Кількість назв: 614
  e-mail пароль

  VDU ŠVIETIMO AKADEMIJA

  Conversations about East Central Europe after 1989 / Pokalbiai apie Rytų Vidurio Europą po 1989-ųjų

  Tomas Kavaliauskas

  It is a book of conversations in which distinguished scholars share their insights on transcultural memory, European languages, the evil of communism and forgiveness. Cross-regional comparisons of memory and cultural identity issues should give the reader the feeling of transnational altitudes, while preserving the taste of regional and national specifics: Latvian, Lithuanian, Polish, Russian, Czech, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Ukrainian, Slovenian, Norwegian, Swedish and Swiss. / Tai pokalbių knyga, kurioje savo įžvalgomis apie transkultūrinę atmintį, Europos kalbas, komunizmo blogį ir atlaidumą dalijasi garsūs akademikai. Atminties bei kultūrinės įvairovės problematikos tarpregioninis lyginimas turėtų suteikti skaitytojui viršnacionalinių aukštumų pojūtį, tuo pat metu išsaugant regioninės bei tautinės savasties skonį: latvišką, lietuvišką, lenkišką, rusišką, čekišką, vengrišką, rumunišką, bulgarišką, ukrainietišką, slovėnišką, norvegišką, švedišką, šveicarišką.

  Pažinkime socialinius partnerius: policija ir jos prevencinė veikla

  Stasys Avižinis

  Šio leidinio paskirtis – suteikti socialinės pedagogikos studentams, socialiniams pedagogams ir socialiniams darbuotojams, mokyklų pedagogams pagrindines žinias apie svarbius prevencinės veiklos partnerius – nepilnamečių reikalų specialistus ir kitus policijos pareigūnus. Apžvelgiama darbo su vaikais geroji patirtis, yra praktinių užduočių, iliustruojančių galimas problemines situacijas.

  Elektronai ir fotonai puslaidininkiuose

  Janas Siroicas

  Šiame leidinyje nagrinėjami elektronų, esančių periodiniame lauke, būsenų bendrieji bruožai, jų juostinė struktūra ir jos pokyčio ypatumai nuolatiniame magnetiniame lauke. Metodinė priemonė skirta FTF magistrams, studijuojantiems kūno optikos kursą.

  Pažinkime pasaulio vabzdžius. Blakės. Įvairovė ir pavadinimai

  Jonas Rimantas Stonis, Andrius Remeikis, Darius Baužys

  Mokomojoje knygoje pateikiami duomenys apie vienus įdomiausių, įvairiausių ir plačiausiai paplitusių vabzdžių – blakes (Hemiptera, Heteroptera). Knyga skirta universitetinių biologijos ir ekologijos bei gamtamokslinio ugdymo studijų programų studentams.

  Paukščių taškinių apskaitų metodika ir jos praktinis taikymas ekologiniuose tyrimuose

  Petras Kurlavičius

  Knygoje pateiktas detalus paukščių taškinių apskaitų metodikos aprašymas. Priemonė skiriama biologijos, gamtos studijų studentams taip pat bendrijų ekologijos praktikos dalyviams.

  O tempora!

  Tomas Dirgėla

  Tai pirmoji LEU studento Tomo Dirgėlos knyga, savaip praturtinanti ir papildanti leidyklos „Edukologija" leidžiamą JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBOS seriją. Autorius knygoje dramines miniatiūras ir pasakėčias savitai, žaismingai perdirba, parodijuodamas mūsų iškilius asmenis.

  Nerimas 2. Tautiškumas ir demokratija: tikros ir apgaulingos formos

  Viktorija Daujotytė, Eugenijus Jovaiša, Giedrius Kuprevičius, Zenonas Norkus, Aleksandras Vasiliauskas

  „Nerimas 2“ tęsia tautiškumo ir nacionalumo, istorinės atminties, socialinės ir ekonominės istorijos bei moralės savivokos temas.

  Naujųjų amžių racionalizmo etika: mokomasis metodinis leidinys

  Rūta Marija Vabalaitė

  Leidinyje supažindinama su pagrindiniais naujųjų amžių racionalizmo etikos klausimais, dorovės, laisvės, laimės, gėrio ir blogio problemomis Rene Descartes'o, Benedicto de Spinozos, Gottfriedo Wilhelmo Leibnico filosofijos sistemose.

  Mokesčių ir darbo rinkos sąveika

  Džiuljeta Ruškytė, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytas Navickas

  Monografijoje nagrinėjama mokesčių ir socialinio draudimo įmokų įtaka užimtumui, nedarbui bei darbo rinkos politikai. Knyga skirta mokslo darbuotojams, studentams ir mokesčių bei darbo politikos rengėjams.

