Viso knygų: 755
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Universiteto darbuotojų psichologinė gerovė

  Aurelija Stelmokienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonė, Kristina Kovalčikienė, Loreta Gustainienė

  Monografijoje siekiama platesnio ir gilesnio supratimo apie universiteto darbuotojų psichologinę gerovę. Remiantis moksline literatūra ir empirinio tyrimo duomenimis, siekiama identifikuoti su darbu susijusius rizikos ir saugos veiksnius bei asmeninius išteklius, turinčius didžiausią reikšmę universiteto darbuotojų psichologinei gerovei. Taigi, pagrindinis monografijos tikslas – sukonstruoti universiteto darbuotojų psichologinės gerovės integruotą modelį, pasitelkiant esamas psichologinės gerovės teorines perspektyvas (eudemoninę ir hedoninę) bei Darbo reikalavimų – išteklių modelį papildant naujais asmeniniais ištekliais (trimis pagrindiniais psichologiniais poreikiais pagal Pagrindinių psichologinių poreikių teoriją) bei empiriškai patikrinti modelyje aprašomus ryšius, remiantis tiek į kintamąjį, tiek į asmenį orientuotu požiūriu.

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra: stilių raida

  Vytautas Levandauskas

  Monografija – sintetinamojo pobūdžio mokslo darbas, atskleidžiantis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės architektūros istoriją nuo valstybės susikūrimo XIII a. viduryje iki trečiojo ATR padalijimo 1795 m. Architektūros stilių raida aprėpia ne tik dabartinės Lietuvos, bet ir Gudijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos žemes, priklaususias LDK kiekvienu stilistiniu laikotarpiu. Monografija paremta įvairių šalių mokslininkų ir paties autoriaus atliktais architektūrologiniais, istoriniais, ikonografiniais ir natūros tyrimais. Architektūros raidos savitumai, susieti su krašto politiniu, konfesiniu, kultūriniu gyvenimu, perteikti chronologiškai, pagal pastatų tipus. Atskleista romanikos, gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo architektūra. Knyga gausiai iliustruota architektūros paminklų planais, ikonografinių vaizdų reprodukcijomis, menininkų sukurtomis rekonstrukcijomis, iš natūros darytomis nuotraukomis. Leidinys skirtas architektams, istorikams ir visiems besidomintiems kultūros ir meno istorija.

  Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change. International Scientific Conference AgroEco2022 Programme and Abstracs

  Edited by: Rita Čepulienė, Aušra Rudinskienė, Zita Kriaučiūnienė

  4 th International Scientific Conference AgroEco2022 Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change Programme and Abstracs.

  Gamtininko Tado Ivanausko palikimas

  Sudarytojas Mindaugas S. Venslauskas

  Publikaciją skiriama žymaus Lietuvos gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko profesinės, akademinės, mokslinės, gamtosauginės bei pilietinės-visuomeninės veiklos šviesiam palikimui atminti, ryšium su jo 140-ju gimtadieniu ir 100m.Lietuvos universitetinio mokslo jubiliejumi. Knygelės ypatumas – čia rašo autoriai, daugumoje dalyko žinovai, kurie tiesiogiai bendravo su Tadu Ivanausku, buvo jo bendradarbiai, studentai, doktorantai arba šiuo metu yra profesoriaus įsteigtų mokslinių, gamtos puoselėjimo, tyrimo bei gamtos apsaugos institucijų darbuotojai ar vadovai. Publikacijos yra originalios ir spalvingos, kadangi Tado Ivanausko asmenybę ir veiklą kiekvienas autorius stebėjo savo skirtingu pasaulio suvokimo kampu.
  Galiu teigti, kad šioje knygelėje yra žinių, kurios galėtų dominti Lietuvos gamtos mokslinės pakraipos tyrinėtojus, gamtamokslio mokytojus, kai kuriuos moksleivius ir žinoma, eilinis skaitytojas čia rastų peno tobulindamas savo gimtojo krašto gamtos suvokimą.

  Forgiving or Forgetting: Dealing with a Painful Historical Past Conference report: Twelfth International Sakharov Conference

  Edited by Robert van Voren

  The purpose of the Sakharov Conference is to analyze the delicate issue of historical memory from a theoretical perspective as well as through valuable eyewitness testimony recounting direct experiences. Through presentations and exchanges, participants examined how the historical memory of traumatic events, either through the eyes of a community or an individual, influences the present and the future. In addition, speakers noted that the work of creating a collective memory is intrinsically connected to the importance of defending human rights and maintaining amicable international relations, fundamental values on which democracies are built and which Andrei Sakharov promoted his whole life. The Conference Report presents and examines the complex topics that were at the center of attention at the Twelfth International Sakharov conference in 2022.
  /
  Sacharovo konferencijos tikslas – išanalizuoti keblią istorinės atminties problemą iš teorinės perspektyvos, taip pat per vertingus liudininkų prisiminimus, pasakojančius tiesioginius išgyvenimus. Prezentacijų ir diskusijų metu dalyviai nagrinėjo, kaip traumuojančių įvykių istorinė atmintis bendruomenės ar individo akimis daro įtaką dabarčiai ir ateičiai. Be to, pranešėjai pažymėjo, kad kolektyvinės atminties kūrimo darbas yra iš esmės susijęs su žmogaus teisių gynimo ir draugiškų tarptautinių santykių palaikymo svarba – pagrindinėmis vertybėmis, kuriomis remiasi demokratija ir kurias Andrejus Sacharovas propagavo visą savo gyvenimą. Konferencijos ataskaitoje pristatomos ir nagrinėjamos sudėtingos temos, buvusios Dvyliktosios tarptautinės A. Sacharovo konferencijos dėmesio centre 2022 m.

  Apskaita ir finansai verslui 2022: darnumo link. 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukos / Accounting and Finance for Business 2022: Towards Sustainability. 13th International Scientific Conference Programme and Abstracts

  Programos rengėjai / Compiled by Erika Besusparienė, Jūratė Savickienė, Anastasija Novikova

  13-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai verslui 2022: darnumo link“. skirta pristatyti inovatyvias ir į darnumą orientuotas apskaitos ir finansų mokslo tendencijas, pasidalyti naujais požiūriais, kurie svarbūs didinant verslo konkurencingumą ir efektyvumą bei skatinant smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus partnerystę.

  Sėjomainų projektavimas ir dirvožemio kokybės vertinimas

  Lina Marija Butkevičienė, Aušra Sinkevičienė, Darija Jodaugienė, Vaclovas Bogužas

  Pastaruoju metu Lietuvoje išplito netvaraus agroekosistemų, kurios užima per 53% šalies teritorijos, naudojimo tendencijos. Siekiant kuo didesnių derlių ir trumpalaikės naudos, sparčiai išaugo žieminių kviečių ir rapsų plotai, nesilaikoma tinkamos augalų kaitos principų, labai padidėjo azoto bei cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimas, nepaisoma realios augalų mitybos ir sveikatingumo būklės bei geros žemdirbystės praktikos principų. Tai anksčiau ar vėliau veda prie dirvožemio degradacijos, humuso praradimo ir biologinės įvairovės mažėjimo, dirvožemio rūgštėjimo, taršos didėjimo. Mokomojoje knygoje nuosekliai aprašyti praktiniai tvarių agroekosistemų formavimo žingsniai, dirvožemio valdymo ir jo kokybės vertinimo principai.