Number of Titles: 440
  e-mailpassword

  Edukologija

  Mokslininko intelektinė lyderystė aukštajame moksle: poreikis, veiksniai ir iššūkiai

  Vilma Žydžiūnaitė

  Originali monografija, kuri remiasi 437 šaltinių analize ir kokybinio empirinio tyrimo duomenimis. Knygoje keliami ir diskutuojami aktualūs ir nepatogūs klausimai apie aukštojo mokslo, kuriame mokslininkas įgyvendina intelektinę lyderystę, naudą ir vertę; intelektinės mokslininko lyderystės poreiki aukštojoje mokykloje; mokslininko intelektinės lyderystės įgyvendinimo veiksnius (asmenį, komandą, instituciją); iššūkius mokslininko intelektinei lyderystei aukštajame moksle; mokslininko intelektinę lyderystę tyrimų sklaidoje.

  Ar gebame būti verslūs?

  Genutė Gedvilienė, Vidmantas Tūtlys

  Verslumas šiandien visuotinai vertinamas kaip asmens ar socialinių grupių gebėjimas, kuris lemia ekonomikos plėtrą, pažangą ir gerovę. Verslumo lavinimas tampa reikšminga švietimo ir profesinio rengimo politikos ir praktikos dalimi. Plečiasi ir verslumo kompetencijos pritaikymo sritys, ši kompetencija reikalinga ne tik pelno siekiančio verslo kūrimo bei plėtros srityse, bet ir viešajame sektoriuje, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų veiklose. Šiandien sparčiai auga palyginus jauna verslo sritis – socialinis verslas, kurio tikslas ir paskirtis skiriasi nuo tradicinio pelno siekiančio verslo tuo, kad jie orientuoti į viešąjį gėrį ir į konkrečius visuomenės, vietos bendruomenės arba atskirų probleminių socialinių grupių poreikius. Šiame leidinyje bandoma atsakyti į šiuos klausimus: kokių verslumo kompetencijų (žinių, įgūdžių ir gebėjimų) reikalauja socialinis verslas ir jo plėtra, kas yra socialinis verslumas, kuo jis skiriasi nuo tradiciškai suprantamo verslumo, būdingo tik pelno siekiantiems verslininkams?

  Technology enhanced learning integration into organizations

  Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė, Vilma Žydžiūnaitė, Aušra Rutkienė, Alan W. Tait, Lina Kaminskienė

  The study presents a framework of responsible and responsive technology enhanced learning integration into organizations. Applying the theories of integration of innovation in an organization, technology enhanced learning integration criteria groups have been identified and validated in this study in the following sequence: 1) Strategy and management, 2) Information communication technologies and infrastructure, 3) Continuous professional staff development, 4) Technology enhanced learning curriculum, 5) Support systems, 6) Quality assurance, and 7) Marketing and business development. The implementation of framework of technology enhanced learning integration into three types of organizations – vocational education and training, business and community organizations – have been researched and results presented.

  Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje

  Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Vilma Žydžiūnaitė, Lina Kaminskienė, Aušra Rutkienė, Elena Trepulė, Sigitas Daukilas

  Monografijoje atskleidžiama ir apibūdinama technologijomis grindžiamo mokymosi organizacijoje samprata, turinio charakteristikos, procesai filosofiniu, metodologiniu ir empiriniu aspektais, pristatoma tarptautinė patirtis. Technologijomis grindžiamo mokymosi integravimas organizacijoje remiasi prielaida, kad informacinių komunikacinių technologijų dermė su mokymo (-si) procesais stiprina ir efektyvina juos. Pristatomi trijų tipų – švietimo, verslo ir bendruomenių – organizacijose atlikti tyrimai, aiškinantis tokio mokymosi integravimo stiprybes, ribotumus, mokymo (-si) poreikius organizacijose, darbuotojų galimą indėlį į technologijomis grindžiamo mokymosi integravimo sėkmę, tokio mokymosi nulemtos virtualios mokymo (-si) aplinkos ir organizacijoje dirbančių žmonių suvokiamą integravimo būtinumą, naudą ir prasmę individualiu ir organizaciniu požiūriais.

  Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra

  Vidmantas Tūtlys, Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vilhelmina Vaičiūnienė, Egidijus Stancikas, Dalia Staniulevičienė, Vita Krivickienė, Raimundas Vaitkevičius, Paulius Gedvilas

  Monografijoje pristatomi suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo Lietuvoje tyrimo, atlikto įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo platforma“, rezultatai. Tyrimo tikslas yra holistiškai ištirti ir įvertinti suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimą Lietuvoje. Tyrimo metu buvo analizuojamas bendravimo gimtąja ir užsienio kalbomis, kultūrinio sąmoningumo, verslumo, informacinės visuomenės technologijų taikymo mokymosi mokytis kompetencijų lavinimas. Tyrimas atskleidė didėjančią šių kompetencijų plėtros svarbą suaugusiųjų užimtumui, darbo vietų išlaikymui, karjerai, pilietiniam gyvenimui ir asmeniniam tobulėjimui bei augantį šių kompetencijų reikšmingumo supratimą.

  Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi

  Vidmantas Tūtlys, Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vilhelmina Vaičiūnienė, Egidijus Stancikas, Dalia Staniulevičienė, Vita Krivickienė

  Mokomoji knyga „Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi“ skirta suaugusiųjų mokymuisi, lavinant bendrąsias kompetencijas. Knygoje pateikiami keturi bendrųjų kompetencijų lavinimo moduliai: bendravimo gimtąja ir užsienio kalba; skaičiavimo ir informacinės visuomenės technologijų kompetencijų; mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencijų; verslumo kompetencijos moduliai. Leidiniu gali naudotis tie, kas mokosi savarankiškai, taip pat asmenys, mokantys suaugusiuosius.