Viso knygų: 440
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Atsiminimų pynė

  Romualdas Baltrušis

  Knyga, apimanti vienos asmenybės – profesoriaus Romualdo Baltrušio – ir ne vienos kartos gyvenimo kelius nuo XX amžiaus iki XXI amžiaus pradžios. Atsiminimuose įsirėžę įsimintini istoriniai įvykiai, turėję įtakos mūsų valstybės likimą, ir konkrečių žmonių gyvenimai, regis, buvę svarbūs vien mokslo ar meno kūrėjams, susiklosto į daugialypę panoramą. Atsiminimų autorius pateikia daugelį faktų, atveria ne vienos žymios asmenybės bruožus, atskleidžia skaitytojui mokslinės veiklos, tautinės savimonės ir Lietuvos Atgimimo įdomius aspektus. Vaizdinga, tiksli kalba ir gebėjimas jautriai derinti subjektyvumą ir objektyvų vertinimą atsiminimus perkelia toli už autobiografijos ribų.

  Naujasis lietuvių ir latvių romanas. Raidos tendencijos 1988–2000-taisiais

  Inga Vaičekauskaitė-Stepukonienė

  Monografijoje siekiama aptarti lietuvių ir latvių romano raidą 1988–2000-aisiais. Darbo objektas – reikšmingiausi lietuvių ir latvių romano pavyzdžiai, turėję daugiausiai įtakos šiuolaikinės prozos plėtotei, žymėję tradicijos lūžį, įteisinę naują meninę žmogaus ir pasaulio koncepciją, stiliaus paieškas. Tipologinėje studijoje aptariamos susiformavusios naujos lietuvių ir latvių romano tradicijos ir žanriniai modeliai, brėžiamas jų ryšys su Vakarų literatūros kontekstu.

  Spauda ir žmonės. Autobiobibliografinis sąvadas. 1954–2004

  Leonas Gudaitis

  Tai – pirmasis Lietuvoje bandymas pagal paties autoriaus sudarytą spausdintų darbų ir literatūros apie juos bibliografiją įvairiopai atskleisti savo veiklos visumą. Publikacijų, redakcinio darbo, retrospektyvos skyriuose, mokslinio gyvenimo, bibliofilijos poskyriuose temiškai sugrupuoti ir chronologine tvarka išdėstyti literatūros ir spaudos istoriko prof. habil. dr. Leono Gudaičio bibliografiniai duomenys jungiami su spaudoje panaudotų jo tekstų nuorodomis ir papildomi autoriaus pastabomis, patikslinimais, svarbesnių realijų paaiškinimais. Parinktos nuotraukos sukonkretina autobiobibliografijoje minimą ar plačiau apibūdinamą jo asmeninę, žurnalistinę, akademinę aplinką.

  Tarp Logoso ir Pano: Henriko Ibseno analitinės dramos

  Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė

  Monografijoje, pasitelkiant gausią kritinę medžiagą ir naujausius tyrinėjimus, pirmą kartą lietuvių literatūrologijoje atskleidžiama Henriko Ibseno draminio paveldo visuma, gvildenami jo kūriniams būdingi motyvai, temos ir problemos, išsamiai aptariamas literatūrinis kontekstas.

  Modern North American Women Writers: Edith Wharton, Gertrude Stein, Katherine Anne Porter, Willa Cather, Sylvia Plath, Toni Morrison

  Irena Ragaišienė, Ingrida Žindžiuvienė

  This selection of topics and presentation of the critical material relevant to these topics is addressed primarily to students of American literature. / Ši teminė medžiaga ir jai aktuali kritinė medžiaga skirta pirmiausiai studijuojantiesiems amerikiečių literatūrą.

  Eilėraščių analizė Naujosios kritikos mokyklos metodu

  Indrė Žekevičiūtė

  Šioje mokymo priemonėje trumpai apžvelgta Naujosios kritikos mokyklos atsiradimo istorija, apibendrintai aptarti pagrindiniai šios mokyklos atstovų (T. S. Elioto, I. A. Richardso ir kitų) postulatai ir konkrečiai pademonstruotas šios mokyklos siūlytas poezijos kūrinių analizės metodas, leidžiantis itin subjektyviai atskleisti bet kokio poetinio teksto prasmę, bent apytikriai įvertinti jo meninį lygį ir suformuluoti nuostatas, susidariusias perskaičius konkretų tekstą.

  Vlado Šlaito poezijos paralelės

  Indrė Žekevičiūtė

  Ši knyga – mėginimas nutraukti užsitęsusią tylą ir apibendrinti aiškius V. Šlaito nuopelnus modernėjančiai lietuvių poezijai. Galbūt knyga pasirodys kiek eklektiška. Tačiau nuoseklų kalbėjimą apsunkina surinktos medžiagos pobūdis, pasirinktas komparatyvistinis tyrinėjimų metodas: norėjosi papasakoti V. Šlaito biografiją, išsamiai aptarti jo poetinį palikimą ir kartu paieškoti atsakymų į platesnius klausimus – poezijos proziškėjimo prielaidas, literatūrinių įtakų svarbą, poetinio eksperimento autentiką.