šliejasi C1V struktūros priešdėlis, iš kitos pusės VC1 struktūros priesaga arba galūnė. Morfemų modeliai su priebalsių samplaikomis neproduktyvūs ir nedažni, jie būdingesnės šakniai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad nėra akivaizdžių priebalsių derinimo pagal tarimo vietą dėsningumų ar apribojimų.

  UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ

  Mykola Porovskis, Virgilijus Čepaitis, Petras Vaitiekūnas

  Lietuvių ir ukrainiečių tautų draugystė prasidėjo tautinio išsivadavimo kovose už nepriklausomybę. Lietuviai visada laikė ukrainiečius sąjungininkais. Ukrainiečių ir lietuvių rašytojai nuo seno bendravo. Pirmieji susitikimai su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjais ir Ukrainoje besikuriančių neformalių judėjimų pradininkais vyko Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo išvakarėse, 1988-aisiais.

  Apybraižoje „Už jūsų ir mūsų laisvę“ pasakojama apie Lietuvos Sąjūdžio ir Ukrainos Liaudies Rucho veiklą siekiant Lietuvos ir Ukrainos nepriklausomybės, Lietuvos ir Ukrainos sąsajas ir ryšius.

  Psichologo profesinė etika

  Viktorija Čepukienė

  Psichologo profesinė etika pasaulyje yra formuojama jau daugiau nei 70 metų, tačiau pastaruosius kelis dešimtmečius stebimas itin didelis profesinės etikos psichologijos moksle ir praktikoje akcentavimas. Nors anksčiau buvo manoma, kad psichologams užtenka susipažinti su šalies profesinės etikos kodeksais, tačiau pastebima, kad to nepakanka, nes tiek bendroji, tiek ir profesinė etika susijusios ne tik su specifinėmis žiniomis, bet ir su moralinėmis asmens nuostatomis bei profesinėmis vertybėmis, todėl būtinas tikslingas ir ilgalaikis profesinės etikos mokymas, formuojant būsimų psichologų tinkamas moralines profesines nuostatas ir vertybes. Be to, profesinės etikos kodeksai būtini, siekiant apibrėžti psichologo etišką elgesį, tačiau nepakankami, sprendžiant etines dilemas ir priimant sprendimus sudėtingose profesinėse situacijose. Tam reikia išmanyti profesinės etikos bazinius ir specifinius aspektus bei ugdytis tinkamas moralines nuostatas. Ši mokomoji knyga yra skirta supažindinti skaitytoją su baziniais psichologo profesinės etikos aspektai, t.y. etikos teorijomis, etinių sprendimų priėmimo modeliais, tokiais baziniais profesinės etikos aspektais kaip profesinė kompetencija, informuotas sutikimas, profesinių santykių ribos, privatumas ir konfidencialumas, o taip pat su specifiniais etikos aspektais vykdant tokias psichologo profesinės veiklos funkcijas kaip psichologinis vertinimas, psichologinis konsultavimas bei moksliniai tyrimai.
  Nors pirmiausia ši mokomoji knyga yra skirta psichologijos bakalauro studijų programose studijuojantiems studentams, tačiau ji taip pat gali būti naudinga ir psichologijos magistro studijų programose studijuojantiesiems, ir profesionaliems psichologams, norintiems prisiminti bazinius profesinės etikos aspektus. Galiausiai, šia mokomąja knyga gali pasiremti socialinį darbą, psichoterapiją ir psichiatriją studijuojantys bei praktikuojantys asmenys, kadangi šių profesijų atstovų etika yra artima psichologo profesinei etikai, nes grindžiama tomis pačiomis etikos teorijomis bei etikos principais.

  Le Journal d’Olga, Comtesse Kalinowska, Princesse Ogińska 1836–1840

  Irena Buckley, Marie-France de Palacio

  Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomas Olgos Kalinowskos-Oginskienės dienoraštis seniai domina kultūros istorikus, filologus. Tačiau 500 puslapių rankraštis sunkiai įskaitomas, todėl detaliau nėra tirtas. Dienoraštis rašytas 1836-1840 metais Sankt Petreburge, kada jauna panelė buvo caro rūmų freilina. Tradiciškai pasirinkta prancūzų kalba, kuria kilmingos mergaitės mokytos rašyti dienoraščius prestižiniuse Smolnio ir Šv. Jaterinos institutuose.

  Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai. 12-osios tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukos / Accounting and Finance: Innovative Solutions for Sustainable Bioeconomy and Rural Development. 12th International Scientific Conference Programme and Abstracts

  Autorių kolektyvas

  12-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“ programa ir santraukos.


  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė

  Autorių kolektyvas

  Mokslinių straipsnių rinkinį sudaro mokslininkų iš įvairių šalių ir tyrimo įstaigų tekstai. Jų tematika yra labai įvairi, apibūdinanti daugelį XVIII a. visuomenės gyvenimo sričių ir aspektų. Autoriai pagal savo tiriamus objektus gali būti priskirti ir politinei, ir socialinei, ir ekonominei, ir urbanistinei, ir ekleziastinei istorijai bei istoriografijai. Tyrimų problemos atžvilgiu visiems straipsniams bendra tai, kad juose nagrinėjama miestų istorija. Visi tiriami miestai priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (Vilnius, Kaunas, Merkinė, Lietuvos Brasta). Straipsniai leidžiami šeštosios mokslinės XVIII a. Lietuvos istorijos konferencijos „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė” pranešimų pagrindu.