Viso knygų: 743
  el. paštaskodas

  Naujienos

  5th International Symposium of Soil Physics. Book of Abstracts

  Sudarytojai Rimantas Vaisvalavičius, Virmantas Povilaitis

  This publication contains abstracts of the presentations of the 5th International Symposium of Soil Physics, held in Lithuania on June 2–3, 2022. Various scientific, academic and public organizations from Lithuania, Poland, Latvia, Hungary, Czech Republic, Moldova and Colombia actively cooperated in the preparation of this symposium. Scientific presentations focus on the perspective methods of soil physical properties studying and their innovative application, as well as on the investigation of links between physical and chemical properties of soil. Abstracts of 12 oral and 24 poster presentations are presented in the publication. Alphabetical index of authors of presentations is referred at the end of the publication.
  /
  Šiame leidinyje pateikiamos 5-ojo tarptautinio dirvožemio fizikos simpoziumo, vykusio Lietuvoje 2022 metų birželio 2–3 d., pranešimų santraukos. Rengiant šį simpoziumą aktyviai bendradarbiavo įvairios Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos, Čekijos, Moldovos ir Kolumbijos mokslo, akademinės bei visuomeninės organizacijos. Moksliniuose pranešimuose ypač daug dėmesio skirta perspektyviems dirvožemio fizikinių savybių tyrimo metodams ir jų taikymo inovacijoms bei fizikinių ir cheminių dirvožemio savybių sąsajoms nagrinėti. Iš viso leidinyje pristatomos 12 žodinių ir 24 stendinių pranešimų santraukos. Leidinio pabaigoje pateikiama abėcėlinė pranešimų autorių rodyklė.

  Mokymasis už mokyklos ribų: nauja mokymosi vietos samprata

  Natalija Mažeikienė, Eglė Gerulaitienė, Aida Kairienė, Odeta Norkutė, Genovaitė Kynė

  Monografijoje autorės analizuoja naują mokymosi vietos sampratą aptardamos sąvokas – mokymosi už klasės / mokyklos ribų (angl. outdoor education; learning/ teaching beyond classroom; out-of-classroom; outside the classroom). Ši nauja ugdymo praktikos tendencija apima edukacinių veiklų organizavimą viešosiose erdvėse – muziejuose, bibliotekose, galerijose, paveldo objektuose, socialinėse ir kultūrinėse grupėse, miesto erdvėse, gamtinėje aplinkoje, virtualiose erdvėse, skaitmeninėse bendruomenėse ir kt. Taip siekiama sustiprinti jungtį tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi. Autorės pateikia kelių atvejų studijas. Nacionalinio Škotijos muziejaus mokslo ekspozicijos atvejis atskleidžia šiuolaikinių mokslo muziejų vaidmenį vykdant mokymąsi už mokyklos ribų ir įgyvendinant šiuolaikinę mokslo komunikacijos koncepciją – vykdyti socialinius pokyčius, įtraukti lankytojus į mokslo ginčų ir poleminių klausimų svarstymą, interaktyvų ir patirtinį mokymąsi. Gilindamos į sąsajas tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi, autorės analizuoja mokinių rizominį mokymąsi mokantis anglų kalbos už klasės ir mokyklos ribų, apimant virtualias bei skaitmenines aplinkas – socialiniai tinklai, žaidimai, filmai, technologijų ir kultūrinių industrijų sukurtos erdvės. Knygoje pristatomas mokymosi už klases ir mokyklos ribų atvejis – naujos mokymosi vietos konstravimas kuriant edukacinį atominio turizmo maršrutą „Atominis Visaginas“.Tyrėjos pristato kokybinį ir kiekybinį tyrimą, kurio metu socialinių mokslų mokytojai iš visos Lietuvos dalyvaudami mokymuose, susipažino su virtualiu maršrutu ir inovatyviomis pedagoginėmis strategijomis bei išbandė šias metodikas su mokiniais.

  Lietuvių kalbos kolokacijos: vartojimas, mokymas(is), vertimas

  Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Jurgita Vaičenonienė

  Mokomoji priemonė – tai PDF formatu išleistas elektroninis leidinys „Lietuvių kalbos kolokacijos: vartojimas, mokymas(is) ir vertimas“ ir būtina jo dalis – internetinė svetainė, kurioje galima interaktyviai atlikti kai kurias mokomosios priemonės užduotis, pasitikrinti atsakymus, peržiūrėti komentarus. Elektroniniame leidinyje yra dvi dalys: pirmoji kny­gos dalis „Kolokacijų mokymas(is)“ pirmiausia skirta mokytojams ir dėstytojams, kurie moko lietuvių kalbos kaip svetimosios, studentams filologams, kurie domisi lietuvių kaip svetimosios mokymu, ir, žinoma, aukštesniųjų lygių (B2–C2) svetimkalbiams mokiniams. Antrosios knygos dalies „Kolokacijų vertimas“ auditorija – gimtakalbiai studentai, kurie studijuoja vertimą, vertimo krypčių dėstytojai.