  Lotoso kvapas. Kelionių po Aziją apybraižos

  Almantas Samalavičius

  Knygą sudaro eseistinės kelionių apybraižos po budizmo ir islamo šalis – Birmą, Tailandą, Malaiziją, Pietų Korėją, Japoniją.

  Lietuvos žiniasklaida jaunųjų tyrėjų akimis

  Sudarytojas Rytis Taraila

  Leidinyje Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto studentai reikliai įvertino žiniasklaidos „vidaus ligas“. Tai drąsus žingsnis griaunant ydingą sistemą, kurioje beveik nebeliko vietos žurnalistams, nenorintiems nuolat eiti į kompromisus su savo sąžine.

  Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos

  Juozas Skirius

  Monografijoje nušviečiama Lietuvos tautininkų valdžios vykdoma politika JAV lietuvių atžvilgiu 1926–1940 m., tikintis išeivijos palankumo. Remiantis šaltiniais, analizuojamas išeivijos ideologinių srovių požiūris į Lietuvos valdžią po 1926 m. perversmo.

  Lietuvos karininko Juozo Palukaičio atsiminimai. Norilsko konclageris / Memoirs of the Lithuanian Military Officer Juozas Palukaitis. Norilsk Concentration camp

  Sudarytojas Juozas Skirius

  Tai Lietuvos karininko, leitenanto, Juozo Palukaičio (1943–1990) atsiminimai, kuriuose išraiškingai atpasakojami jo paties patirti įvykiai 1940–1941 m. Lietuvoje ir karo bei pokario skausmingi pergyvenimai Sibire – Norilsko lageryje.

  Lietuvos istorikų bendrija 1918–1944 metais: kolektyvinės biografijos tyrimas

  Valdas Selenis

  Monografijoje autorius, remdamasis archyvine medžiaga, originaliais statistiniais tyrimais, antriniais šaltiniais, nušviečia prieškario ir Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos istorijos bendrijos raidą įvairiais aspektais. Knyga skiriama ne tik istorikams, bet ir sociologams, kultūrologams ir visiems besidomintiems istoriografija.

  Lietuvių kalbos skyrybos naujovės: teorija ir praktika

  Laimutė Bučienė, Vidas Kavaliauskas, Regina Rinkauskienė

  Knyga parengta remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimais Nr. N-2(103) ir N-3(104), kuriuose patvirtintos naujosios privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės. Knyga skiriama studentams lituanistams, tačiau bus naudinga ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviams.

  Krepšinio technika ir mokymas

  Rūtenis Paulauskas

  Knygoje, skirtoje kūno kultūros specialybės studentams, treneriams, mokytojams bei žaidėjams, aprašoma krepšinio technika su kamuoliu ir be kamuolio, veiksmų mokymo ir jų valdymo teorinis paaiškinimas.

  Keliautojų sportas: turizmo ir kraštotyros neformalaus švietimo veiklos organizavimo ir plėtojimo metodika mokykloje

  Nijolė Kapustinskienė

  Metodinė priemonė skirta studentams, neformalaus švietimo pedagogams, keliautojams, norintiems gilintis į turistinės ir kraštotyrinės veiklos plėtojimo galimybes.

  Jutimo organai ir jų sauga

  Regina Proškuvienė

  Leidinyje nagrinėjami jutimo organų anatominiai, funkciniai ypatumai, jų reikšmė gyvenimo kokybei, dažniausiai pasitaikantys jutimo organų sutrikimai, jų priežastys ir įtaka ugdymo procesui. Leidinys skiriamas pedagoginio profilio aukštųjų mokyklų studentams, pedagogams ir ugdytinių tėvams.

  Juodasis kryžius, arba palydėti pasmerktieji

  Adolfas Sabaliauskas

  Ši autoriaus atsiminimų knyga – unikalūs pasakojimai žmogaus, Lietuvos karo policijos kapeliono, kuris prieš sušaudant palydėdavo į amžinybę ir sutaikinimą su Dievu, Karo teismo mirties bausme nuteistus kalinius. Ši misija iš tiesų buvo sunki, ir kun. Adolfas Sabaliauskas ją sunkiai išgyveno.

  Jaunuosius sportininkus treniruotis skatinantys veiksniai

  Nelė Žilinskienė

  Leidinyje pateikiami jaunuosius lengvaatlečius rinktis šią sporto šaką ir treniruotis skatinantys veiksniai, sportuojančių mokinių vertybių raiškos ypatumai. Taip pat palyginti lengvosios atletikos ir futbolo bendri ir skiriamieji šių veiksnių požymiai.

