Number of Titles: 82
  e-mailpassword

  Socialinis darbas

  Gebėjimai socialinio darbo praktikoje

  Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Teresė Nijolė Liobikienė

  Knygoje pristatomas socialinio darbo interviu metodas, nagrinėjami vaikų ir jaunuolių socialinių gebėjimų lavinimo teoriniai pagrindai bei praktiniai lavinimo metodai, tėvystės gebėjimų ugdymo reikšmė, šių gebėjimų įvairiuose vaiko amžiaus tarpsniuose lavinimo ypatumai. Socialinio darbo studijų krypties studentai, socialiniai darbuotojai praktikai bei kiti specialistai gali rasti vertingos medžiagos, planuodami ir organizuodami interviu su skirtingomis klientų grupėmis, pasisemti praktinių žinių, kaip vesti vaikų socialinių gebėjimų bei tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimus.

  Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje

  Teresė Nijolė Liobikienė

  Vadovėlį sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji; taip pat yra priedai. Iš dviejų skyrių sudarytoje pirmojoje, bendrojoje, dalyje apžvelgiamos streso ir krizės sąsajos, krizių reiškinį ir intervenciją aiškinančios teorinės perspektyvos. Pirmasis skyrius skirtas psichosocialinio atsparumo sampratai, atskleidžiant įvairių autorių požiūrį į psichosocialinio atsparumo reiškinį ir psichosocialinį atsparumą stiprinančius veiksnius. Antrajame šios dalies skyriuje nagrinėjama socialinio darbo praktika krizių intervencijos srityje. Daug dėmesio skiriama šioje srityje dirbančių socialinių darbuotojų profesinei, socialinei ir asmeninei kompetencijai. Aptariama daugiakultūrė krizių intervencijos perspektyva, kuri tampa aktuali įvertinant šio amžiaus imigracijos procesus. Teikiant pagalbą krizinėse situacijose svarbu gebėti dirbti skirtingų specialistų komandoje, kartu siekiant bendro tikslo gebėti apibrėžti savo kompetencijos ribas ir drauge derinti savo veiksmus. Todėl atskirame skyriuje aptartas komandinis darbas krizių intervencijos srityje. Antroji knygos dalis skirta specifinėms krizėms. Čia iš dalies laikomasi K. Slaikeu (1989) krizių klasifikacijos, pagal kurią skiriamos raidos ir situacinės krizės. Tačiau skirtingai nuo minėto autoriaus, aptariamos ypatingos raidos krizės: neišnešioto naujagimio gimimas, nevaisingumo krizė, vaiko globa ir įvaikinimas.

  Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis

  Rasa Naujanienė, Auksė Endriulaitienė, Jonas Ruškus, Loreta Gustainienė, Natalija Mažeikienė, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Laura Varžinskienė, Aurelija Stelmokienė, Roberta Motiečienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonienė, Gabija Jarašiūnaitė

  Šia mokslo monografija pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama integruoti Veiklos tyrimo dalyvaujant (VTD) metodologiją organizacijų tyrimuose, sudarant prielaidas pažangių socialinių tyrimų taikymui paslaugų sektoriaus įmonėse. Monografijos tikslas – remiantis įgyvendinto tyrimo patirtimi aktualizuoti organizacijų veiklos efektyvumo psichosocialinių veiksnių ir organizacijų pasirengimo pokyčiams veiksnių analizę, pristatant atlikto tyrimo socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims teikiančiose organizacijose rezultatus bei pateikiant įžvalgas tolesniam organizacijų veiklos efektyvumui gerinti bei pokyčių galimybes; išryškinti veiklos tyrimo dalyvaujant įgyvendinimo socialinių paslaugų organizacijose savitumą, metodologinius pranašumus ir apribojimus kitų socialinių mokslų tyrimų kontekste.