  Lietuvių kalbos arbitraliųjų kolokacijų žodynas

  Sudarytojai: Loïc Boizou, Ieva Bumbulienė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Jurgita Vaičenonie

  Šiame žodyne yra pateikiamos PASTOVU duomenų bazėje sukauptos lietuvių kalbos kolokacijos, kurios laikytinos arbitraliosiomis kolokacijomis (AK) (pvz., skirti dėmesį, platus akiratis). PASTOVU duomenų bazėje šiuo metu yra 18790 kolokacijų, 8859 pažymėtos kaip AK, jos ir pateikiamos šiame žodyne.
  Pagrindinėje žodyno dalyje 9000 AK išdėstytos pagal daiktavardį, nes jis dažniausiai būna pagrindinis kolokacijos žodis (bet nebūtinai sintaksiškai pagrindinis žodis). AK yra įvairios struktūros: su būdvardžiais, su daiktavardžiais, su veiksmažodžiais (pastarosios kolokacijos sugrupuotos ir pagal sintaksinį ryšį).
  Pirmajame priede pateikiamos visos į žodyną įtrauktos AK, išdėstytos pagal abėcėlę. Prie kiekvienos kolokacijos pateikiamos kaitybinės formos, išdėstytos dažnio mažėjimo tvarka (dažnis pažymėtas skliaustuose).
  Antrajame priede yra pagal abėcėlę išdėstyti visi žodžiai (jų lemos), kurie pavartoti žodyne pateiktose kolokacijose. Į AK įeina 1202 daiktavardžiai, 742 veiksmažodžiai, 366 būdvardžiai, 7 prielinksniai, 6 įvardžiai, 4 prieveiksmiai.

  „Pati kalta?“ Smurto prieš moteris istorija XX a. Lietuvoje

  Sigita Černevičiūtė, Monika Kareniauskaitė

  Viešajame ir akademiniame diskurse šiuo metu stebime suaktyvėjusį smurto prieš moteris temų gvildenimą. Istorinės smurto prieš moteris reiškinio raidos tyrimas padeda paaiškinti, kodėl smurtas vis dar yra plačiai paplitęs bei toleruojamas. Ši monografija - tai moterų istorijai skirtas darbas, atliepiantis tokių tyrimų poreikį XX a. Lietuvos istorijoje. Monografijoje publikuotas tyrimas koncentruojasi į smurto prieš moteris fenomeną XX a. Lietuvoje. Tyrimo metu buvo analizuojama teisinė bazė, reglamentavusi smurtinius nusikaltimus, nagrinėjama baudžiamosios justicijos praktika, taip pat nustatyti faktoriai, darę įtaką formuojantis smurto prieš moteris kultūrai. Knygoje aptariama, kaip smurto prieš moteris fenomenas reiškėsi ir kito skirtingose socialinėse grupėse. Išsiaiškinta, kaip smurto prieš moteris problema matyta ir vertinta Lietuvos visuomenėje, atskleista, ką patyrė smurtą išgyvenusios moterys bei koks buvo baudžiamojo persekiojimo sistemos požiūris į smurtą prieš moteris.

  Virtus Lituana: politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje

  Saulius Pivoras

  Šis darbas – tarpdiscipininė mokslinė monografija, skirta politinei minčiai Simono Daukanto istoriografijoje atskleisti, pasitelkiant naujovišką šios istoriografijos perskaitymą ir analizę. Simono Daukanto politinė mintis – itin aktuali mūsų dienomis, ypač „Lietuvos Herodoto“ požiūris į veiklaus individo ir tvarios politinės bendruomenės tarpusavio priklausomybę, jo suformuluota prigimtine teise ir teisingumu grįsto gero viešojo valdymo samprata. Simono Daukanto idėjas įdėmiai interpretuojant, jas galima ne tik laikyti reikšminga kultūrinio lituanistinio paveldo dalimi, o ir taikyti ugdant politinę kultūrą bei pilietinę savimonę šiandieninėje Lietuvoje. Monografijoje yra pirmąkart tokia apimtimi atskirai ir sistemingai nagrinėjama Simono Daukanto politinė mąstysena, atkuriant antikinės ir modernios politinės minties recepciją Simono Daukanto istoriografijoje.

  Grybai: tarp etnologijos ir ekologijos. Papildoma mokomoji medžiaga

  Nijolė Maršalkienė

  Grybai yra viena iš seniausių ir mažiausiai ištirtų gyvų organizmų grupių. Šia knyga skatinama ne tik susipažinti, bet ir geriau įvertinti grybus, kaip neatsiejamą ekosistemų, mus supančios aplinkos ir mūsų gyvenimo dalį. Šiuo metu, kai vis didesnis dėmesys skiriamas „žaliam“, „tvariam“ gyvenimo būdui ir gamybai, tokios žinios yra aktualios. Knyga skirta ekologijos ir miškų pakraipos studentams, žemės ūkio specialistams, žemdirbiams, bei visiems besidomintiems mus supančia aplinka ir sąsajomis su gyvąja gamta.