  Indvidualus pscologinis konsultavimas

  Margarita Pileckaitė-Markovienė

  Šioje metodinėje priemonėje aptariami teoriniai ir praktiniai psichologinio konsultavimo aspektai: tikslai ir uždaviniai, konsultanto asmenybės darbo stiliaus reikšmė, konsultanto profesijos pasirinkimo ir konsultanto rengimo ypatumai.

  Griūvančios erdvės: oreiviškų pratybų novelės

  Beatričė Rastenytė

  Ši trumposios poezijos knyga tęsia leidyklos „Edukologija“ leidžiamą „Jaunųjų rašytojų prozos“ seriją. Knygoje atsispindi jaunos, kūrybiškos, giliai ir savitai pasaulį jaučiančios bei matančios merginos apmąstymai, pokalbiai su savimi, kartais net filosofiniai pamąstymai.

  Grigalius Nysietis.Homilijos apie palaiminimus

  Sudarytojas Saulius Rumšas

  Grigalius Nysietis (apie 331–394) yra vienas žymiausių Bažnyčios tėvų, padariusių didelę įtaką ne tik IV a. Bažnyčios teologiniam ir politiniam gyvenimui, bet ir palikusių svarbų teologinį bei dvasinį paveldą kartoms. „Homilijos apie palaiminimus“ yra vienas ankstyvesnių jo kūrinių.

  Gyvenimo pėdsakai

  Juozas Skernevičius, Rūta Dadelienė

  Monografijoje nagrinėjama asmenybės gyvenimo raida, jos formavimuisi įtakos turėję veiksniai, sporto veikla, pedagogo ir mokslininko kelias, analizuojama šeimos reikšmė. Manome, kad knyga padės studentams geriau suvokti veiklos, pažinimo, darbo ir gyvenimo prasmę, žinių sklaidos esmę.

  Genetika. Kartų kaita ir genų paveldėjimas

  Juozas Proscevičius

  Šis leidinys skirtas būsimiems ir praktikuojantiems biologijos ir gamtos mokytojams. Jame aptariami gyvų organizmų dauginimosi būdų ir kartų kaitos genetiniai aspektai bei nagrinėjamas kombinacinio kintamumo mechanizmas.

  Genetika. Geno prigimtis

  Juozas Proscevičius

  Leidinys skirtas būsimiems ir praktikuojantiems biologijos ir gamtos mokytojams. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie gyvų organizmų paveldimosios informacijos organizavimą ir realizavimą.

  G. Akstino viršūnė. Senojo ledkirčio istorija

  Gerimantas Statinis

  Šios knygos žanras – publicistika, jungianti prozą, beletristiką ir interviu, apimanti įvairių žmonių gyvenimo laikotarpį, susijusį su kalnais ir išgyvenimais juose. Knyga skirta vienam pirmųjų lietuvių alpinizmo pradininkų Gediminui Akstinui, žuvusiam 1959 m. Kaukazo kalnuose.

  Etikos problemų analizė remiantis loginio mąstymo teorija ir praktika

  Rasa Aiškinytė-Degėsienė

  Monografijos tyrimų objektas – etikos ir logikos mokslų sąsajos problema bei galimybė mokyti(s) etikos remiantis loginio mąstymo taisyklėmis.

  Estezė ir vertinimai: esė apie literatūros kūrinio pajautą, straipsniai ir recenzijos

  Vytautas Martinkus

  Ši knyga tęsia autoriaus monografijoje „Estetinė literatūros gyvybė“ (2010) nagrinėtus literatūros aksiologijos klausimus. Vertinimų teorine ir praktine ašimi pasirinkta „estezė“ – literatūros kūrinio ir jo suvokėjo juslinis santykis, transformuotas į men

  Bernardas Kuodaitis ir Lietuvos astronomija

  Algimantas Ažusienis, Libertas Klimka, Stasė Matulaitytė

  Monografijoje atskleidžiama Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų astronomo Bernardo Kuodaičio (Kodačo, 1879-1957) įtaka moderniosios astrofizikos tapsmui Lietuvoje. Pateikiama išsami mokslininko biografija.

  Naratyvinis žaidimas ir mokymasis

  Sudarytoja Milda Brėdikytė

  Leidinyje pristatomas ugdančiosios naratyvinio žaidimo pedagogikos metodas, aptariamos jo teorinės ir praktinės ištakos, naratyvinio žaidimo samprata ir pateikiami konkretūs šio metodo įgyvendinimo žingsniai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar mokykloje, dirbant su 3-8 metų amžiaus vaikais. Leidinys parengtas pagal 2015–2017 m. keturiose šalyse (Lietuvoje, Suomijoje, Anglijoje, Lenkijoje) vykdytą programos Erasmus+ strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo sektoriaus projektą „Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės“ (NŽME; angl. Narrative Environments for Play and Learning, Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443).