Viso knygų: 689
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Tiriamųjų projektų rašymo pagrindai: metodologinis požiūris

  Sigitas Vaitkevičius, Gediminas Merkys, Vilma Atkočiūnienė, Dainora Vaitkevičienė, Daiva Bubelienė

  Visoms socialinių tyrimų proceso fazėms skirti specifiniai metodologiniai reikalavimai ir taisyklės, kurių tyrėjas privalo laikytis. Tiriamiesiems projektams – baigiamajam kvalifikaciniam darbui, mokslo straipsniui, vaizdiniam pristatymui, taikomojo (užsakomojo) tyrimo ataskaitai raštu keliami metodologiniai reikalavimai yra ganėtinai universalūs. Mokomosios knygos paskirtis – užpildyti literatūros ir metodologinių žinių trūkumą apie paskutinę tyrimų proceso fazę – tyrimo ataskaitos raštu rengimas ir tinkamas tyrimų rezultatų viešinimas. Tikslas – supažindinti studentus, absolventus ir praktikus su tiriamojo projekto ir jo rengimo ypatumais, tiriamojo projekto turinio dalimis ir struktūra, reikalavimais tiriamojo projekto įvadinei daliai, teorinės dalies rengimui, metodinei daliai, tyrimo rezultatų eksponavimui bei metodais, gerinančiais projekto kokybę.

  Hibridinė komunikacija politikoje

  Lauras Bielinis

  Kintant sąlygoms, keičiantis socialinei ir technologinei terpei įvyksta komunikacinio prisitaikymo ir keitimosi procedūra, kuomet įprasti veiksmai praranda efektyvumą ir ima įgyti naujas funkcijas, tinkamas kitoje situacijoje, siekiant kitokių rezultatų. Tokios hibridinės esaties būsenos, būdingos viskam: kultūrai, įvairių tipų santykiams, pasaulėžiūrinėms pozicijoms ir t. t. Knygoje aptariami nauji komunikacinių santykių reiškiniai bei galimos jų raidos tendencijos.

  Muzikinis ugdymas – dvasinių vertybių sklaidos veiksnys

  Zenonas Rinkevičius, Remigijus Vitkauskas

  Monografijoje keliama problema: kuo remiantis tobulinti muzikinį ugdymą mokykloje, kad muzikos pažinimas joje labiau suartintų mokinį su dvasinėmis vertybėmis, aukštąja muzika ir tuo būdu padėtų spręsti svarbiausią uždavinį – brandinti jo meninę-dvasinę kultūrą. Ieškant atsakymo nagrinėjami filosofiniai, psichologiniai, pedagoginiai, muzikologiniai klausimai, nuo kurių sprendimo gali priklausyti vertingos muzikos pripažinimas ir supratimas bei asmens dvasinės, dorovinės, tautinės kultūros branda.

  Krakių kotryniečių vienuolynas: nuo dievotų bendruomenės iki Lietuvos kotryniečių provincijos

  Vaida Kamuntavičienė

  XVI a. pabaigoje Braunsberge (Braneve) Reginos Protmann iniciatyva gimusios Šv. Kotrynos Aleksandrietės kongregacijos charizma – šalia kontempliatyvaus gyvenimo numatyta aktyvi karitatyvinė ir šviečiamoji veikla. Žemaičių vyskupų iniciatyva prie Krakių parapinės bažnyčios gyvavusi pamaldžių bajoraičių – dievotų bendruomenė buvo transformuota į kotryniečių vienuolyną. Monografijoje pristatoma ir šiandien Lietuvoje veikiančios šios kotryniečių bendruomenės istorija nuo 1645 m. iki 1988 m., parodoma, kaip kotrynietiškasis dvasingumas ir veiklos būdai skleidžiasi skirtingose kultūrinėse, socialinėse, politinėse aplinkose. Prieduose pateikiamos 278 kotryniečių biogramos, originalo (lenkų) kalba publikuojama 1673 m. Krakių kotryniečių regula.

  Docentas Kęstutis Pėtelis. Bibliografija

  Sudarė: Jolanta Stankevičiūtė, Renata Aleškevičienė, Laimutė Butkuvienė, Rita Rimkienė

  Leidinyje pateiktas docento Kęstučio Pėtelio su bendraautoriais parengtų mokslo bei mokslo populiarinimo publikacijų sąvadas.

  Lietuvių jaunimas Jungtinėje Karalystėje: grįžimo į Lietuvą nuostatos

  Marija Antanavičiūtė, Ingrida Celešiūtė, Ilona Strumickienė, Dainius Genys, Ričardas Krikštolaitis

  Studijoje Lietuvių jaunimo Jungtinėje Karalystėje grįžimo į Lietuvą nuostatos tiriamos pasitelkiant fokusuotų grupių interviu metodą. Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kokie veiksniai ir valstybės grįžtamosios migracijos politikos priemonės skatina, ir kas sulaiko nuo grįžimo į Lietuvą. Studijoje taip pat analizuojamas Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo požiūris į melagingas naujienas ir jų įtaką sprendimui sugrįžti.

  Bendrosios rekomendacijos reguliuojamojo drenažo inovacijai diegti

  Valerijus Gasiūnas, Stefanija Misevičienė, Nijolė Bastienė, Inga Adamonytė, Vilija Aleknevičienė, Rimas Magyla

  Bendrosios rekomendacijos inovacijai diegti šalies mastu. Reguliuojamo drenažo sausinimo sistemų inovacija apima: inovacijos techninį pasirengimą įgyvendinimo procesams, suteikiant žemdirbiams specialių žinių ir skatinant diegti savo ūkiuose dirvožemio drėgmės reguliavimo (reguliuojamo drenažo) sistemas, optimizuoti maisto medžiagų naudojimą, mažinant jų patekimą į paviršinius vandens telkinius ir taip užtikrinti ūkio konkurencingumą ir tausų gamtos išteklių valdymą. Inovacijos taikymas leidžia spręsti nepalankus dirvožemio drėgmės režimo ir optimalių drėgmės atsargų augalams užtikrinimo sausringais laikotarpiais, žemės ūkio nuostolių patiriamų dėl drėgmės pertekliaus ar stygiaus nuostolių mažinimo tuo pačiu efektyvesnis maisto medžiagų naudojimo ir paviršinių vandens telkinių taršos mažinimo problemas. Įrengus reguliuojamo drenažo nuotėkio sistemas ir reguliuojant drenažo nuotėkį, gaunamas didesnis augalų derlių, užtikrinant optimalias dirvos drėgmės sąlygas augalų vegetacijos ir dirvos dirbimo laikotarpiais. Ūkininkai sumažina išlaidas dėl derliaus sumažėjimo dėl drėgmės deficito ir drėkinimui skiriamas išlaidas.