Viso knygų: 516
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Informacinės visuomenės technologijos ir jų kaita švietimo sistemoje

  Genutė Gedvilienė, Lina Kankevičienė

  Ši monografija yra informacinės visuomenės technologijų taikymo ir atliktų tyrimų rezultatas. Išsiaiškinta, kad informacinės visuomenės technologijos apima informacijos kūrimo, diegimo, sklaidos ir valdymo funkcijas. Tai gali įvaldyti tik besimokanti arba išsilavinimo siekianti visuomenė. Technologijos padeda įvaldyti pagrindines kompiuterines programas, tokias kaip: tekstų apdorojimas; duomenų bazių, informacijos saugojimo ir valdymo galimybės bei galimos grėsmės; interneto valdymas; bendravimo elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis galimybės (elektroninis paštas, tinklo priemonės ir kt.) darbe, leidžiant laisvalaikį, dalijantis informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir atliekant tyrimus. Mokslinės literatūros, nacionalinių ir tarptautinių dokumentų analizės pagrindu monografijoje išryškinamos informacinės visuomenės technologijos, jų supratimas, vaidmuo ir galimybės švietimo sistemoje, naudojimas tarp dėstytojų ir studentų studijų procese aukštojoje mokykloje. Pagrindinė šios monografijos idėja – priežastiniai visuomenės kaitos, jos poreikių, technologijų atsiradimo ir studijų kaitos ryšiai, šių reiškinių sąveika ir tos sąveikos padarinių analizė; išryškinami ne tik teigiami informacinės visuomenės technologijų integravimo aspektai, bet ir kliūtys. Monografijoje pristatoma studentų ir dėstytojų patirtis taikant įvairias technologijas, suprantant mokymą ir mokymąsi kaip abipusį neatskiriamą procesą. Tikimės, kad ši monografja pasitarnaus visuomenei, t. y. mokslininkams, universitetų, kolegijų dėstytojams, profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir kitiems besidomintiems XXI a. informacinės visuomenės technologijomis.

  Studentų savarankiškumo skatinimas studijuojant universitete

  Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė

  Mokslo studijoje analizuojamas studentų savarankiškumas bei jo skatinimas universitetinių studijų metu. Ši studija suskirstyta į tris pagrindines dalis: savarankiškumo samprata universitetinėse studijose, bendrieji gebėjimai ir jų plėtojimas universitete, metodų nauda ir paskirtis plėtojant studentų savarankiškumą. Visose trijose dalyse integruojamos teorinės įžvalgos ir empirinio tyrimo rezultatų analizė. Pirmojoje dalyje analizuojama savarankiškumo samprata, atsižvelgiant į studentų požiūrį (kiekybinis tyrimas) ir dėstytojų komentarus (kokybinis tyrimas). Antrojoje dalyje apžvelgiama bendrųjų gebėjimų samprata ir ją apibūdinantys pagrindiniai elementai, kurie padeda apsispręsti dėl pagrindinių bendrųjų gebėjimų struktūrinių dalių, aktualių studijuojant. Trečiojoje mokslo studijos dalyje aptariama mokymosi metodų nauda ir paskirtis, akcentuojamas studentų savarankiškumo skatinimas studijų laikotarpiu. Šioje dalyje pateikiama studentų nuomonė, nurodomi jiems aktualūs ir naudingi metodai, taikomi studijų metu, taip pat pristatomi dažniausiai dėstytojų taikomi metodai ir aptariama šių metodų pasirinkimo logika.

  Aiškinamasis lietuvių–anglų kalbų edukologijos terminų žodynėlis

  Beata Miniotatė, Ingrida Žindžiuvienė

  Aiškinamasis žodynėlis skiriamas anglų filologijos bakalauro ir magistro studijų studentams bei kitų sričių specialistams, besidomintiems anglų kalbos dėstymo terminija.

  Karjeros valdymas: asmeninė / individualioji / perspektyva

  Nijolė Petkevičiūtė

  Mokomojoje knygoje pristatomi asmeninės / individualiosios karjeros valdymo klausimai. Autorė nagrinėja karjeros apskritai ir asmeninės karjeros sampratas; karjeros pasirinkimo, valdymo ir vystymo veiklas, įvertindama asmenybinius ir aplinkos ypatumus.

  Karjeros konsultanto profesinė elgsena

  Autorių kolektyvas

  Šios metodinės priemonės išleidimas lietuvių kalba buvo finansuotas projekto ACCED lėšomis. Leiidinio paskirtis - supažindinti skaitytojus su vienu iš šešių tęstinio mokymo kurso karjeros konsultantui modulių. Knygoje pristatoma 2 modulio ¨Profesinė elgsena", kurį rengė VDU Švietimo studijų centro komanda, santrauka. Teorinėje dalyje pateikiamas trumpas karjeros konsultavimo paslaugos apibūdinimas, pristatoma profesinių kompetencijų sistemos kūrimo užsienyje patirtis.

  Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste

  Sudarytojai: Rimantas Laužackas, Kęstutis Pukelis, Audronė Valiuškevičiūtė, Izabela Savickienė

  Šis straipsnių rinkinys yra pirmasis Lietuvoje skirtas gana naujai ir labai svarbiai aukštojo mokslo valdymo sričiai nušviesti. Daugelyje straipsnių pateikiami konkrečių tyrimų, atliktų išbandant specialias kokybės užtikrinimo priemones, rezultatai.

  Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose

  Sudarytojos Ilona Tandzegolskienė, Aušra Rutkienė

  Organizuojant studijų procesą aukštosiose mokyklose, siūloma pabrėžti savarankišką studento veiklą ir skatinti studijuojančiuosius kūrybiškai mąstyti, savarankiškai plėtoti idėjas, formuluoti įdomius ir originalius tyrimo klausimus, ieškoti į juos atsakymų, interpretuojant įgyjamas žinias ir nuolat tobulinant turimą viziją diskusijų su dėstytojais ir kolegomis metu. Straipsnių rinkinyje pateikiami straipsniai, parengti studentų atliktų tyrimų pagrindu. Straipsnių bendraautoriai – studentų tyrimų vadovai.