Viso knygų: 762
  el. paštaskodas
  1. DVASINĖS VERTYBĖS IR DOROVINĖ KULTŪRA
  1.1. Dvasingumas
  1.2. Dorovinė kultūra
  2. MUZIKA – DVASINIO, DOROVINIO TAPSMO VEIKSNYS
  2.1. Muzikos sampratos paieškos
  2.2. Muzika ir vertybės
  2.2.1. Muzikinė kultūra
  2.2.2. Muzikinė sąmonė
  2.2.3. Tikėjimo aspektai
  2.3. Muzikos meninis-dvasinis ugdomasis potencialas
  2.4. Muzika – tautinio tapatumo sklaidos veiksnys
  3. MUZIKOS PAŽINIMAS – VIENAS IŠ DVASINIŲ VERTYBIŲ SKLAIDOS ŠALTINIŲ
  3.1. Muzikos pažinimo samprata
  3.2. Muzikos pažinimo psichologiniai aspektai
  3.2.1. Emocinis reagavimas į muziką
  3.2.2. Muzikos suvokimas
  3.2.3. Muzikinis mąstymas
  3.2.4. Muzikos supratimas
  3.3. Muzikos pažinimas kaip veikla
  3.3.1. Muzikos atlikimas (funkcinis pažinimas)
  3.3.2. Audialusis muzikos pažinimas
  4. MUZIKINIS UGDYMAS – DOROVINĖS KULTŪROS UGDYMO VEIKSNYS
  4.1. Muzikinio ugdymo samprata ir kryptys
  4.2. Meninis-dvasinis ugdymas ir dorovinis auklėjimas
  4.3. Muzikinis ugdymas ir dvasinių vertybių plėtra
  4.4. Muzikinio ugdymo turinio bruožai
  4.5. Muzikos mokytojas: dalykininkas ir „dvasininkas“
  5. DIAGNOSTINIS DVASINIŲ VERTYBIŲ SKLAIDOS TYRIMAS: ORGANIZAVIMAS IR REZULTATAI
  5.1. Tyrimo metodologija
  5.2. Respondentų požiūriai į muzikos ugdomąjį potencialą: dvasinių vertybių sklaidos, tautiškumo aspektai
  5.3. Respondentų požiūriai į muzikos ugdomąjį potencialą: grožio, gėrio, tiesos aspektai
  5.4. Mokytojų požiūriai į muzikos pažinimą, muzikinį ugdymą kaip į dvasinių vertybių įžvalgą ir sklaidą
  5.5. Mokytojų požiūriai į muzikos pažinimą, muzikinį ugdymą, remiantis veiklų aspektu
  5.6. Muzikos mokytojo asmenybės pedagoginis veiksnys
  IŠVADOS
  POST SCRIPTUM arba Tau, Mokytojau
  VARTOJAMŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS
  SUMMARY
  LITERATŪRA
  ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

  Muzikinis ugdymas – dvasinių vertybių sklaidos veiksnys