Viso knygų: 76
  el. paštaskodas
  I DALIS. Vadybiniai sprendimai organizacijose: bendrieji klausimai
  1 skyrius. Valdymo sprendimo samprata, vieta valdyme
  Mokymo(si) tikslai
  Sprendimo priėmimo samprata
  Sprendimo priėmimo lygiai
  Valdymo sprendimo priėmimo sampratos ypatumai
  Valdymo sprendimų priėmimo vieta organizacijų valdymo veiklose
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  2 skyrius. Valdymo sprendimų klasifikacija, pagrindiniai tipai
  Mokymo(si) tikslai
  Tipiniai ir netipiniai valdymo sprendimai
  Valdymo sprendimų tipologija pagal darbuotojų įtraukimą į valdymo sprendimų priėmimo procesą
  Grupių panaudojimas priimant valdymo sprendimus
  Valdymo sprendimų tipai pagal aplinkos neapibrėžtumo požymį
  Valdymo sprendimų tipai pagal valdymo funkcijas
  Nepriklausomi ir priklausomi valdymo sprendimai
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  3 skyrius. Požiūriai į valdymo sprendimų priėmimą
  Mokymo(si) tikslai
  Racionalus požiūris į valdymo sprendimų priėmimą
  Elgesio požiūris į valdymo sprendimų priėmimą
  Racionalaus ir elgesio požiūrių į valdymo sprendimų priėmimą derinimas
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  4 skyrius. Organizacijos aplinka ir valdymo sprendimų priėmimas
  Mokymo(si) tikslai
  Valdymo sprendimų priėmimo aplinkos samprata
  Vidinės valdymo sprendimų priėmimo aplinkos struktūra
  Išorinė valdymo sprendimų priėmimo aplinka
  Požiūriai į aplinkos svarbumą ir valdymo sprendimų subjektų santykį su ja
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  II DALIS. Racionalus valdymo sprendimų priėmimas
  5 skyrius. Vadybinės situacijos įvardijimas
  Mokymo(si) tikslai
  Poreikio priimti sprendimą suvokimas
  Pradinis suvokiamos situacijos įvardijimas
  Situacijos diagnozavimas
  Galutinis suvokiamos situacijos įvardijimas
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  6 skyrius. Valdymo sprendimo parengimas
  Mokymo(si) tikslai
  Alternatyvų įvardijimas
  Alternatyvų įvertinimas
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  7 skyrius. Valdymo sprendimų priėmimas
  Mokymo(si) tikslai
  Optimalios / geriausios alternatyvos atrinkimas
  Valdymo sprendimo suformulavimas ir įforminimas
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  8 skyrius. Valdymo sprendimo įdiegimas
  Mokymo(si) tikslai
  Vykdytojų supažindinimas su valdymo sprendimu
  Valdymo sprendimo įgyvendinimo kontrolė ir sekimas
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  9 skyrius. Rezultatų įvertinimas
  Mokymo(si) tikslai
  Valdymo sprendimo rezultatų įvertinimo turinys
  Valdymo sprendimo rezultatų įvertinimo diskusiniai aspektai ir metodai
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  III DALIS. Elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimui
  10 skyrius. Individualaus elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimui
  Mokymo(si) tikslai
  Asmenybės unikalumas
  Racionalumo riba
  Pasitenkinimas
  Įsipareigojimų laikymasis
  Intuicija
  Emocijos
  Kiti individualaus elgesio veiksniai
  Skatinimas – individualaus elgesio valdymo priemonė
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  11 skyrius. Grupinio elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimui
  Mokymo(si) tikslai
  Tarpasmeniniai santykiai
  Grupės tipas
  Grupės dydis
  Grupės vystymosi etapai
  Grupės normos
  Konfliktai
  Grupės sutelktumas
  Konformizmas
  Grupinis mąstymas
  Kiti grupinio elgesio veiksniai
  Vadovavimo stilius – grupinio elgesio valdymo priemonė
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  12 skyrius. Organizacinio elgesio įtaka valdymo sprendimų priėmimui
  Mokymo(si) tikslai
  Organizacijos tikslų sistema
  Organizacinė valdymo struktūra
  Organizacijos kultūra
  Valdymo etika
  Socialinė atsakomybė
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  13 skyrius. Komunikacijos įtaka valdymo sprendimų priėmimui
  Mokymo(si) tikslai
  Komunikacijos procesas
  Komunikavimo rūšys
  Kūno kalba
  Komunikacijos rėmai
  Komunikacijos barjerai
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  14 skyrius. Kūrybiškumo įtaka valdymo sprendimų priėmimui
  Mokymo(si) tikslai
  Kūrybiškumo elementai
  Kūrybiškumo procesas
  Kūrybiškumą ribojantys veiksniai
  Kūrybiškumo skatinimo metodai
  Santrauka
  Kartojimo klausimai ir užduotys
  Pagrindinių terminų sąvadas
  Nuorodos

  Vadybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas